Ga direct naar de content

Vermogenswinstbelasting in Europa en de VS

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 23 1997

Vermogenswinstbelasting in Europa en de VS
Aute ur(s ):
Cnossen, S. (auteur)
Hoogleraar fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Met dank aan Lans Bovenberg voor commentaar.
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4116, pagina 611, 13 augustus 1997 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):
belastingen

Dit kader hoort bij een artikel van S. Cnossen, Economische aspecten van een vermogenswinstbelasting, ESB, 13 augustus 1997, blz. 609-612.
Vele landen kennen een vermogenswinstbelasting, waaronder negen van de vijftien EU-landen. De heffingsgrondslagen bestaan hoofdzakelijk uit winsten
op aandelen en onroerende zaken. De winst op de eigen woning die tot hoofdverblijf dient, wordt in het algemeen vrijgesteld. Belegging in de eigen
woning kan worden gezien als een oudedagsvoorziening en belastingheffing zou de arbeidsmobiliteit kunnen belemmeren. De winst op juwelen, antiek en
kunstvoorwerpen wordt doorgaans wel belast (in belangrijke mate een belasting op eerlijkheid). Winst op meubilair, auto’s en huishoudelijke apparatuur
daarentegen wordt veelal vrijgesteld. Tijdens het leven geaccumuleerde maar niet gerealiseerde winst is doorgaans voorgoed vrijgesteld, omdat
erfgenamen de (lagere) successiewaarde als verkrijgingsprijs mogen beschouwen. Gemiddeld de helft van alle vermogenswinsten vererft.
Bij elkaar genomen betekent dit dat het effectieve tarief van de meeste vermogenswinstbelastingen, als percentage van een alomvattende grondslag,
zeker niet boven de 10% uitkomt. De opbrengst van de vermogenswinstbelasting, als percentage van de totale belasting- opbrengst of van het nationaal
inkomen, is derhalve gering. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, bedraagt zij gemiddeld 5% van de opbrengst van de inkomstenbelasting, oftewel 0,5%
van het nationaal inkomen.

Onderstaande nummers geven uitleg bij de nummers zoals die genoemd staan in Vermogensbelasting in Europa en de VS: tabel 1

Tabel 1. Voerzicht van de vermogenswinstbelasting
Effecten
Onroerende zaken levens vreemde
aan- obli- hoofd 2e
ove- verz. valuta
delen gaties ver-. woning rig
blijf
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden

B1
B4
B5
B

B2
B
NB
B

NB
NB
NB
B6

Ierland
Ver. Kon.

B9
B12

B 10
B

Frankrijk
Luxemburg
Portugal
Spanje

B13
B
B19
B22

Ver.Staten B

NB
B
NB
B7

in Europa en
roerende zaken
meubi- juwelen/
lair . kunst
enz.

de VS.
Tarieven
Fictieve real.
vrij- (top) over- schengesteld ta- lijden king
rief

B3
B
B
B

NB
NB
B
B

NB
NB
B
B

NB
B
NB
B8

NB
B
NB
B8

FM 30.000
SK 30.000

ib(61)
28
28
30

UB
NB
NB
UB

B
NB
NB
UB

NB11 B
NB
B

B
B

NB
NB

B
B

NB
NB

B
B

Ir£.2.000
£.6.300

40
NB
ib(40) NB

B
UB

B
B
NB
NB

NB
NB
NB20
B23

B14
B
NB21
B24

B 14
B
B21
B24

NB
NB
NB
B

B
NB
NB
B

NB
B
NB
B

B15 FF 20.000
B
LF 2milj16
NB
B
Geen

Var.
1/2ib17
ib(40)
ib25

NB
UB18
NB
NB

NB
UB
NB
NB

B

B26

B

B

NB

NB

B

B

ib

NB

UB

Geen

B= belast; NB= niet belast; UB= uitstel van belastingheffing; ib= inkomstenbelasting
Bron: OESO, Taxation of net wealth, capital transfers and capital gains of individuals (Parijs: OECD, 1988), tabellen 3.13.4, bijgewerkt op basis van IBFD, European Taxation (Amsterdam).

1. Winsten op ter beurze genoteerde aandelen die 3 jaar of langer eigendom zijn geweest worden belast tegen 25/40%. Het ib-tarief is van toepassing indien de winst
wordt behaald op aandelen in vennootschappen in lage-tarief landen, met geleend geld zijn gefinancierd of zijn ingekocht door de vennootschap die de aandelen
heeft uitgegeven.
2. Winsten op obligaties worden niet belast indien een bepaalde minimum rente (thans 6%) wordt vergoed, tenzij de obligaties met geleend geld zijn gefinancierd.
3. Na 3 jaar wordt de winst verminderd met 5% voor elk additioneel jaar dat de onroerende zaak eigendom is met een maximum van 30% na 9 jaar. De verkrijgingsprijs
wordt verhoogd met DK 10.000 per jaar.
4. De verkrijgingsprijs wordt geacht ten minste 30% van de verkoopprijs te zijn (50% indien de verkrijging voor 1989 plaatsvond).
5. De verkrijgingsprijs wordt elk jaar verhoogd met de toe te rekenen ingehouden winst na vennootschapsbelasting.
6. De winst op het hoofdverblijf kan worden afgeboekt op de aankoopprijs van een vervangende woning.
7. De winst wordt voor de helft belast.

8. De winst wordt gesteld op het lagere bedrag van de feitelijke winst of 25% van de verkoopprijs.
9. De winst op niet ter beurze genoteerde aandelen die ten minste 5 jaar eigendom zijn wordt belast tegen 27%.
10. Winsten op overheidsobligaties zijn vrijgesteld.
11. De winst is wel belast indien zij haar oorzaak vindt in een uitbreidingsplan.
12. Winst op aandelen is niet belast in geval van bedrijfsovernames, fusies of andere in de wet omschreven omstandigheden.
13. Het tarief is 19,4%. Vermogenswinstbelasting wordt niet geheven op transacties die FF 100.000 of minder bedragen. Voor fusies, aandelensplitsing en
verwisseling van aandelen gelden doorschuifregelingen.
14. De vermogenswinst op onroerende zaken wordt geadjusteerd voor de duur van de eigendom, zodanig dat winsten op onroerende zaken die 22 jaar of langer
eigendom zijn geweest niet meer worden belast. Voor belaste winsten geldt een middelingsregeling. Waarden van in totaal FF 400.000 zijn vrijgesteld.
15. Het tarief voor winst op juwelen, antiek en kunstvoorwerpen bedraagt 4,5-7% van de verkoopprijs. Voor edele metalen geldt een tarief van 7,5%.
16. Geldt eens in de 11 jaar.
17. Speculatiewinsten (bezitsperiode minder dan zes maanden voor roerende zaken en minder dan 2 jaar voor onroerende zaken) zijn aan het normale ib-tarief
onderworpen.
18. Bij realisatie kan LF 5 miljoen op de winst van de woning van de overleden (groot)ouders in mindering worden gebracht.
19. Tarief is 10%. Geen belasting wordt geheven als de bezitsperiode minimaal 12 maanden is geweest.
20. Onder voorwaarde dat de gehele opbrengst wordt herbelegd in een andere woning.
21. De winst wordt voor de helft belast.
22. Vrijgesteld zijn winsten op ter beurze genoteerde aandelen die langer dan tien jaar eigendom zijn geweest; voor niet ter beurze genoteerde aandelen geldt een
periode van vijftien jaar.
23. Doorschuiving is mogelijk. Winsten van 65-plussers die die winst omzetten in een lijfrente zijn vrijgesteld.
24. Winsten op onroerende zaken die langer dan 20 jaar eigendom zijn geweest zijn vrijgesteld.
25. Vermogenswinsten worden verminderd met per object voorgeschreven percentages voor elk jaar dat de bezitsperiode langer is dan 2 jaar.
26. Voor de winst op het hoofdverblijf geldt een doorschuifregeling. Voor 55-plussers is $125.000 vrijgesteld.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur