Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 7 2014

.

ESB Promotie

Promotie

A

naar hun hand zetten door eenzelfde
ls kind zijn we er al veel mee
kredietaanvraag meermaals in te voebezig: beslissingen van anren en bij iedere poging de informatie
deren beïnvloeden. “Mam,
in de kredietaanvraag te veranderen
mag ik vanavond tot twee uur uitom de uitkomst van het systeem te
gaan? Sarah en Evelien mogen ook
beïnvloeden. Door het aanbrengen
van hun ouders tot twee uur blijven.
van deze veranderingen kan een meWe fietsen dan samen naar huis. Ah,
dewerker in feite de kredietaanvraag
mam? Het is een heel leuk feest en
zelf beoordelen, in plaats van een riiedereen in mijn klas vindt het heel
sicomanager. Het strategisch gebruik
stom dat ik maar tot twaalf uur mag
van informatie kan gemeten worden
blijven.†Kinderen kunnen dit doen
door te kijken hoe vaak de toekenomdat ze vaak meer weten dan hun
ning van de beslissingsbevoegdheid
ouders. Mama weet niet welke vrienverandert tussen de eerste invoerpodinnetjes wel of niet tot twee uur uit
ging van de medewerker en de laatmogen en of de hele klas het stom
ste definitieve poging. Deze maatstaf
vindt als haar dochter om twaalf uur
Thomas mosk
wordt gebruikt om te onderzoeken
thuis moet zijn. Kinderen kunnen
Assistant professor aan de Goethe-Universität in
hoe medewerkers reageren als zij na
daardoor hun informatie strategisch
Frankfurt
een verandering in de hiërarchische
gebruiken door bijvoorbeeld alleen
structuur bepaalde kredietaanvrade namen van de meisjes te noegen niet meer mogen beoordelen.
men die wel tot twee uur uit mogen
en de namen van alle andere vriendinnen die om twaalf uur thuis moeten zijn te verzwijgen. Het belangrijkste resultaat is dat medewerkers informatie
strategischer gaan gebruiken als hun beslissingsbevoegdheid
Als er een beslissing genomen moet worden, heeft vaak één wordt afgenomen. Ook al hebben medewerkers geen formele
persoon informatie die daarvoor belangrijk is, terwijl de beslis- beslissingsbevoegdheid, het strategisch gebruik van informatie
sing zelf door iemand anders wordt genomen. Dit komt ook geeft hun wel reële invloed op de beslisingen van hun baas. Weveel voor in grote organisaties. Ambtenaren hebben vaak meer tenschappelijk gezien toont het de sterke relatie tussen het deinformatie over de voor- en nadelen van een nieuwe snelweg legeren van formele beslissingsbevoegdheid en het strategisch
dan de minister die de beslissing neemt. Een divisiedirecteur gebruik van informatie als de formele beslissingsbevoegdheid
weet meer over het nieuwe product dan de algemeen directeur niet is gedelegeerd. Beleidsmatig gezien laat het bestuurders en
die moet beslissen of het product wordt geïntroduceerd. Bij beleidsmakers zien dat het moeilijk is om een organisatiestrucbelangenverschillen tussen de medewerker met de informatie tuur effectief te veranderen. Als medewerkers hun beslissingsen de beslisser, en ook indien de informatie moeilijk contro- bevoegdheid wordt afgenomen, reageren ze door strategisch
leerbaar is, kan de medewerker informatie strategisch gebrui- gebruik te maken van hun informatie, om zo invloed te houken om de beslissing te beïnvloeden. Een ambtenaar kan bij- den op beslissingen.
voorbeeld positieve rapporten over de snelweg doorsturen en
de negatieve rapporten achterhouden. Een alternatief voor de In de andere twee artikelen van het proefschrift wordt onderbeslisser om dit probleem te voorkomen is de beslissingsmacht zocht hoe banken hun klantinformatie strategisch gebruiken
te delegeren. De hypothese in het proefschrift is dat de ver- in kredietonderhandelingen en wat voor banken de toegedeling van beslissingsbevoegdheid invloed heeft op het strate- voegde waarde is van subjectieve klantinformatie,, zoals over
de managementkwaliteiten van de ondernemer.
gisch gebruik van informatie door mederwerkers.
In een van de drie proefschriftartikelen, ‘Strategic use of information and the allocation of authority’ wordt empirisch
onderzocht hoe een verandering in de hiërarchische structuur
van een grote Europese bank invloed heeft op het strategisch
gebruik van informatie door de medewerkers. De bankmedewerkers verzamelen informatie over mkb-bedrijven die een
krediet hebben aangevraagd bij de bank. Deze informatie
voeren ze in een computersysteem in dat bepaalt wie de kredietbeslissing mag nemen. Dit kan de medewerker zelf zijn, of
een (senior) risicomanager. De medewerkers kunnen het computersysteem dat de beslissingsbevoegdheid bepaalt echter

620

Nog een advies voor ouders? Kinderen hebben meer te zeggen
dan je denkt, ook al neem je zelf de beslissing. In sommige gevallen maakt het zelfs niet veel uit of je zelf de beslissing neemt
of je kind laat beslissen.

Proefschrift
Mosk, T.C. (2014) Essays on banking. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4695) 9 oktober 2014

Auteur