Ga direct naar de content

Ontevreden over de huisvesting

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 21 2001

Ontevreden over de huisvesting
Aute ur(s ):
Gessel-Dabekaussen, G., van (auteur)
Deze pagina wordt gecoördineerd door de Sector Nationale Rekeningen van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4324, pagina 729, 21 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
economie, samenleving

Het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens is tevreden over zijn woonruimte. E op twintig, oftewel ruim 300.000
én
huishoudens, geeft echter aan ontevreden te zijn. Een groot deel van hen is op zoek naar een andere woning.
Voornamelijk huurders
De groep huishoudens die ontevreden is over de huisvesting bestaat bijna volledig uit huurders en voor de helft uit bewoners van een
flat of etagewoning. Ook behoren tot deze groep relatief veel huishoudens in een wooneenheid (woonruimte zonder keuken dan wel
toilet).
Het gaat om een groep huishoudens waartoe naar verhouding veel jongere huishoudens behoren, veel eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen en huishoudens met een lager dan modaal inkomen.
Meer dan de helft van de huishoudens die niet tevreden zijn over hun woonruimte, heeft bij de laatste verhuizing niet bewust gekozen
voor de huidige woning en woonomgeving. Deze huishoudens zijn in bijna de helft van de gevallen naar hun huidige woning verhuisd
vanwege persoonlijke omstandigheden.
Van de huishoudens die ontevreden zijn met hun woonruimte, zijn de belangrijkste klachten dat de woning te klein is en niet goed
onderhouden. Ruim een kwart van de huishoudens is niet alleen ontevreden over de woonruimte, maar ook nog over de woonomgeving.
Onderhoud biedt geen soelaas
De mogelijkheden om iets aan het onderhoud van de woning te doen, zijn voor de ontevreden huishoudens beperkt, omdat ze vooral in
huurwoningen wonen. Een groot deel van het onderhoud komt voor rekening van de eigenaar. Bijna tweederde van de ontevreden huishoudens geeft aan dat ze in het afgelopen jaar geen geld hebben uit-gegeven aan onderhoud. Dit wijkt echter nauwelijks af van huurders
die wel tevreden zijn over hun woning. Het merendeel van de ontevreden huishoudens heeft ook geen plannen om volgend jaar iets aan
het onderhoud van de woning te doen. Slechts zeventien procent geeft aan plannen te hebben. Ook dat wijkt niet sterk af van de
tevreden huurders. Bij hen ligt dat percentage op 22 procent.
Op zoek naar een nieuwe woning
De oplossing wordt vooral gezocht in verhuizing naar een andere woning. Terwijl van de tevreden huishoudens driekwart beslist niet wil
verhuizen, heeft van de ontevreden huishoudens driekwart wel verhuisplannen en bijna de helft geeft zelfs aan beslist te willen
verhuizen. Dit betekent overigens niet dat deze gewenste verhuizing ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Gevraagd naar de voornaamste reden van verhuizing geeft van de ontevreden huishoudens bijna de helft aan omwille van de huidige
woning op zoek te zijn naar een andere woning. Bij de tevreden huishoudens geldt dat voor ongeveer eenderde van de huishoudens.
Zie tabel 1, figuur 1 en figuur 2 .

Figuur 1. Klachten van tevreden en ontevreden huishoudens over hun woonruimte, 1999

Figuur 2. Verhuisplannen binnen twee jaar van tevreden en ontevreden huishoudens, 1999

Tabel 1. Kenmerken van huishoudens naar tevredenheid met hun woonruimte, 1999
ontevreden
met woonruimte
%
totaal
huurder
koper
eengezinswoning
flat en dergelijke
gezinssamenstelling
alleenstaande
(echt)paar
(echt)paar met kinderen
eenoudergezin
overig
inkomen
beneden sociaal minimum
beneden minimum loon
beneden modaal
tot 1,5 keer modaal
tot 2 keer modaal
tot 3 keer modaal
>3 keer modaal

tevreden
met woonruimte
%

100
91,1
8,9
42,1
57,9

100
44,3
55,7
72,4
27,6

38,7
18,1
28,7
11,6
2,9

30,6
33
30,7

19
18
25,7
21,6
10,9
3,2
1,6

4,5
1,1
8
12,8
21,7
26,3
17,4
10,9
3,1

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur