Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 17 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Paul de Beer, bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam

Colofon

Hebben de Nederlandse vakbonden te veel invloed
op het sociaal-economische beleid van de overheid?
Nog voordat het kabinet de Tweede Kamer
informeerde over het crisispakket, had het al
intensief overlegd met de sociale partners.
Hebben de vakbonden, die slechts een op de
tien Nederlanders als lid hebben, daarmee
niet een onevenredig grote invloed op het
r
­egeringsbeleid?
Feit is echter dat het kabinet de sociale
p
­ artners, en dus de vakbeweging, hard nodig
heeft om zijn crisisplannen te realiseren. Het

De wereld volgens Ottow:

tempo waarmee de werkloosheid de komende
twee jaar zal oplopen hangt in belangrijke
mate af van afspraken tussen de ­ akbeweging
v
en de werkgevers over loonmatiging, scho­
ling, tijdelijk korter werken, et cetera. De
o
­ verheid kan dat wel stimuleren, maar de
b
­ eslissingen worden genomen in het bedrijfsle­
ven. Het kabinet heeft meer te zeggen over de
­
overheids­inanciën, maar ook daar is medewer­
f
king van de vakbeweging van groot belang. Het
kabinet boekt vanaf 2011 3,2 miljard euro per
jaar aan besparingen in doordat de lonen in de
publieke sector en de uitkeringen op de nullijn
worden gezet. Ook daar heeft het kabinet de
vakbeweging weer bij nodig, al is het maar om
arbeidsonrust te voorkomen. Een kabinet dat
de vakbeweging negeert, maakt het zichzelf
bepaald niet gemakkelijker!

Toename in Nederlandse AOW-uitkeringen
a
­ fgelopen tien jaar in procenten.

2008
2006
2005
2007
2004
2009
2003
2002
2001
2000

2,4
2,3
2,2
2,0
1,9
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2

Bron: CBS

Uit de oude ESB-doos
Er zijn vele dingen, welke het Nederlandsche volk niet ontberen kan en die het echter niet bezit. Er
zijn daarentegen weinig producten, die Nederland kan verschaffen en welke het buitenland bepaald
behoeft. Nederland bezit geen metaalertsen van beteekenis, ook onze koloniën kunnen ons deze niet
alle verschaffen. Grondstoffen voor kleeding bezitten wij slechts in zeer beperkte mate. Voldoende
voedingsmiddelen voor onze groeiende bevolking bezitten wij niet; wat wij
bezitten vernietigen wij ten deele. Onze houtreserves zijn onvoldoende, hardsteen bezitten wij evenmin. Wij bezitten geen motorbrandstof van beteekenis
en zeer weinig waterkracht. Wij beschikken over kolen, maar kunnen deze
enkel ontginnen met behulp van hout en materialen, welke het buitenland
verschaft. Onze huidige beschaving is zonder metalen, zonder overvloedige
energiebronnen in welken vorm dan ook en zonder voldoende grondstoffen
voor kleeding en woningbouw niet te handhaven.
Baarslag, D.B. (1935) Economische bezinning. ESB, 20 (997), 140.

256

ESB

94(4558) 17 april 2009

Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.

ESB-Top 10

1
2
3
4
5
6
6
8
8
10

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.