Ga direct naar de content

Meer vacatures

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 18 1998

Meer vacatures
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4140, pagina 155, 20 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Eind september 1997 stonden 82.000 vacatures open bij particuliere bedrijven. Dat is 21.000 meer dan een jaar eerder. De daling ten
opzichte van het voorafgaand kwartaal is aan het seizoen toe te schrijven. Sinds 1991 is het aantal vacatures eind september niet meer
zo hoog geweest.
Het aantal openstaande vacatures hangt samen met de conjuncturele ontwikkeling. In 1990 verkeerde Nederland in hoogconjunctuur.
Het aantal vacatures bereikte eind maart van dat jaar een niveau van 134.000. Daarna liep de economische groei terug en nam het aantal
vacatures af tot slechts 33.000 in de tweede helft van 1993. Sindsdien is de economische groei toegenomen en heeft het aantal vacatures
een stijgende tendens. De top van 1990 is echter nog lang niet bereikt.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur