Ga direct naar de content

Topjaar op de arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 18 1998

Topjaar op de arbeidsmarkt
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4140, pagina 156, 20 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Uit de nieuwste cijfers van de Enquête beroepsbevolking van het CBS blijkt dat 1997 een topjaar is geweest voor de Nederlandse
arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week nam toe met ruim 200.000, en kwam daarmee op 6,4
miljoen. Ook in 1995 en 1996 groeide de werkgelegenheid aanzienlijk, maar de groei in 1997 overtrof toch die van de twee
voorgaande jaren. In drie jaar tijd steeg de werkzame beroepsbevolking dus met bijna een half miljoen mensen (zie figuur 1).

Figuur 1. Werkzame beroepsbevolking
mutaties t.o.v. voorgaande jaar, x 1.000
In 1997 is vooral het aantal mensen met een vaste baan fors toegenomen. Het afgelopen jaar waren er 157.000 werknemers meer aan het
werk in een vaste baan. Het aantal flexwerkers steeg met bijna dertigduizend. In de jaren 1994-1996 groeide het aantal flexwerkers met
gemiddeld bijna vijftigduizend mensen per jaar. Deze groep steeg in het afgelopen jaar dus minder hard dan in de periode daarvoor (zie
figuur 2).

Figuur 2. Werknemers met een vaste en flexibele arbeidsrelatie
mutaties t.o.v. voorgaande jaar, x 1.000
Ook de werkloosheid daalde sterk. Gemiddeld telde de werkloze beroepsbevolking in 1997 438.000 mensen. Dat is bijna zestigduizend
minder dan in 1996. Het aantal werklozen komt in 1997 overeen met 6,4% van de beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking was in

1997 echter nog steeds groter dan in 1991.
Vrouwen profiteren van de gunstige arbeidsmarkt
Het aantal werkende vrouwen nam in 1997 toe met 135.000 en het aantal werkende mannen met 78.000. Vooral vrouwen profiteerden dus
van de groeiende werkgelegenheid. De arbeidsdeelname van vrouwen nam in de afgelopen tien jaar toe van 35 tot 47% (zie figuur 3). De
arbeidsdeelname van mannen is in de afgelopen tien jaar weinig veranderd, en ligt rond de 70%. Vrouwen werken veel vaker dan mannen
in deeltijd. In 1997 hadden bijna zes van de tien werkzame vrouwen een baan van 12-34 uur per week. Ook in 1997 bleef de groei van het
deeltijdwerk doorgaan.

Figuur 3. Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen: werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking van 15-64 jaar

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur