Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 4 2008

promotie
Zoals de titel aangeeft, gaat dit
gelijktijdige verliezen bij banken en
proefschrift over de financiële staverzekeraars. Wanneer deze kans
biliteit in de EU. Dit is een relevant
groot is, is er sprake van een hoge
onderwerp, aangezien de huidige
afhankelijkheid tussen de instelkredietcrisis tot spanningen in het
lingen. Door de afhankelijkheid te
financiële systeem leidt. Daarnaast
beschrijven met een model dat niet
zijn de empirische resultaten ook
gebaseerd is op de correlatiemaatrelevant voor grensoverschrijdende
staf blijkt dat diversificatie vaak
fusies in Europa. De resultaten
minder goed werkt.
geven bijvoorbeeld aan dat een
In aparte hoofdstukken wordt
fusie tussen twee banken in hetingegaan op de verzekeringssector,
­
zelfde land, zoals Société Générale
de bancaire sector en op het
en BNP Paribas in Frankrijk, niet
risico­ rofiel van financiële conglop
gunstig is vanuit het oogpunt van
meraten, die zowel bancaire als
Slijkerman, J.F. (2007)
spreiding van risico’s.
verzekeringsproducten aanbieden.
F
­ inancial Stability in the
De reden om de risico’s van de
Drie hoofdstukken zijn opgebouwd
financiële sector in kaart te brengen EU. Rotterdam: Tinbergen
uit een beleidsrelevantie, een theInstituut.
was dat er enkele jaren geleden
oretisch model en een empirische
bij het Ministerie van Financiën de
evaluatie. In hoofdstuk drie wordt
behoefte bestond aan meer inzicht in de kans dat
de onderlinge afhankelijkheid bestudeerd tussen
een financiële instelling een onverwacht groot verlies
Europese banken en verzekeraars. Het neerwaartse
leidt. Ook bestond er behoefte aan meer inzicht
risico van Europese banken blijkt te verschillen van
in de kans dat meerdere financiële instellingen
het neerwaartse risico van verzekeraars. Financiële
gelijktijdig een groot verlies realiseren. Aangezien
conglomeraten kunnen profiteren van dit verschil
er beperkte publieke informatie is over de winstgedoordat de kans relatief klein is dat er in beide
vendheid van banken wordt er in het proefschrift
sectoren gelijktijdig een verlies gerealiseerd wordt.
gekeken naar de kans dat de beurskoers van een
In een volgend hoofdstuk wordt de afhankelijkheid
individuele bank of ­ erzekeraar met meer dan 25
v
tussen verzekeraars en herverzekeraars besproken.
procent op een dag daalt. De techniek die gebruikt
Dit verschaft inzicht in de impact van catastrofes
wordt om de kans dat de beurskoers van een bank
op de verzekeringssector. De resultaten wijzen op
op een dag flink daalt te schatten, is de zogenoemde
een relatief laag sectorrisico voor herverzekeraars
extremewaardentheorie. Daarnaast wordt empirisch
ten opzichte van verzekeraars. Als laatste wordt
onderzocht wat de kans is dat de beurskoers van
bekeken in hoeverre het risicoprofiel van diverse
twee instellingen op dezelfde dag met meer dan 7,5
Europese banken overeenkomt. Een verklaring voor
procent daalt. Banken hebben namelijk vaak overeen overeenkomstig risicoprofiel wordt gevonden in
eenkomstige bezittingen en verplichtingen en een
macro-economische ontwikkelingen. De resultaten
daling van de waarde daarvan zorgt voor verliezen
geven aan dat over het algemeen de afhankelijkheid
bij beide instellingen. Aangezien Franse banken
tussen banken in hetzelfde land hoger is dan tussen
bijvoorbeeld investeren in ­ ypotheken in Frankrijk,
h
banken uit verschillende landen. Dit is de reden dat
heeft een waardedaling van Frans vastgoed gevolgen
een fusie tussen banken in hetzelfde land relatief
voor de waarde van deze banken. In het proefschrift
weinig diversificatievoordelen biedt. Daarnaast geven
worden deze gevolgen empirisch gekwantificeerd. De
de empirische resultaten aan dat de risicoprofielen
kans op grote verliezen wordt daarnaast ook theorevan Europese banken meer op elkaar zijn gaan lijken
tisch gemodelleerd. Dit verschaft nieuwe inzichten in
na de introductie van de euro. Dit hoeft niet noodzade gevolgen van fusies voor de robuustheid van het
kelijkerwijs te komen door de invoering van de euro,
financiële systeem.
maar kan ook ontstaan doordat risico op de Europese
Vernieuwend aan het proefschrift is dat er geen
kapitaalmarkt beter verhandelbaar is geworden.
gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde norKort samengevat verschaft dit proefschrift een aantal
male verdeling en de correlatiemaatstaf omdat met
nieuwe inzichten in de mate waarin het rendement
de corre­atiemaatstaf statistisch gezien slechts
l
van banken en verzekeraars bepaald wordt door grote
grote verliezen gemodelleerd kunnen worden. In
verliezen van de activa. Dit gebeurt vanuit zowel
het proefschrift wordt het gelijktijdig optreden van
een theoretisch als een empirisch perspectief. De
grote verliezen gemodelleerd door het rendement
theoretische stellingen geven weer wat het effect van
van banken en verzekeraars te beschrijven met een
risicospreiding is wanneer expliciet rekening wordt
factormodel dat geschikt is om extreme verliezen
gehouden met extreem grote verliezen. De empirite beschrijven. Factoren in dit model zijn sectorsche resultaten geven inzicht in de robuustheid van
risico, macro-economisch risico en bedrijfsspecifiek
het financiële systeem.
risico. Door het relatieve belang van de verschillende
Jan Frederik Slijkerman
factoren in het model te veranderen, wordt verklaard
Portfolio manager bij AEGON Asset Management
in welke gevallen er een grotere kans is op grote,

222

ESB

4 april 2008

Auteur