Ga direct naar de content

Van goed idee naar ESB-artikel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 15 1992

Toegankelijk

Economie

Van goed idee naar ESB-artikel
De redactie van ESB is altijd geïnteresseerd in nieuwe artikelen en
ideeën die tot een artikel kunnen leiden. Een uitnodiging.

Elke week ontvangt de redactie van
E5B ongeveer vijftien artikelen. Enkele daarvan zijn op verzoek van de
redactie geschreven. Maar de meeste
worden ons spontaan toegestuurd.
De artikelen handelen over de meest
uiteenlopende
onderwerpen. Van de
economische invloed van de cisterciënzerorde tot de reële evenwichtsmodellen van de conjunctuur; van
de bespreking van een boek over
het sociaal-economisch
beleid in de
tweede helft van de twintigste eeuw
tot een pleidooi tegen de normen in
het verdrag van Maastricht. E5B staat
dus open voor bijdragen over de
meest uiteenlopende
onderwerpen
en voor elke mening. Toch wordt
bijna de helft van de ingezonden
artikelen niet gepubliceerd. Hoe selecteert de redactie de artikelen en
wanneer is een artikel geschikt voor
plaatsing?

Werkwijze van de redactie
De ontvangen artikelen worden
door de redacteuren gelezen en beoordeeld. Zij bespreken dit oordeel
onderling en met de hoofdredacteur.
Dit duurt gemiddeld drie weken,
maar heel actuele stukken kunnen
ook binnen één dag worden beoordeeld. Het oordeel kan op drie manieren uitvallen:
Het artikel is niet geschikt voor
plaatsing; de auteur krijgt het artikel dan retour met een motivering
waarom het artikel niet wordt gepubliceerd. Op dit moment gebeurt dat met ongeveer veertig
procent van de artikelen.
Ongeveer tien procent van de artikelen voldoet in één keer aan
onze wensen en criteria en kan in
E5B worden opgenomen. De auteur krijgt dan bericht dat het artikel wordt gepubliceerd en er worden afspraken gemaakt over de
datum van publikatie. De week
voordat het artikel wordt gepubliceerd krijgt de auteur bovendien
een drukproef toegestuurd.
De resterende vijftig procent van
de ingezonden artikelen is in prin-

E5B 15-4-1992

cipe geschikt, maar voldoet qua inhoud of opzet nog niet helemaal
aan onze verwachtingen. De redactie vraagt dan aan de auteur
het artikel te verbeteren en geeft
aan hoe dat het beste zou kunnen. Een verbeterd artikel wordt
opnieuw door de redactie beoordeeld.
Uiteraard betekenen deze percentages niet dat een ingezonden artikel
zestig procent kans maakt om in E5B
te komen. 5teeds opnieuw stelt de
redactie zich de vraag hoe dicht het
artikel zijn ideaalbeeld nadert.

Het ideale ESB-artïkel
E5B wil een open forum zijn voor
economische analyses van en beargumenteerde meningsvorming over
economische vraagstukken. Door
een kruisbestuiving tot stand te brengen tussen wetenschappelijk
inzicht
en praktische ervaring kunnen de artikelen in E5B bijdragen aan de oplossing van praktische beleidsvraagstukken. In deze discussie wil E5B
niet alleen die lezers betrekken die
specialist zijn op het betreffende terrein, maar ook lezers aanspreken die
uit algemene interesse ontwikkelingen in de economie willen volgen.
Het ideale E5B-artikel ziet er daarom
als volgt uit.

Origineel
Nogmaals, E5B biedt ruimte aan elke
mening op breed economisch gebied die met toetsbare argumenten
wordt onderbouwd. Maar de mening
of de analyse van een probleem
moet wel iets nieuws bevatten. De
redactie verwacht van de auteur dat
hij een probleem vanuit een eigen invalshoek benadert en analyseert.
Omdat wij de discussie met elk artikel een stapje verder willen helpen
is het voorts belangrijk dat de auteur
een ontwikkeling of probleem niet
alleen beschrijft maar ook kritisch
analyseert, aan de analyse conclusies verbindt en zo mogelijk aanbevelingen doet.

Toegankelijkheid vereist in de eerste
plaats dat het onderwerp interessant
en begrijpelijk moet zijn voor meer
mensen dan de auteur zelf en zijn
naaste collega’s. Ook andere economen moeten zich door het onderwerp of door de originaliteit van de
analyse aangesproken kunnen voelen.
Ten tweede betekent toegankelijkheid dat het artikel een duidelijke
opzet heeft. Het artikel moet een
probleemstelling bevatten en de auteur moet aangeven wat de relevantie van het te behandelen onderwerp
is. Het probleem moet met inzichten
uit de economische theorie of uit de
praktijk worden geanalyseerd. Het
ideale E5B-artikel sluit uiteraard af
met conclusies en aanbevelingen;
hoe kan een probleem worden aangepakt, of welk beleid moet worden
gevoerd om het behandelde probleem op te lossen?
Ten derde is de toegankelijkheid gediend met een heldere presentatie.
Tabellen moeten niet meer gegevens
bevatten dan ter ondersteuning van
het betoog nodig zijn. Veel cijfermateriaal wordt bovendien toegankelijker door het te presenteren in grafieken. Voetnoten verwijzen naar
gebruikte bronnen, ze zijn niet bedoeld om allerlei zijsporen in het betoog uit te werken.

Vorm
E5B publiceert lange en korte artikelen, discussiebijdragen, commentaren op actuele ontwikkelingen en
boekbesprekingen.
Elke week staan
in E5B ongeveer acht van deze bijdragen: drie langere artikelen, twee
korte artikelen, respectievelijk discussiebijdragen, een boekbespreking en twee actuele commentaren.
Dit garandeert een variatie naar onderwerpen en lengte. Om deze variatie aan te kunnen brengen stelt de redactie eisen aan het karakter van de
verschillende soorten artikelen en
de maximumomvang.
De lange artikelen zijn breed opgezet en belichten een probleem
van alle kanten. Het onderwerp
moet voor zoveel mogelijk lezers
interessant zijn. Maximumlengte
3.000 woorden, vier bladzijden in
E5B.
De kortere artikelen en discussiebijdragen (“rubrieken”) hebben
een beperktere invalshoek. Zij
voegen een nieuw element toe
aan een discussie, of reageren op
eerder in E5B verschenen artikelen. Lengte twee tot drie bladzij-

3n

den in ESB of ongeveer 2.000
woorden.
– Korte commentaren op actuele
ontwikkelingen voor de rubriek
“economie deze week” spelen direct in op de ontwikkelingen van
dit moment en leveren daar vanuit
een economische invalshoek een
eerste commentaar op. Maximumlengte twee bladzijden in ESB ofte
wel 1.800 woorden.
– Boekbesprekingen geven een beknopt beeld van een pas verschenen boek, en een commentaar
daarop vanuit de kennis en ervaring van de bespreker. Maximumlengte 1.000 woorden.
Techniek
Ter beoordeling kan een artikel op
papier worden aangeleverd; duidelijk geschreven of getypt. Als het artikel geschikt is voor plaatsing vraagt
de redactie de auteur het artikel op
een MS-DOS-diskette aan te leveren.
Meer technische details over de
vormgeving van literatuurverwijzingen, tabellen en figuren staan vermeld in de auteursaanwijzingen die
bij de redactie zijn te verkrijgen.

Uitnodiging
De redactie van ESB is altijd geïnteresseerd in nieuwe artikelen en
ideeën die tot een artikel kunnen leiden. Wellicht bent u bezig met een
onderzoeksproject of organiseert u
een conferentie waarvan u de resultaten graag in ESBwilt publiceren.
Misschien heeft u een boek gelezen
dat u onder de aandacht van de ESBlezers wilt brengen. Of u heeft naar
aanleiding van een ESB-artikel of
een nieuwsbericht een idee gekregen dat de discussie een nieuwe
wending kan geven …
De redactie staat u graag te woord
om over de vorm en inhoud van het
artikel te overleggen. U kunt uw
idee ook direct uitwerken en zenden
aan
De redactie

Auteur