Ga direct naar de content

Stemming blijft optimistisch

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 1 1998

Stemming blijft optimistisch
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4146, pagina 279, 3 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Een tweetal belangrijke stemmingsindicatoren duidt op een voortdurend optimisme bij zowel de industriële producenten als bij de
consumenten. In de eerste twee maanden van dit jaar handhaaft het producentenvertrouwen het relatief hoge niveau dat in de loop van
1997 bereikt werd. In maart bereikte het consumentenvertrouwen een recordniveau. In de loop van 1997 en de eerste twee maanden
van dit jaar was het vertrouwen ook al fors gestegen.
De inflatie, afgemeten aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, liep in februari iets op; vooral incidentele factoren zijn hier de
oorzaak. De producentenprijzen in de industrie bleven in januari nagenoeg ongewijzigd. Het aantal uitgesproken faillissementen in de
eerste twee maanden van dit jaar daalde fors.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur