Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 20 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Piet Eichholtz, hoogleraar aan de Universiteit

Colofon

Maastricht

“Moet het kabinet meer doen om het kopen van
een huis te stimuleren?â€
Het bestaande woningmarktbeleid staat al bol
van de vraagstimulerende middelen: hypo­
theekrenteaftrek, nationale hypotheekgarantie,
h
­ uursubsidie en huurbescherming, om de
belangrijkste te noemen. Tegelijk wordt het
aanbod buitengewoon strak gereguleerd. Dat
heeft geleid tot dure woningen. Nog meer vraag­
stimulering aan deze cocktail toevoegen, zou
kunnen helpen om een prijsdaling te voor­ omen.
k
Echter, het is nog helemaal de vraag of de

De wereld volgens Ottow:

woningprijzen in Nederland echt hard onderuit
zullen gaan als er niet wordt ingegrepen.
Daarom zou ik terughoudend zijn in het verder
stimuleren van de vraag. Het basisprobleem op
de Nederlandse woningmarkt is schaarste en als
we de vraag nu stimuleren zonder het aanbod
te versoepelen, dan neemt die structurele
schaarste op de markt alleen maar toe.
We moeten ophouden met het steeds oplaten
van proefballonnetjes: als mensen bijvoorbeeld
in de krant lezen dat de overdrachtsbelasting
misschien wordt afgeschaft, dan stellen ze de
aankoop van hun woning uit totdat daar duidelijk­
heid over is. Ook het nu ter discussie stellen
van de hypotheekrenteaftrek is in dat licht een
buitengewoon slecht idee. Wat de markt primair
nodig heeft is rust, geruststelling en banken die
hypotheken blijven verstrekken.

ESB-Top 10
Toe- of afname in inkomensverschil tussen 1997
en 2007 in Europa (in procenten, gini-coëfficient).

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

Duitsland
Litouwen
Roemenië
Verenigd Koninkrijk
Letland
Polen
Nederland
Luxemburg
Cyprus
Italië
Portugal

35
18
18
17
15
13
11
11
10
4
–3

Bron: Eurostat

Uit de oude ESB-doos
Zoals uit diverse publikaties blijkt ligt de financiering van de basis-oudedagsvoorziening in de vorm van
de AOW in de toekomst moeilijk. De commissie-Drees, ingesteld door de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, heeft recent haar rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat verlaging van de basisvoorziening, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en verhoging van de premies noodzakelijk zijn.
Verlaging van de basisvoorziening zou kunnen betekenen dat de pensioenfondsen hiervoor compensatie
gaan bieden, aangezien zij veelal een pensioen verzekeren dat op een bepaalde
wijze aan het eindloon is gekoppeld, daarbij ervan uitgaande dat een basisgedeelte door de overheid is verzekerd. Door eventuele belastingopbrengsten nu
reeds te bestemmen voor verlaging van de loon- en inkomstenbelasting wordt
wellicht tegemoet gekomen aan het korte-termijndenken van de regeringscoalitie, maar de financieringsproblematiek van een groot goed als de AOW wordt op
toekomstige generaties afgewenteld.
Tamerus, J. en P. van den Berg (1987) Vennootschapsbelasting voor
p
­ ensioenfondsen: optisch bedrog. ESB, 72(1027), 3629

128

ESB

94(4554) 20 februari 2009

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Johannes Drees
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.