Ga direct naar de content

Uiteenlopend beleggingsgedrag instituten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 8 1998

Uiteenlopend beleggingsgedrag instituten
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4147, pagina 300, 10 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Met name koersstijgingen van aandelen lagen in 1997 ten grondslag aan de stijging van het vermogen van de Nederlandse
institutionele beleggers met circa 15% tot bijna Æ’ 1.030 mrd. Het gewicht van aandelen in de portefeuille nam hierdoor verder toe.
Aandelen worden bovendien op een steeds actievere manier belegd. De activiteiten van de verschillende marktparticipanten verschillen
echter sterk. Uit het Kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank van maart blijkt bijvoorbeeld dat de waarde van de aangehouden
Nederlandse aandelen in 1997 van verzekeraars is gestegen met 39% en dat van de gezamenlijke pensioenfondsen met 24% . Gezien
de stijging van de AEX van circa 41% en ervan uitgaande dat het beleggingsresultaat van de fondsen op Nederlandse aandelen niet in
deze mate zal verschillen, is de conclusie gerechtvaardigd dat pensioenfondsen per saldo duidelijk Nederlandse aandelen verkochten,
terwijl dit voor verzekeraars nauwelijks het geval is geweest. Van de pensioenfondsen trad met name het ABP, dat de waarde van de
Nederlandse aandelen met 13% zag toenemen, als verkoper op.
De toegestane en gerealiseerde uitbreiding van het aandelenbelang wordt bij pensioenfondsen met name in het buitenland gerealiseerd.
Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de veel hogere stijging van het buitenlandse aandelenvermogen (+36%). Een verder toename van het
(toegestane) gewicht van aandelen brengt geen wijziging in het beleggingsbeleid in die zin dat meer aandelen zullen worden gekocht.
Tegen de achtergrond van de verdere koersstijging van aandelen in 1998, betekent een hoger aandelenbelang eerder dat de verkoop van
aandelen wordt beperkt. Verzekeraars waren in 1997 al offensiever in die zin dat veel minder tot verkoop werd overgegaan. Deze houding
valt deels toe te schrijven aan de toegenomen afzet van zogenaamde unit-linked producten, waarbij het risico en het rendement volledig
voor rekening komen van de polishouder (zie figuur 1).

Figuur 1. Bezit Nederlandse aandelen door verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen en de AEX.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur