Ga direct naar de content

Redactioneel: Taken, tackles en Snobots

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 9 2014

Redactioneel ESB

Taken, tackles en Snobots
A

onder de voetballers. Omdat er sleet
ls u blij bent dat het WK
zit op zijn vaardigheden voorin,
voetbal er bijna op zit,
schoolde hij zich voor de WK in
dan moet ik u teleurstelBrazilië om tot linksachter, een
len: er is een verlenging. Van 21 tot
positie waarin volop werk was bij
24 juli spelen landen opnieuw om
het Nederlands elftal. Door velen
de wereldtitel, ook weer in Brazilië.
afgeschreven, kon hij zo toch weer
Ditmaal met veel landen die u de aflekker aan de bak en dat tot ieders
gelopen maand in de grote voetbaltevredenheid.
stadions miste, zoals China, Canada
Dirk zijn succes komt ook een
en Oostenrijk. Dat geeft een verfrisbeetje door de bondscoach. Het was
send elan en ze mogen dan een stuk
tenslotte Van Gaal die hem de omminder goed zijn, het spel is aantrekscholingsmogelijkheden gaf die zijn
kelijk en het geloof in eigen kunnen
club niet bood. Op basis van een
groot. Dit zijn namelijk robotteams
‘profielschets’ voor elke positie overdie meespelen in de Robocup. De
zag Van Gaal welke taken er zoal
Snobots, FUB-KIT en de UChile
Gelijn Werner
moesten worden uitgevoerd, welke
Robotics sleutelen in ijltempo aan
Eindredacteur ESB
benodigde vaardigheden er ontvisueel inschattingsvermogen, oogg.werner@sdu.nl
braken en wie die het beste zouden
voet-coördinatie en interactie met
kunnen optrainen. Zo zag hij dat
als ultiem doel om in 2050 de mener wel wat sturm und drang bij kon
selijke wereldkampioen te verslaan.
Laat de vrolijke voorkant van de Robocup u niet misleiden. linksachter, door iemand die altijd zijn mannetje staat. Dirk
Hier staat vele malen meer op het spel dan op het eigenlijke dus. Diezelfde Van Gaal snapt ook de essentie van vooruitWK voetbal. Het gaat om dominantie van de lucratieve ro- kijken. Toen Kuyt tijdens een interview in Brazilië gevraagd
botmarkt – Europa als winkelcentrum voor de aanschaf van werd of de coach het wedstrijdverloop weer eens goed had
robots die stofzuigen, sla-plukken, opereren en autorijden is voorspeld, was zijn antwoord dat Van Gaal vooral het team
al een heus beleidsdoel waarvoor onlangs 700 miljoen euro goed had voorbereid op wat er zoal zou kunnen gaan gebeuis uitgetrokken. Maar zorgelijker is dat er telkens wanneer ren. Hoe de wedstrijd ook verliep, niemand raakte in paniek.
robots een vaardigheid leren waarin we onszelf kort ervoor Wat de minister kan opsteken van deze prototypes van de
nog superieur waanden, banen op de tocht staan. Hiermee lerende economie? Ten eerste, dat een onzeker verloop geen
moeten we iets. Arjen Robben mag dan onvervangbaar lijken, eenduidig optimistische voorspelling vergt maar een gedegen
naarmate robots beter zien, praten, bewegen en leren, zijn wij voorbereiding. Ten tweede, dat mensen van zichzelf over aan– gewone mensen – steeds meer vervangbaar. Gelukkig is de passingsvermogen beschikken, maar voor het vinden, bevorderen en benutten van een goede matching-mogelijkheid toch
overheid waakzaam en neemt ze het voortouw.
Minister Kamp van Economische Zaken sprak laatst over ook aangewezen zijn op hogere machten. Ten derde, dat een
technische vooruitgang en de gevolgen van robots op de ar- ‘profielschets’ ofwel een ‘takenperspectief ’ (waarover Kok en
beidsmarkt (nieuwsbericht EZ, 5 juni). Hij zei veel van wat Ter Weel in deze ESB meer vertellen) een nuttig instrument
een goedwillende politicus zoal kán zeggen bij een trend is dat benodigde informatie over de vraag naar vaardigheden
waarvan kansen en bedreigingen onzeker zijn: de trend op- toont, waarmee die hogere macht effectief kan coördineren.
merken, de gevolgen overzien, het grote plaatje tonen en ons Meer to the point van de robots: we kunnen lang leren wat
geruststellen: “Technologische ontwikkeling heeft onmisken- we willen, maar als we massaal vaardigheden opdoen die
baar grote invloed op banen. (…) Dat veroorzaakt onzeker- binnen de kortste keren vervangbaar blijken door chips en
heid en roept weerstand op, maar (…) met het verdwijnen van metalen, terwijl (ICT-)vaardigheden van de toekomst onderoude banen, zullen weer nieuwe ontstaanâ€. Specifieke over ontwikkeld blijven, dan laten we banen liggen. De overheid
robots zegt hij dat “robotisering geen bedreiging is maar een zou bijvoorbeeld eens kunnen nadenken over een landelijke
kansâ€. En daarbij acht hij “transitieproblemen†overkomelijker skills-database die toont hoe gevoelig verschillende typen
vaardigheden zijn voor vervanging of aanvulling door robots,
naarmate meer werknemers “een leven lang lerenâ€.
Een treffend voorbeeld van een harde werker die levenslang opdat we beter zicht krijgen op de vaardigheden met een groleert is Dirk Kuyt. Dirk, uit Katwijk, maakte furore als voet- te kans op relevantie in de arbeidsmarkt van straks. Mogelijk
baller van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en het Neder- dat een schitterend doelpunt bij de Robocup niet langer aan
lands elftal. Met 33 jaar is hij inmiddels een oudgediende zou voelen als een tackle van achteren.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
Jaargang 99 (4689 & 4690) 10 juli 2014
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

419

Auteur