Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 11 2006

agenda
Innovatief Arbeidsmarktbeleid

Eigenwoningbezit en mobiliteit

Personalia 

Op 30 november en 1 december organiseren de Organisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en het
NWO Flexicurity Research Programme
van de universiteiten van Tilburg en
Amsterdam en de Hanzehogeschool
Groningen een internationale conferentie waar de resultaten van meerjarig
onderzoek naar de vernieuwing van
arbeidsmarktbeleid en arbeidsrecht
worden gepresenteerd. Het indienen van
voorstellen voor het presenteren van een
eigen paper is mogelijk. Drie sprekers
zullen aan de plenaire sessies bijdragen:
Frank Vandenbroucke (vicepremier van de
Vlaamse Regering in België), Guenther
Schmid (Directeur van de Labour Market
and Employment Research Unit of
the Social Science Center in Berlijn,
Duitsland) en David Marsden, (Professor
aan de London School of Economics and
Political Science, Center for Economic
Performance, United Kingdom). De conferentie zal plaatsvinden in het Trippenhuis
(KNAW) in Amsterdam.
Voor meer informatie en inschrijven
bezoek de website:
www.tilburguniversity.nl/flexicurity/ILP.

Het Tinbergen Instituut organiseert op
donderdag 28 september een congres
over de relaties tussen eigenwoningbezit,
mobiliteit, en werkloosheid. Sprekers zijn
onder andere Andrew Oswald (University
of Warwick), Peter Nijkamp (VU, NWO) en
Casper van Ewijk (UvA, CPB).
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website www.tinbergen.nl of u
kunt contact opnemen met Michiel van
Leuvensteijn (CPB) (070-338 34 88).

Dr. Erik de Gier (1948) is met ingang van 1 juli 2006 benoemd
tot hoogleraar bij de Faculteit der
Managementwetenschappen van
de Radboud Universiteit Nijmegen
met als leeropdracht Comparatief
Arbeidsmarktbeleid. Dr. De Gier is
sinds augustus 2005 directeur van
het ITS, een not-for-profit onderzoeksinstituut, verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij blijft deze
directiefunctie uitoefenen, naast zijn
hoogleraarschap. Erik de Gier promoveerde in 1987 aan de Universiteit van
Amsterdam tot doctor in de sociale wetenschappen op onderzoek naar sociale
zekerheid en arbeidsomstandigheden.
Van 1999 tot september 2005 was hij
hoogleraar-directeur van SISWO/Social
Policy Research te Amsterdam, een
interdisciplinair beleidsgeoriënteerd
academisch kennisinstituut.

Ontslagrecht en WW
Vrijdag 8 september organiseert het
Nederlands Instituut voor Sociale
Zekerheid een studiemiddag rond het
actuele thema ontslagrecht en werkloosheidswet (WW). De effecten van en de
relatie tussen de versoepeling van ontslagrecht en de veranderingen in de WW
(de toegankelijkheid, hoogte en duur van
de uitkeringen) zullen aan bod komen.
Het thema wordt zowel vanuit juridisch
als vanuit economisch oogpunt bezien.
De jurist Gerrard Boot (Kennedy Van der
Laan Advocaten) en de economische
promovenda Anne Gielen (Universiteit van
Tilburg) zullen een presentatie geven over
hun onderzoek op dit terrein. Gerrard Boot
zal met name ingaan op de samenhang
van recente en voorgestelde veranderingen in het ontslagrecht en de WW. Anne
Gielen zal onder andere spreken over de
economische effecten van de overgang
van het anciënniteitbeginsel in het ontslagrecht naar het afspiegelingsbeginsel.
Vervolgens zal de discussie hierover door
een spreker van de andere discipline,
respectievelijk Egbert Jongen (Centraal
Planbureau) en Wijnand Zondag (Erasmus
Universiteit Rotterdam) geopend worden.
De studiedag zal plaatsvinden aan de
Universiteit van Utrecht.
Aanmelden kan per email bij Karen van
der Wiel (k.m.vdrwiel@uvt.nl).

382

ESB 11

augustus 2006

Beroepsgerichtheid
van het onderwijs
Van 7 tot en met 9 september zal in
Marseille een door het European Research
Network on Transitions in Youth georganiseerde bijeenkomst onder de titel
‘Vocationalisation of Education’ plaatsvinden. Zoals de titel al doet vermoeden
wordt aandacht besteed aan de overgang
van educatie naar arbeidsmarkt. Na de
vernieuwingen in het onderwijs van de
lidstaten naar aanleiding van de gedane
voornemens in Lissabon blijkt dat het
aanbod op de arbeidsmarkt nog niet
voldoende aansluit op de vraag. Er is
vraag naar beter opgeleide arbeidskrachten. Tijdens de bijeenkomst zal gediscussieerd worden over de vraag of beter
geïnvesteerd kan worden in een verdieping
(specialisering) van het onderwijsaanbod
of in een verbreding van het aanbod.
Voor meer informatie bezoek de
website www.roa.unimaas.nl of
www.cereq.fr/tiy2006.

Grip op chaos in de CO2-markt
Op 27 september vindt het negende
CO2 congres plaats in het Steigenberger
Kurhaus Hotel te Den Haag. Onderwerpen
die aan bod zullen komen zijn de crash op
de CO2-markt, de laatste ontwikkelingen
in het Europese emissiehandelsysteem,
het Nederlandse Kyoto-target, nieuwe opslagmogelijkheden van koolstofdioxide en
andere opties voor de reductie van CO2,
de Nederlandse toekomstagenda milieu en
het tweede nationale allocatieplan.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.euroforum.nl, of bellen met
040-297 49 77.

Prof. dr. Marjan Hofkes is per 1 juni
2006 benoemd tot hoogleraar
Milieu-Economie bij het Instituut
voor Milieuvraagstukken, Faculteit
der Aard- en Levenswetenschappen
en bij de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Per
1 december 2005 was zij al benoemd
tot hoogleraar Economie van Duurzame
Ontwikkeling bij de Faculteit der Aarden Levenswetenschappen van de Vrije
Universiteit. Tevens is zij hoofd van de
afdeling Economie en Technologie van
het Instituut voor Milieuvraagstukken.

Seminars
CentER
5 september: The value of commitment in contests and tournaments
when observation is costly, F. Vardy
(International Monetary Fund).
20 september: Paths of development
for early “bloomers†in a dynamic
Heckscher-Ohlin model, B. Gaitan
(University of Hamburg).
www.center.uvt.nl
UNU-Merit
5 september: The value of science:
Changing conceptions of scientific
productivity, 1869-circa 1970,
B. Godin (Canadian Science and
Innovation Indicators Consortium).
www.merit.unu.edu