Ga direct naar de content

Olie geen zware inflatiefactor

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 12 2000

Olie geen zware inflatiefactor
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4238, pagina 39, 14 januari 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Afgemeten aan jaargemiddelden was de stijging van de olieprijzen vorig jaar de grootste sinds de twee oliecrises in de jaren zeventig
en tachtig. Noteerde een vat Brent olie begin 1999 nog rond de $10, inmiddels is sprake van een waardering van ruim boven de $20 per
vat. Daarmee zijn de olieprijzen in relatie tot de algemene prijsontwikkeling echter nog altijd historisch zeer laag (zie figuur 1).

Figuur 1. Reële olieprijs(index, 1974 =100)*
Gezien de in historisch perspectief forse olieprijsstijging is het op het eerste gezicht opmerkelijk dat de effecten ervan op de
wereldeconomie vrij beperkt zijn. In de meeste industrielanden blijft sprake van een (onverminderd) gunstige ontwikkeling van de groei
en slechts een lichte extra opwaartse druk op het algemene prijsniveau. Vooral het sinds de jaren zeventig duidelijk afgenomen belang
van energie voor de Westerse economieën speelt hierbij een rol (zie figuur 2), waardoor de invloed van de olieprijsontwikkeling op
productie en prijzen is verminderd.

Figuur 2. OESO olieconsumptie gerelateerd aan het bbp (index, 1974 = 100)
Volgens recente becijferingen van de OESO levert een olieprijsstijging van $10 per vat (jaargemiddelde) voor de VS en de Europese Unie
in de twee daaropvolgende jaren een groeimatiging op van rond 0,2%. Op een verwachte groei van rond 3% is dat een bescheiden effect.

De inflatie kan volgens de OESO-berekeningen in deze periode in de Eurozone jaarlijks zo’n 0,5% -punt hoger uitvallen dan zonder de
olieprijsstijging het geval zou zijn geweest. In de VS en Japan is dit effect vanwege de meer flexibele arbeidsmarkten nog geringer. Dit
betekent dat op korte termijn nog een licht positieve bijdrage aan de inflatie kan worden verwacht. Gunstig is evenwel dat deze effecten
samenvallen met een zeer gematigd algemeen prijsklimaat, waardoor de tijdelijke opwaartse impuls aan de inflatie in geen enkel land tot
een buitensporige prijsontwikkeling zal leiden.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur