Ga direct naar de content

GroenLinks Strak kader, relaxt werken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2003

GroenLinks Strak kader, relaxt werken
Aute ur(s ):
Vendrik, K. (auteur)
GroenLinks
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4397, pagina 128, 21 maart 2003 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Sinds de start van de beurskrach in 2000 zagen ook de Nederlandse pensioenfondsen hun vermogenspositie zwaar geërodeerd en hun
dekkingsgraad pijlsnel dalen. Fondsbesturen hebben verzuimd in goede tijden voldoende buffers aan te leggen, ondanks het
toegenomen beleggingsrisico. Werkgevers en werknemers gebruikten te vaak de pensioenpremie als verlengstuk van het
arbeidsvoorwaardengevecht. Ook de paarse regering vond de dalende premies prachtig: dit was goed voor de loonkosten en
concurrentiepositie. Bij de toezichthouder was zelfregulering het hoogste gebod. Een duurzame bril was bij allen afwezig, waardoor het
pensioenbeleid van de fondsen procyclisch van aard was. Dit gold ook voor de eis van de pvk – in september 2002 – voor een snel herstel
van de dekkingsgraden. Een onmogelijke eis met dramatische economische consequenties, waarbij het procyclische begrotingsbeleid
van Hoogervorst een eitje was. Een nieuw financieel toetsingskader is broodnodig, vanwege de zekerstelling van opgebouwde
pensioenrechten en vanwege de noodzakelijke stabilisatie van de economie. Uitgangspunt is een structureel dekkende en zo constant
mogelijke premie, opdat – in analogie met een werkelijk trendmatig begrotingsbeleid – de conjuncturele ontwikkeling zo min mogelijk
invloed heeft op de premiehoogte en de premiestelling van de fondsen geen versterkend effect heeft op de conjunctuur. De komende
jaren moet het vuiltje van de krach op de pensioenvermogens worden weggewerkt en zijn premiestijgingen onafwendbaar. Het Centraal
Planbureau stelde onlangs voor om in lijn met de tax-smoothingtheorie van Barro de bovenstructurele pensioenpremies in de komende
kabinetsperiode op te vangen door een tijdelijk financieringstekort. Op grond van intergenerationele rechtvaardigheid en een
maatschappelijke optimale verdeling van de lasten moet de combinatie van én premiestijgingen én een zeer fors pakket met bezuinigingen
en lastenverzwaringen verworpen worden. Ik vind dat een terechte analyse. Ik ben benieuwd waar de komende formatie mee komt. De
houdbaarheid van (de fiscale faciliëring van) pensioen- en prepensioenregelingen moet bezien worden in het licht van het denken over
het levensloopbeleid. Om tot een duurzame ontspannen samenleving te komen is het gewenst dat werken meer over het leven gespreid
kan worden. Dat betekent óók dat mensen gemiddeld langer zullen moeten doorwerken. Ondanks dat het cda onder leiding van Lans
Bovenberg goud in handen had rondom dit thema, was de uitwerking onder Balkenende-I beroerd. GroenLinks meent dat een ruim
modern levensloopbeleid kan worden vormgegeven door tegelijkertijd kritisch te kijken naar de huidige pre-pensioenregelingen én de
fiscale faciliëring van de tweede pijler te beperken tot een niet hoge grondslag.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur