Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 17 2009

agenda
Personalia
Maarten Pieter Schinkel is per 1 april
­
2009 benoemd tot hoogleraar
Competition Economics and Regulation
aan de Universiteit van Amsterdam.
Schinkel promoveerde in 2001 aan de
Universiteit Maastricht en is sinds 2003
verbonden aan het ACLE waar hij leiding
geeft aan de onderzoeksgroep Competition
and Regulation.
Barbara Baarsma is benoemd tot bijzon­
der hoogleraar Marktwerking- en mede­
dingingseconomie aan de Universiteit van
Amsterdam. Baarsma promoveerde in
2000 aan de Universiteit van Amsterdam
en is directeur van SEO Economisch
Onderzoek.

Promoties
Op 27 april promoveert Marta López
Yurda aan de Vrije Universiteit. De titel
van haar proefschrift luidt Four essays on
applied microeconometrics. Haar promo­
toren zijn de professoren Gerard van den
Berg en Maarten Lindeboom. De plech­
tigheid vindt plaats om 10.45 uur in het
auditorium van de universiteit.
Op 7 mei promoveert Sunc
˘ica Vujic aan
´
de Vrije Universiteit. De titel van haar
proefschrift luidt Econometric studies to
the economic and social factors of crime.
Haar promotoren zijn de professoren Siem
Koopman en Gerard van den Berg. De
plechtigheid vindt plaats om 10.45 in de
aula van de universiteit.
Op 8 mei promoveert Selmar Meents
aan de Vrije Universiteit. De titel van
zijn proefschrift luidt The influence of
sellers and the intermediary on buyers’
trust in C2C electronic marketplaces. Zijn
promotoren zijn de professoren Yao-Hua
Tan en Tibert Verhagen. De plechtigheid
vindt plaats om 13.45 in de aula van de
universiteit.

Oratie
Op 24 april zal prof. dr F.D. Pot zijn oratie
houden voor zijn benoeming als bijzon­
der hoogleraar Sociale innovatie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. De titel
luidt Sociale innovatie. Juist nu! De oratie
vindt plaats in de Academiezaal Aula op
de Comeniuslaan 2 om 15.45 uur.

Is het onze schuld?
Op 21 april organiseert de Rotterdam
School of Management een congres
omtrent de vraag wie er werkelijk ver­
antwoordelijk is voor de financiële crisis.
Sprekers zullen onder anderen zijn Peter

Paul de Vries (Euroshareholders) en Abe
de Jong (hoogleraar corporate finance).
Het congres vindt om 18.30 uur plaats
in het Novotel aan de K.P. van der
Mandelelaan 150 in Rotterdam.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u
kijken op www.rsm.nl/alumni.

Schumanlecture
Op 7 mei zal prof. Rick van der Ploeg
de Schumanlecture houden. De
Schumanlecture is een lezing van de
Universiteit van Maastricht en de stad
Maastricht over Europa of de EU. De titel
van de lezing luidt Political economy of
reinventing Europe en zal gaan over het
verdrag van Maastricht en het stemgedrag
van leden van het Europees Parlement.
De lezing vindt om 20.00 uur plaats in
het Auditorium aan de Tongersestraat 53
in Maastricht en toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.sg.unimaas.nl.

Consumenten gedrag van ouderen
Op 23 april organiseert de Universiteit
Maastricht een symposium ter ere
van het begin van het onderzoek- en
onderwijsprogramma bij de leerstoel
Consumentengedrag van ouderen. Er zal
gesproken worden over het koopgedrag
van ouderen en welke innovaties belang­
rijk zijn om de maatschappelijke parti­
cipatie van ouderen te bevorderen. Het
congres duurt van 13.00 tot 18.00 uur
en vindt plaats in het Auditorium aan de
Tongersestraat 53 in Maastricht.
Voor meer informatie en inschrijven
kunt u kijken op www.marketingsite.nl/
symposium23april.

Seminars
ABS (www.abs.uva.nl)
24 april: Grabbing onto things in the
digitized world. Richard Boland (Case
Western Reserve University).
29 april: What does CEO’s personal
leverage tell us about corporate leverage? Henrik Cronqvist (Ohio State
University).
CentER (www.center.nl)
20 april: Corporate finance / banking.
Manju Puri (Duke University).
27 april: Private equity and asset sales:
theory and evidence. Uli Hege (HEC,
Parijs).
28 april: Market structure and innovation: a dynamic analysis of the global
automobile industry. Johannes van
Biesebroeck (Katholieke Universiteit
Leuven).

ERIM (www.erim.nl)
22 april: Does pricing some lanes
improve customer service? George
Zhang (Western Washington
University).
24 april: This deal is dead: A longitudinal study of VC decision making.
Jeffrey Petty (Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne).
27 april: Liquid modernity, the owl of
Minerva, and technologies of the emotional self. Stewart Clegg (University of
Technology Sydney).
NICE (ww.ru.nl/nice)
21 april: Institutional entrepreneurship
and field dynamics in the movement
towards financial shared service centres
and beyond. Kaleem Zahir-ul-Hassan
(Radboud Universiteit Nijmegen).

Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
­

Parlementaire agenda
Op 23 april vergadert de vaste
commissie voor Financiën over
het wetsvoorstel Wet introductie
premiepensioeninstellingen.
Op 23 april vergadert de vaste
commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over een voorstel tot
wijzigen van de Pensioenwet, aangaande
medezeggenschap van pensioengerech­
tigden in pensioenfondsbesturen.
Meer informatie kunt u vinden via
www.tweedekamer.nl.

20 april: Structural mobility, exchange
mobility and subgroup consistent
mobility measurement. Dirk Van de
gaer (Universiteit van Gent).
21 april: Physicians’ provision
b
­ ehaviour under different payment
systems. Heike Hennig-Schmidt
(Universität Bonn).
23 april: A principal-agent model of
sequential testing. Dino Gerardi (Yale
University).

UNU-Merit (www.merit.unu.edu)
20 april: Will science and research
survive in times of economic crisis? Janez
Potoc (Commissaris wetenschap en
˘nik
onderzoek Europese Commissie).

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4558) 17 april 2009

255