Ga direct naar de content

Ziekteverzuim iets opgelopen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 25 2001

Ziekteverzuim iets opgelopen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4311, pagina 463, 25 mei 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven is in 2000 voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. Het ziekteverzuim inclusief
zwangerschaps- en bevallingsverlof kwam uit op 6,1 procent. Dat is ten opzichte van 1999 een stijging van 0,1 procentpunt. Door deze
stijging is het verschil ten opzichte van 1993 nog maar 0,6 procentpunt. Toen bedroeg het ziekteverzuim 6,7 procent. Het
ziekteverzuim exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof bedroeg vorig jaar 5,5 procent. Dat is eveneens 0,1 procentpunt meer dan
in het voorafgaande jaar.
Na het in werking treden van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim in 1994 namen veel bedrijven maatregelen om het ziekteverzuim terug
te dringen. Deze wet bepaalde onder meer dat de werkgever twee of zes weken, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, zelf het loon
van de zieke werknemer moest doorbetalen. Het verzuim daalde in dat jaar fors tot 5,5 procent. In 1996 daalde het verzuim verder tot 5,1
procent. In dat jaar werd de Ziektewet gewijzigd, met als gevolg dat de werkgevers gedurende een heel jaar ten minste zeventig procent
van het loon bij ziekte moesten gaan doorbetalen. Voor dit risico kunnen bedrijven zich verzekeren bij een particuliere
verzekeringsmaatschappij. In 1998 kwam het ziekteverzuim weer op het niveau van vóór de wetswijziging in 1996.
Tussen bedrijfstakken zijn grote verschillen in ziekteverzuim. In de niet-commerciële dienstverlening is het ziekteverzuim met 8,2 procent
het hoogst. Dit wordt met name veroorzaakt door het verzuim in de gezondheids- en welzijnszorg (meer dan negen procent). De
landbouw is met 4,2 procent de bedrijfstak met het laagste verzuim.
Er bestaat een sterke samenhang tussen bedrijfsgrootte en ziekteverzuim. Grote bedrijven kenden in 2000 een verzuim van 8,1 procent.
Dat is een stijging van 0,3 procentpunt ten opzichte van 1999. Het ziekteverzuim bij bedrijven met minder dan tien werknemers lag vorig
jaar op hetzelfde niveau als in 1999, namelijk 3,3 procent.
Zie figuur 1, figuur 2

Figuur 1. Ziekteverzuim particuliere bedrijven, 1993-2000, in procenten

Figuur 2. Ziekteverzuim inclusief zwangerschaps – en bevallingsverlof per bedrijfstak, 2000, in procenten

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur