Ga direct naar de content

Vakbondsleden

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 5 2000

Vakbondsleden
Aute ur(s ):
Centraal Bureau voor de Statistiek
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4237, pagina 19, 7 januari 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Eind maart 1999 stonden ruim 1,9 miljoen mensen geregistreerd als lid van een vakbond, dat is 34.000 meer dan twee jaar eerder. Het
ledental van vakverenigingen stijgt al sinds 1985, na een daling in de eerste helft van de jaren tachtig. De stijging van de afgelopen
twee jaar is volledig toe te schrijven aan het toegenomen aantal vrouwelijke leden. Het ledenbestand van vakbonden bestaat nu voor
ruim een kwart uit vrouwen. De FNV is veruit de grootste vakcentrale met 1,2 miljoen leden. De CNV en de vakcentrale MHP zijn veel
kleiner met respectievelijk 361.000 en 219.000 leden. Verder zijn 123.000 mensen lid van een vakbond die niet is aangesloten bij een
vakcentrale (zie figuur 1).

Figuur 1. Vakbondsleden naar geslacht, x 1000
Organisatiegraad
In 1998 was 27% van alle werknemers met betaald werk voor tenminste twaalf uur per week lid van een vakbond. Dit verhoudingsgetal
wordt de organisatiegraad genoemd. De organisatiegraad is bij mannen ruim tien procentpunten hoger dan die bij vrouwen
(respectievelijk 32% en 20%). Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is de laatste jaren sterk gegroeid, maar de organisatiegraad bleef
gelijk doordat ook het totaal aantal vrouwelijke werknemers toenam.
De organisatiegraad is bij ouderen hoger dan bij jongeren. Is van de werknemers tot 25 jaar maar één op de tien georganiseerd, bij
werknemers tussen 45 en 65 jaar is bijna vier op de tien lid van een vakbond. De organisatiegraad verschilt eveneens regionaal. In de drie
noordelijke provincies is de organisatiegraad het hoogst: 37% van de werknemers is daar lid van een vakbond. Noord-Brabant is de
provincie met de laagste organisatiegraad: 23%.
Werknemers met een vast dienstverband zijn drie keer zo vaak vakbondslid als mensen met een flexibel dienstverband.
Voltijdwerknemers blijken vaker lid te zijn van een vakbond dan deeltijdwerknemers. Ook tussen bedrijven en bedrijfstakken zijn er
verschillen in organisatiegraad. Zo is bijvoorbeeld bij de overheid en in het onderwijs de organisatiegraad hoger dan in de handel en
horeca. In grote bedrijven is de organisatiegraad doorgaans hoger dan bij kleinere bedrijven (zie figuur 2).

Figuur 2. Organisatiegraad naar provincie, 1998, %

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur