Ga direct naar de content

Statistiek: Significante bijstelling bancaire kredietgroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 24 2016

In juli 2016 werd de kredietverlening met terugwerkende kracht vanaf december 2014 gecorrigeerd voor notional cash pooling (saldocompensatie).

Cash pooling is een dienst van banken waar ‘grote’ ondernemingen gebruik van kunnen maken om de reserves van verschillende bedrijfsonderdelen te herverdelen. Financiële overschotten binnen de onderneming als geheel kunnen zo de tekorten van afzonderlijke onderdelen dekken. Er hoeft zodoende geen (dure) financiering bij externe partijen aangetrokken te worden. In tegenstelling tot fysieke cash pooling, waarbij er daadwerkelijk een geldtransactie plaatsvindt tussen de bedrijfsonderdelen, blijft het tegoed bij notional cash pooling op de oorspronkelijke rekening staan. In Nederland is notional cash pooling van grote omvang in vergelijking met andere eurolanden. Voor een deel kan dit waarschijnlijk verklaard worden door het aantal in Nederland gevestigde moederbedrijven van grote multinationals.

De figuur toont aan dat de activiteiten van notional cash pooling de kredietgroei sterk kunnen vertekenen. Het wegstrepen (salderen) van deze leningen en deposito’s leidt tot een aanzienlijk minder volatiele reeks (de rode lijn) en een significant opwaarts effect op de bancaire kredietgroei in het afgelopen jaar. Exclusief de posities uit hoofde van notional cash pooling ligt de bancaire kredietverlening aan Nederlandse bedrijven in juni 2016 2,8 procent onder het niveau van een jaar geleden, een aanzienlijk kleinere krimp dan kan worden geconstateerd op basis van de ongecorrigeerde reeks (–6,2 procent).

Zowel economisch als statistisch is er reden om de kredietcijfers te corrigeren voor notional cash pooling. Vanuit macro-economisch perspectief kunnen leningen uit hoofde van notional cash pooling moeilijk beschouwd worden als additionele bancaire financiering voor bedrijven. De verstrekte leningen worden in het merendeel van de gevallen volledig gedekt door deposito’s die door dezelfde partijen worden aangehouden. Vanuit de bancaire sector bezien, worden er derhalve geen extra middelen aan de economie verstrekt. Notional cash pooling veroorzaakt bovendien toenemende volatiliteit in de kredietcijfers, omdat banken vaak eens in de zoveel tijd (ieder jaar of kwartaal) wel salderen. Dit vertroebelt het beeld van de kredietontwikkelingen.

Auteur

Categorieën