Ga direct naar de content

Redactioneel: Pensioenaanspraak op maat

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 25 2013

.

Redactioneel ESB

Pensioenaanspraak
op maat

O

eerst sterk te hechten aan een zeker
p diverse podia in
inkomensniveau ook al was het
ons land wordt grelaag. Nadat zij eenmaal zagen dat
tig gezinspeeld op
degenen die veel meer risico namen
een bloederig geneom(met een veel kleinere kans) met
ratieconflict in het pensioendebat.
een veel groter bedrag te eindigden,
De media zien hun kans schoon
wilden zij ook meer risico nemen.
om op dit oersaaie onderwerp nu
Hieruit bleek echter ook het grote
eindelijk eens een gepolariseerde
verschil tussen het communiceren
discussie te voeren. Nu pensioenen
en begrijpen van risico’s.
op ieders netvlies staan, zelfs op dat
Ook fluctueert de bereidheid tot
van jongeren, ontstaat er onverrisico nemen over de levenscyclus;
wacht ruimte voor discussie over
meer risico voor jongeren en minde fundamentele aspecten van ons
der voor ouderen.
pensioenstelsel. Vragen als: Wat is
Wie het beste weet wat er nodig is
een realistische en wenselijke penvoor de oude dag zijn natuurlijk de
sioenaanspraak? Welke bestedingsSandra Phlippen
ouderen zelf. In het DNB Housebehoeften hebben ouderen of wat is
Hoofdredacteur ESB
holdpanel is gepensioneerden gezekerheid ons waard in dit opzicht?
s.phlippen@sdu.nl
vraagd wat ze bij een korting van 25
Om te voorkomen dat mensen na
procent van hun pensioeninkomen
deze ophef het pensioendebat weer
de rug toekeren is het van belang om niet zoals gebruikelijk zouden doen. Zouden zij als ze dat hadden geweten meer zijn
te vervallen in gesteggel over rekenrente en swapcurve, maar gaan sparen tijdens het werkzame leven? “Nee, ik zou helemaal
om de voor iedereen navolgbare discussie te voeren over wat niets anders doen†antwoordde maar liefst 30 procent van de
er nodig is op de oude dag, wat er mogelijk is en hoe dat te ondervraagden. Blijkbaar kunnen mensen meer onzekerheid
organiseren. Hierbij gaat het om allen op de arbeidsmarkt. over een groot deel van hun netto pensioen goed verdragen.
Niet alleen de insiders, de voormalige insiders en hun ver- Het zou ook interessant zijn om te weten hoe de bestedingstegenwoordigers in het sociaal overleg, maar ook om de behoefte fluctueert in de jaren na pensionering. Waarschijngroeiende groep zelfstandigen Jarenlang is de verwachting lijk heeft een vitale oudere op zijn 65ste hele andere uitgavengewekt dat het kunnen voortzetten van de leefstijl van vóór patronen dan op zijn 85ste. In Leiden zijn Kees Goudswaard
de pensionering een harde toezegging was waarop men kon cum suis bezig met het vergaren van nieuwe inzichten naar de
rekenen. Toch is het de realiteit dat de huidige buffers niet precieze bestedingsbehoeften van ouderen en de bronnen die
groot genoeg zijn om deze belofte waar te maken voor zowel ouderen hebben vergaard om daaraan te voldoen.
Hoeveel pensioenuitkering er mogelijk is, is niet met zehuidige als toekomstig gepensioneerden.
Maar wat is er dan wel nodig op de oude dag? Is dat een kerheid te zeggen. Wel met welke kans een bepaalde uitbedrag van zeventig procent van het eindloon, waarmee kering mogelijk zal zijn, afhankelijk van het beleggingsbemen, zoals verondersteld, de leefstijl kan voortzetten (ver- leid. Bij het organiseren daarvan dient dringend rekening
vangingsratio)? Of moet het een bedrag zijn dat armoede te worden gehouden met de grote behoefte aan flexibilivoorkomt? Dan wordt vaak vijftig procent van het gemid- teit op allerlei terreinen. Zo moet het mogelijk zijn om in
en uit te stappen op de arbeidsmarkt, te schakelen tussen
delde besteedbare inkomen gehanteerd.
De meeste mensen willen zekerheid over een bepaald mini- werknemerschap en ondernemerschap, te switchen van
mum inkomen en zijn daarbovenop bereid tot meer risico pensioenfonds en om de waarde van de woning op een
voor maximaal rendement. Of dat minimumniveau de hui- gegeven moment in te zetten voor zorg en pensioen. Flexidige AOW is, is de vraag. Als dat bedrag hoger zou moeten biliteit zal betekenen dat de eigendomsrechten van een
liggen is het de vraag hoeveel men bereid is te betalen voor het individuele deelnemer duidelijk moeten zijn.
Welk sturingsmodel het beste aan deze noden en wensen
afkopen van onzekerheid of voor het niet nemen van risico’s.
Dat mensen zelf ook niet precies weten hoe zij daarin staan voldoet is en blijft een vraag voor de experts, maar daaraan
kwam naar voren in een klankbordbijeenkomsten van Zorg voorafgaand hebben we meer inzicht nodig in de antwooren Welzijn. Daarin bleken (vooral vrouwelijke) deelnemers den op deze vragen.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
Jaargang 98 (4669) 27 september 2013
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

567

Auteur