Ga direct naar de content

Marktpartijen anticiperen op komst euro

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 19 1998

Marktpartijen anticiperen op komst euro
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4166, pagina 684, 11 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De komst van de euro werpt zijn schaduw vooruit op de internationale kapitaalmarkten. Uit cijfers van de Bank voor Internationale
Betalingen (BIS) tot en met het tweede kwartaal van dit jaar blijkt dat de munten die zullen opgaan in de euro steeds meer als emissievaluta’s worden geaccepteerd. De euro-kapitaalmarkt wint daarmee reeds aan omvang en liquiditeit. In de afgelopen jaren steeg het
marktaandeel van de dollar, wat deels te verklaren is uit de groeiende scepsis tegenover de euro, maar die stijging is nu vrijwel tot
staan gebracht. Aan de onzekerheid omtrent de totstandkoming van de euro is immers, na de EMU-kwalificatie door een brede (elf)
groep deelnemers in mei en de totstandkoming van het Verdrag van Amsterdam in juni, een einde gekomen. Hoewel de Amerikaanse
dollar nog veruit de populairste emissie-valuta is, zijn de euro-valuta’s dit jaar aan een inhaalslag bezig. In de eerste helft van dit jaar
werd voor circa $ 180 mrd aan nieuw obligatiepapier gedenomineerd in EMU-valuta op de internationale kapitaalmarkt geëmitteerd, na
een totaal van $ 222 mrd in 1997. De Amerikaanse dollar was goed voor ongeveer $ 290 mrd aan nieuw papier, tegen $ 517 mrd in
geheel 1997.
De snel groeiende populariteit voor euro-papier, en de stabiel groeiende belangstelling voor de dollar, is bovendien te verklaren uit de
vlucht naar kwaliteit in verband met de Azië-crisis. Binnen Europa straalt dit vooral af op de Duitse kapitaalmarkt. Treffend in dit verband
is dat niet alleen de vragers, maar ook de aanbieders van papier kiezen voor de D-mark. Een deel van het extra aanbod van D-markpapier
komt voort uit enkele grote Amerikaanse multinationals. De Japanse yen blijft als emissie-valuta marktaandeel verliezen, als reflectie van
de verzwakking van de yen en de problemen in de financiële sector (zie figuur 1).

Figuur 1. Emissies van internationale obligaties, $ mrd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur