Ga direct naar de content

Vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in top (semi)publieke sector

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 17 2022

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt sinds 1 januari een wettelijke minimumeis voor het aantal vrouwen in de raad van commissarissen. Vergelijkbare eisen ontbreken voor de (semi)publieke sector. Hoe presteert deze sector als het gaat om genderdiversiteit in de top?

Van evenredige vertegenwoordiging is volgens het European Institute for Gender Equality sprake als het percentage vrouwen in de top veertig tot en met zestig procent bedraagt. Het Dashboard Diversiteit laat zien welk deel van de (semi)publieke sector aan deze eis voldoet. Dit dashboard is gebaseerd op tellingen van het aantal vrouwen in de top van (semi)publieke instellingen zoals raden van bestuur, raden van toezicht, colleges van B&W en gemeenteraden.

De figuur laat zien in welk deel van de toporganen er sprake is van evenredige vertegenwoordiging. Zo voldoet zestig procent van de waterbedrijven aan de norm dat het percentage vrouwen in de top veertig tot en met zestig procent bedraagt. Dit is de hoogste score in het overzicht. Ook onderwijs (hbo en mbo) en agentschappen doen het relatief goed. Opvallend is dat gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen juist laag scoren. Over het algeheel valt het op dat er in de (semi)publieke sector vaak geen evenredige samenstelling van toporganen is.

In veruit de meeste gevallen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. In 84 procent van de waterschappen is het aandeel vrouwen in de toporganen bijvoorbeeld veertig procent of minder. Bij vrijwilligerscentrales is bij zestig procent van de instellingen juist sprake van vrouwelijke oververtegenwoordiging in de toporganen. In het algemeen komt vrouwelijke oververtegenwoordiging echter minder vaak voor dan ondervertegenwoordiging.

Binnen de top hebben vrouwen relatief vaker zitting in toezichthoudende organen dan in het bestuur. Bij 36 procent van de raden van toezicht is sprake van evenredige vertegenwoordiging. Dit percentage is zeventien procent in de raden van bestuur. De percentages vrouwen in de top zijn berekend voor de toporganen waarvoor de gegevens over de samenstelling beschikbaar zijn. Voor circa dertig procent van de instellingen ontbreekt informatie over een of meerdere toporganen.

Auteurs

Categorieën