Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 20 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Dolf van den Brink, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam

Wat moet er gebeuren om het vertrouwen
in bankiers terug te winnen?
Het vertrouwen in banken heeft te maken
met heden, verleden en toekomst. De laatste
twintig jaar hebben de banken hun rol in het
intermediatieproces drastisch aangepast.
Naast traditioneel spaarbankieren zijn de
traditionele banken steeds actiever geworden
in hun rol als makelaar (investment banking).
Bij deze laatste tak van sport hoort een totaal
andere risicograad. Een risicograad die niet
aansluit bij hun rol als spaarbank, waarbij
altijd voor honderd procent vertrouwen
dient te worden uitgestraald dat de risico’s

De wereld volgens Ottow:

volledig onder controle zijn. Het zou bankiers
sieren toe te geven dat ze implicaties van
een en ander volledig verkeerd hebben
ingeschat. Los daarvan heeft de groei van de
investmentbankactiviteiten een beloningsbeleid
gecreëerd dat het vertrouwen in de integriteit
en in het gezonde verstand van bankiers
grondig heeft ondermijnd. Ook hier zou het
bankiers passen toe te geven dat dit behoorlijk
uit de hand is gelopen. Tot zover verleden
en heden. Voor de toekomst is het dus zaak
dat de grote retailbanken hun risicobeleid
fundamenteel aanpassen, evenals het
beloningsbeleid. Het grote publiek dient weer
vertrouwen te krijgen in saaie, zorgvuldige en
evenwichtige bankiers, die het klantenbelang
vooropstellen. Voor kortetermijnfocus op eigen
belang en dat van aandeelhouders is daarbij
geen plaats.

ESB-Top 10
Europese energieafhankelijkheid in 2006 (nettoimport van energie gedeeld door het totale binnen­
landse energieverbruik, uitgedrukt in %).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noorwegen
Denemarken
Polen
Verenigd Koninkrijk
IJsland
Tsjechië
Estland
Zweden
Nederland
Bulgarije

–774
–37
20
21
25
28
34
37
38
46

Bron: Eurostat

Uit de oude ESB-doos
Korter crediet – minder conjunctuurgevoelig bedrijf. De voordelen van een dergelijke regeling voor den
kweeker zijn duidelijk: meer zekerheid en spoediger gereed geld. Voor den exporteur zijn de voordelen
nog grooter: sterke beperking van het credietrisico, beperking van het koersrisico, een meer serieuze
vraag en daardoor beter realiseerbare vorderingen. Maar ook voor den klant zijn de voordelen van niet
te onderschatten beteekenis: hij zal niet meer koopen dan hij met een redelijke kans op winst zal kun­
nen omzetten; aan de herhaalde klachten, dat de bloemenmarkten in het buiten­
land overvoerd worden, als regel juist door de minst serieuze afnemers, zal een
eind komen; met het koopen op goed geluk zal het zijn gedaan. De selectie van
den afnemerskring zal aan de overblijvenden onder hen ten goede komen. Wellicht
zal de bedrijfstak met een dergelijk straf betalingssysteem niet zóó groot worden
als hij in de haussejaren is geweest, een grootte echter, die mede den grondslag
heeft gelegd voor de misère, waarin hij zich nu reeds sedert jaren bevindt.
Roose, J. (1940) Het credietprobleem in het bloembollenbedrijf, ESB 25(1285), 554

192

ESB

94(4556) 20 maart 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Johannes Drees
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.