Ga direct naar de content

Zwakke yen, sterke euro of sterke dollar?

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 17 1998

Zwakke yen, sterke euro of sterke dollar?
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4157, pagina 487, 12 juni 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het mag inmiddels bekend verondersteld worden dat de situatie waarin de Japanse economie verkeert geen aanleiding geeft voor een
sterke yen. Integendeel, de zwakke economie en de met een immens schuldenprobleem opgezadelde instabiele financiële sector maken
een zeer accommoderend monetair beleid noodzakelijk. De lage rente stimuleert tevens beleggingen in het buitenland. De eerste
maatregelen in het kader van de Big Bang – het dereguleringsproces van de financiële sector – per 1 april van dit jaar vergemakkelijkt
tevens op korte termijn de kapitaaluitstroom en zet de yen extra onder druk. Gemakshalve wordt er daarbij vanuit gegaan dat door
Japanse beleggers doorgaans wordt gekozen voor dollarbeleggingen. De yen verzwakte evenwel sindsdien het sterkst ten opzichte van
de D-mark, hetgeen mogelijk suggereert dat de toekomstige euro wel eens als een aantrekkelijk alternatief naast de dollar kan gaan
worden.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 3. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden

Figuur 4. De yen ten opzichte van de D-mark en de dollar
Cijfers zijn afgesloten op 5 juni 1998.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur