Ga direct naar de content

Vijf operaties en twintig chirurgen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 7 1983

E. L. Berg

Vijf operaties
en twintig
chirurgen
Het duurde vorig jaar wel lang
voordat Vadertje Staat en Moeder
Land weer een kabinetje kregen.
Beiden waren er slecht aan toe. Vader Staat leed aan een zware vorm
van overbelasting, zodat alle ideeen
maar in zijn hoofd bleven rondtollen. Besluiten nam hij met meet, en
zijn bewegingen oogden star en send van daadkracht, zouden zij zetraag. Moeder Land had de nulgroei, ker de positieve krachten in het kabieen ziekte waarvan zij de naam niet net opwekken. Fee Privatisering zou
kende en dus erger vermoedde. Ook de Staat ontlasten door allerlei
al zag zij er nog goed uit, talloze ba- staatswerk weer in de markt terug te
rer onderdelen kwamen niet aan duwen. Fee Deregulering zou Moefunctioneren toe. De nog werkende der Land oppeppen via regelvernieechter werden bijkans over de kop tiging.
En ja hoor. Naarmate het kabinetgedraaid. Staat en Land verwachtten
dus veel van hun nieuwe kabinet, dat je uitgroeide tot het kabinet-Lubbers, pakte het Staat en Land voortde naam Lubbers kreeg.
Tijdens het baren hadden vijf varend aan om overbelasting en nulfeeen rond het kraambed gestaan, de groei te bestrijden. Ook al was het
Vijf Operaties. Een fee was heel kabinet onkundig van de vijf feeen,
oud, ook al kan je dat bij een fee niet haar invloed op zijn beleid bleek
zien, en heette Decentralisatie. Ze overduidelijk.Wij moeten ons prowas reeds bij de geboorte van vele bleem met de vijf operaties te h’jf , bekabinetten waargenomen, maar dacht het kabinet. Decentralisatie,
haar zegeningen beklijfden niet. dat was mooi, maar ook erg moeilijk
Woorden, slechts woorden, bracht en de meeste kabinetsleden baden
zij voort. Zij kreeg altijd het voordeel om kracht op zondag, maar verdronvan de twijfel, hetgeen een nadeel is. gen decentralisatie door de week.
Fee nummer twee was ook een ver- De Heroverwegingsoperatie bleek
trouwd gezicht. Zij wijzigde slechts een nare: hakken, snijden, rooien in
haar naam bij elk nieuw kabinetje. allerlei mooie voorzieningen van
Vorige keer noemde zij zich Bestek, Vader Staat werden op het pronu heette ze Heroverweging. Een gramma gezet. Daarnaast moesten
mager en hard gezicht, alsmede een de kabinetsleden 2% van hun menuit bijlen, messen en zagen bestaande sen op straat zetten. Dit om de werkuitrusting deden weinig vrolijks ver- loosheid te bestrijden, zoals dat in
wachten. De derde fee van de familie een sprookje kan gaan. De vierde
Operaties deed haar naam eer aan: operatic beoogde staatstaken door
zij heette gewoon Twee-procent- ondernemers te laten overnemen,
operatie. Een rechtlijnige tante, die omdat die nu eenmaal doelmatiger
slechts een zin tot haar vocabularium werken en beter kunnen rekenen
kon rekenen: ,,min 2%, 2% moet dan Vader Staat, die al jaren een ernstig ontstoken financieringstekort
weg”.
Fee Privatisering en Fee Deregu- had. Dereguleren, ten slotte, werd
lering waren nog vrij jong en spraken met het meeste elan aangepakt: wetmet een sterk Amerikaans accent. In ten die jaren van voorbereiding hadspijkerbroek en T-shirt gehuld, brui- den gekost, werden in het ar chief geESB 14-12-1983

stopt, allerlei regels op hun overbodigheid onderzocht, alle verkeerslichten op oranje knipperen gezet.
Nu, u begrijpt dat het gonsde van
de activiteiten. Maar hoe zouden
Vader Staat en Moeder Land er na
die vijf operaties uitzien? Dat wist
niemand. Er waren wel twintig chirurgen tegelijk aan de gang, geholpen door assistenten, verpleegsters
en narcotiseurs. Terwijl de operatic
Heroverweging van hoofdchirurg
Ruding bij alle andere operaties miljarden weghaalde, probeerde zijn
collega Rietkerk taken te decentraliseren. Dat leidde dan vaak tot ernstige verminkingen bij Moeder
Land, maar Vader Staat voelde zich
iets ontlast. Omdat het kabinet in het
hoofd van Vader Staat woonde,
merkte het vooral dat laatste. De deregulering werd geleid door chirurg
Korthals Altes, maar ook Winsemius, Brokx en anderen sneden er
op los. Brinkman van WelVolCul
dreef zelfs een gehele kaderwet af,
terwijl Moeder Land daar jaren op
gewacht had. Hoe zou het nu met
ons welzijn gaan? Wat nog overbleef
moest toch wel centraal verdeeld,
dat is toch logisch? Met schaarse zaken spring je zuinig om en die verdeel je zelf.
Operatic Decentralisatie mislukt?
Operatic Deregulering gefrustreerd
door nieuwe regels? Wordt de narigheid geprivatiseerd? Pas na jaren, als
de narcose is uitgewerkt, het verband er af mag, zullen we zien hoe de
twintig chirurgen de vijf operaties
voltooiden. Vadertje Staat en Moeder Land zijn in elk geval verzekerd.
Van onze deelneming.

1151

Auteurs