Ga direct naar de content

Statistiek: Groeidivergentie tussen landen in de eurozone neemt af

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 15 2017

■ Ivo Specker (Ministerie van Financiën)

De reële kwartaalgroei in de eurozone bedroeg in de eerste drie maanden van 2017 0,6 procent en was daarmee het hoogste van de ontwikkelde economieën. Uit de spreiding van de bbp-groei, gemeten door de gewogen standaarddeviatie, blijkt dat deze breed gedeeld wordt binnen de eurozone (figuur). Bij de gewogen standaarddeviatie wordt de spreiding gewogen naar de economische omvang, zodat grote afwijkingen in kleine eurolanden zoals Malta maar een beperkt effect hebben op de totale spreiding. Deze spreiding ligt momenteel op het laagste punt sinds de introductie van de euro in 1999.

Verschillen in de bbp-groei kunnen ontstaan door verschillen in de potentiële groei of verschillen in de conjunctuurcyclus (verschil tussen reële groei en potentiële groei). Vooral in 2008–2011 nam de divergentie tussen de conjunctuurcycli toe. Sommige landen herstelden snel van de schok in 2008, terwijl de groei in de crisislanden onder de potentiële groei bleef. Indien de groei achterblijft bij de potentiële groei, neemt ook het verschil tussen het niveau van het reële bbp en het niveau van het potentiële bbp toe. Dit wordt gemeten door de zogenaamde output gaps; de divergentie van output gaps binnen eurozone steeg sinds 2008 dan ook sterk.

Tijdens de eurocrisis in 2012–2013 werden alle landen (met uitzondering van de Baltische staten) geconfronteerd met laagconjunctuur en nam de conjunctuurdivergentie af. Sinds 2013 is er sprake van een kentering en is de laagconjunctuur omgeslagen in hoogconjunctuur. Bijna alle eurolanden groeien weer harder dan hun potentiële groei. Met name in de crisislanden is dit verschil groot door een hoge inhaalgroei. De divergentie in de conjunctuurcycli steeg in 2013 dan ook weer, maar ging deze keer gepaard met een daling van de verschillen in output gaps.

De verschillen in de inhaalgroei nemen de komende jaren af maar blijven hoog genoeg om de bbp-groei te convergeren. Als de inhaalgroei voltooid is zullen verschillen in de potentiële groei, die constant zijn gebleven, de divergentie in de groei bepalen. Deze verschillen kunnen worden weggewerkt door structurele hervormingen door te voeren in achterblijvende economieën.

Auteur

Categorieën