Ga direct naar de content

Reactie op: NIBC’s extreme makeover

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 20 2009

I

vo Arnold gebruikt in ESB 4555 van 6 maart
NIBC als voor­ eeld van een bank die zich
b
uiterlijk transformeert van een transactiebank
naar Nederlandse spaarmarkt. De overheid zou
of de toegang tot de spaarmarkt, of de hoogte van
de spaartarieven moeten maximeren. Een analyse
die vraagt om repliek.

De huidige crisissituatie
Het bankwezen bevindt zich mondiaal in een grote
crisis, zo ook in Nederland. De Nederlandse overheid
heeft twintig miljard euro beschikbaar gesteld voor
kapitaalinjecties (aandelenkapitaal) en tweehonderd
miljard euro voor liquiditeitsteun. NIBC heeft geen
gebruikgemaakt van een kapitaalinjectie door de
overheid. De Tier 1 ratio van de bank was al boven­
gemiddeld sterk en door vierhonderd miljoen euro
nieuw kapitaal van onze aandeelhouders begin vorig
jaar bevindt de Tier 1 ratio van NIBC zich thans op
een comfortabele 16,7 procent. De liquiditeitsteun
van tweehonderd miljard euro van de Nederlandse
staat is een nuttig instrument om de financiering
van financiële instellingen weer op gang te brengen.
Aangezien de kapitaalmarkten nagenoeg geheel op
slot zitten hebben alle Nederlandse banken dan ook
aangegeven hiervan gebruik te zullen maken. NIBC
heeft onder de staatsgarantie op de kapitaalmarkt
geld geleend voor circa drie miljard euro. Daarnaast
diversificieert NIBC sinds vorig jaar haar funding
door uitgifte van obligaties met onderpand en door
de succesvolle introductie van een internetspaarbank
in september.

Transactie- versus relatiebanken
Handel in financiële instrumenten staat centraal bij
transactiebanken, aldus Arnold, terwijl bij relatie­
banken alles draait om de locale markt en een
sterke langetermijnbinding met de klant. Door een
boekhoudkundige herclassificatie van vijf miljard aan
kredietportefeuilles (van “in principe verhandelbaarâ€
naar “bedoeld om vast te houdenâ€) zou NIBC zich
uiterlijk transformeren in een relatiebank.
Deze redenering berust op een ernstig misver­
stand. Ruim vier miljard van het genoemde bedrag
is onderdeel van de normale kredietportefeuille
aan het mkb die NIBC altijd gewoon op de balans
heeft staan en houdt. Een portefeuille waarin ook
in het verleden helemaal niet werd gehandeld. De
herclassi­icatie leidt alleen tot minder volatiliteit.
f
Naast NIBC hebben bijvoorbeeld ook Rabobank, ING
en Deutsche Bank deze herclassificatie, mogelijk
gemaakt door de International Accounting Standards
Kees van Dijkhuizen
Chief financial officer van
NIBC

Board, toegepast. Als je verder naar de balans van
NIBC kijkt, is te zien dat de bank momenteel 11,5
miljard euro aan woninghypotheken verleent en
in totaal zeven miljard euro, inclusief de hiervoor
genoemde vier miljard, kredieten aan het mkb ver­
strekt. Dat laatste doet de bank al sinds haar oprich­
ting in 1945 als de Nationale Investeringsbank.
Over een sterke langetermijnbinding met de klant
gesproken. NIBC is met circa negentig procent van
haar kredietverlening aan woninghypotheken en het
mkb dus zonder enige twijfel een relatiebank. Ter
vergelijking: bij andere banken in Nederland ligt dit
percentage tussen de 65 en 95 procent.

De spaarmarkt
Door de introductie van internetspaarbanken is de
concurrentie op de spaarmarkt flink toegenomen. De
constatering van Arnold dat internetbanken “(…) het
traditionele spel van spaarbanken, waarbij klanten
initieel worden gelokt met een hoge rente en waarbij
na verloop van tijd de rente achterblijft bij de markt­
ontwikkelingen†niet meespelen is op zichzelf juist.
Zijn constatering dat de spaarrente op het moment
liever lager zou moeten zijn in het licht van de
huidige macro-economische situatie wordt ook door
de markt ingezien. De tarieven op de spaarmarkt
zijn aan het dalen en de verwachting is dat ze de
komende tijd verder zullen dalen.
Ook bij internetbanken die wat hogere ­ paartarieven
s
bieden vanwege de lagere kostenbasis. Het is
overigens interessant om te zien dat de door de
overheid genationaliseerde banken ook behoorlijk
c
­ oncurrerende tarieven bieden. Ter vergelijking:
Anadolu 4,95, ABN Amro via internetdochter
MoneYou 4,8, NIBC 4,8 en Fortis 4,5 procent.
Hoewel de roep om overheidsingrijpen de laatste tijd
enorm is toegenomen staat Arnold met zijn oproep
om de spaartarieven te maximeren toch echt alleen.

Ten slotte
NIBC onderhoudt al meer dan zestig jaar hele
nauwe relaties met haar klanten en ondersteunt het
bedrijfsleven, juist ook in deze moeilijke tijden. NIBC
verbreedt haar fundingopties met een spaarproduct
dat gezien de samenstelling van haar kredietporte­
feuilles volkomen logisch is. Er is geen reden om
NIBC de normale regelingen die voor elke bank in
Nederland gelden te ontzeggen. NIBC is in een vroeg
stadium, namelijk al twee jaar geleden, gestart met
een sterke risicoreductie van de balans. Aanpassen
aan gewijzigde omstandigheden is een teken van
innerlijke kracht en geen cosmetische makeover.

De redactie behoudt zich het recht voor inzending voor de rubriek reactie te wijzigen, in te korten, aan te passen of
te redigeren ten behoeve van de leesbaarheid en argumentatie.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4556) 20 maart 2009

189

reactie

Reactie op: NIBC’s Extreme Makeover

Auteur