Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 20 2009

agenda
Personalia

Promoties

Seminars

Marcel Das is per 1 februari 2009
benoemd tot hoogleraar Econometrie
en dataverzameling aan de Universiteit
van Tilburg. Das is directeur van het
onderzoeks­nstituut CentERdata, hij
i
p
­ romo­­
veerde in 1998 op zijn proefschift
On income expectations and other subjective data, a micro-econometric analysis.

Op 27 februari promoveert Lei Pan aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel
van haar proefschrift luidt Armoede, risico
en verzekering: resultaten voor Ethiopië
en Jemen. Haar promotoren zijn de
profes­ oren J. Gunning en C. Elbers. De
s
plechtigheid vindt plaats in de aula van de
universiteit om 13.45 uur.

CIFRA

Op 6 maart zal dr ir Uzay Kaymak zijn
oratie houden. Kaymak is benoemd tot
hoogleraar Intelligence and computation
in economics aan de Erasmus School of
Economics. De titel van de rede is The
information metamorphosis in economics.
De inauguratie vindt plaats om 16.00 uur
in de aula van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Op 12 maart promoveert Sandra Leitner
aan de Universiteit Maastricht. De titel
van haar proefschrift luidt Embodied
technological change and patterns of
investment in Austrian manufacturing.
Haar promotor is professor P. Mohnen. De
plechtigheid vindt plaats om 14.00 uur
aan de Minderbroedersberg 4–6.

24 februari: Exclusivity as (in)efficient
insurance, Bert Willems (Universiteit van
Tilburg).
www.cpb.nl

Ellen van Scholten volgt per 1 maart
2009 jhr mr Maurits de Brauw op als
secretaris van de Algemene Rekenkamer.
Van Scholten promoveerde na haar
studie economie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.

De voorspelbaarheid van
een financiële crisis
Op 12, 13 en 14 maart organiseert het
Tinbergen Instituut een congres met als
thema: Crashes and systemic crises
in financial markets: implications for
banks, investors and macroeconomic
policy-makers. Tijdens het congres zal er
­­
gesproken worden over de voorspelbaarheid
van aandelencrises en wat de rol van financiële innovatie en regulering is. Sprekers
zijn onder anderen Stijn Claessens (World
Bank), Philipp Hartmann (ECB) en Graciela
Kaminsky (George Washington University).
Het congres begint op 12 maart om 18.30
uur in het World Trade Center Rotterdam
aan het Beursplein 37.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.tinbergen.nl, voor vragen kunt u ook
mailen naar
conference2009@tinbergen.nl.

De toekomst voor de
Randstad-economie
Op 12 maart zal professor C. Prahalad
een lezing houden aan de faculteit Sociale
Wetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam. De titel is The future of global
business gateways: network innovation.
Implications for the Randstad economy.
De lezing zal om 10.00 uur aanvangen
in de aula aan Singel 411. Aanmelding is
verplicht.
Voor meer informatie en aanmelding kunt
u terecht op www.fmg.uva.nl/prahalad.

Op 12 maart promoveert Bert Tieben aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel
van zijn proefschrift luidt The concept
of equilibrium in different economic
t
­raditions: a historical investigation. Zijn
promotoren zijn de professoren H. Visser
en M. Blaug. De plechtigheid vindt plaats
in de aula aan De Boelelaan 1105 en
vangt aan om 13.45 uur.­

23 februari: Governance through trading:
evidence from trading activity around
earnings announcements, Wadia Haddaji
(Duke University, Durham).
www.fee.uva.nl/fmseminars

CPB

ERIM
26 februari: Formal and informal control,
Thomas Vance (University of Waterloo).
5 maart: Management accounting and
control in supply chains, Alexandra van
den Abbeele (Universiteit Leuven).
www.erim.nl

ISS
3 maart: The impact of microfinance
on self-employment profits in Vietnam,
Robert Lensink (Rijksuniversiteit
Groningen).
www.iss.nl

Tinbergen Instituut

Parlementaire agenda
Op 3 maart vergadert de vaste commis­
sie voor Economische Zaken over
diverse energieonderwerpen. Op de
agenda staat onder andere de evaluatie
van de energie-investeringsaftrek.
Op 4 maart vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Economische Zaken
over ­ aatschappelijk verantwoord
m
ondernemen. Tevens wordt er stilgestaan bij een kabinetsreactie op
het SER-rapport getiteld Duurzame
globalisering.
In week 10 vergadert de Tweede Kamer
plenair over het initiatief van Ineke
Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)
en Paul Tang (PvdA) over versterking
van de positie van belastingplichtigen
bij controle door de belastingdienst.
Het doel van het voorstel is om het
bezwaar aantekenen tegen informatie­
verzoeken door de belastingdienst
eenvoudiger te maken.
Meer informatie kunt u vinden via
www.tweedekamer.nl

23 februari: On young innovative companies: why they matter and how (not) to
policy support them, Reinhilde Veugelers
(Universiteit Leuven).
24 februari: Temporary shocks and the
geography of economic activity: evidence
from the resettlement policy, Matti
Sarvimäki (London School of Economics).
26 februari: Testing for changes in
volatility in heteroskedastic time series:
a further examination, Michiel de Pooter
(Federal Reserve Board).
2 maart: Goal setting as a self-regulation mechanism, Jeroen van de Ven
(Universiteit van Amsterdam).
3 maart: The effect of childhood conduct
disorder on human capital, Dinard
Webbink (CPB).
www.tinbergen.nl

UNU-Merit
25 februari: A look inside the forge: developer productivity in open source projects,
Jan Eilhard (CERNA).
www.merit.unu.edu

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4554) 20 februari 2009

127