Ga direct naar de content

Obligaties krijgen de voorkeur

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 19 1998

Obligaties krijgen de voorkeur
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4166, pagina 683, 11 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De ontwikkelingen op financiële markten staan weer sterk in het teken van de crisis in de ’emerging markets’. Een forse daling van
de lange rente gaat gepaard met een duidelijke terugval op de aandelenbeurzen. In Nederland staat de beurs ongeveer op hetzelfde
niveau als zes maanden eerder. Net zoals in de tweede helft van 1997 het geval was – toen de crisis in Azië zijn volle omvang bereikte -,
is sprake van een hogere totale opbrengst op obligatiebeleggingen dan op aandelenbeleggingen. In feite zijn de dalende rente en
aandelenkoersen een weerspiegeling van de somberdere inschatting van de mondiale economie als gevolg van het feit dat een groot
aantal voorheen opkomende economieën waarschijnlijk in een recessie zullen geraken. De verwachting dat de VS mogelijk iets meer
last van deze ontwikkelingen zullen krijgen dan Europa weerspiegelt zich een depreciatie van de dollar tegenover de D-mark (en de
gulden).
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. aandelen vs obligaties

Figuur 2. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 3. Wisselkoersen
versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 4. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 5. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
(Cijfers zijn afgesloten op 4 september 1998.)

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur