Ga direct naar de content

Aantal faillissementen nauwelijks veranderd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 4 1998

Aantal faillissementen nauwelijks veranderd
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4138, pagina 116, 6 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het aantal uitgesproken faillissementen in 1997 is nagenoeg gelijk aan dat van 1996. Voorlopige gegevens over 1997 wijzen uit dat er
vorig jaar 5.547 faillissementen zijn uitgesproken, een daling van nog geen 1% ten opzichte van 1996. Na een periode van forse
stijgingen aan het begin van de jaren negentig begon het aantal in de loop van 1994 te dalen. Gemiddeld over dat jaar was het aantal
faillissementen ongeveer even hoog als in 1993. In de jaren 1995 en 1996 nam het aantal behoorlijk af. In 1997 volgde een stabilisatie.
Vergeleken met 1996 is alleen in het eerste kwartaal van 1997 een geringe stijging van het aantal faillissementen opgetreden (zie
figuur 1).

Figuur 1. Uitgesproken faillissementen procentuele kwartaalmutaties t.o.v. voorgaand jaar
De verschillende bedrijfstakken laten een wisselend beeld zien. De grootste daling doet zich voor bij de bouwnijverheid (-10%). De
vervoer-, opslag- en communicatiebedrijven kennen de grootste toename (+12%).Ook regionaal zijn er grote verschillen. Net als in de
afgelopen jaren is in Zuid-Holland vorig jaar het grootste aantal faillissementen uitgesproken (1303). Zeeland had het kleinste aantal
faillissementen (114). Procentueel gezien doet zich in Flevoland en in Utrecht de grootste stijging voor (+9%). De grootste daling doet
zich voor in Friesland (-11%), gevolgd door Zeeland (-10%).
Bij een uitsplitsing van de faillissementen naar rechtsvorm blijkt dat in 1997 de eenmanszaken het beduidend beter doen dan in 1996. Het
aantal faillissementen neemt hier met 9% af. Bij particulieren is de ontwikkeling minder gunstig. Hier neemt het aantal faillissementen met
ruim 8% toe.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur