Ga direct naar de content

Nieuwe hoofdredacteur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2000

Nieuwe hoofdredacteur
Aute ur(s ):
Molle, W.T.M. (auteur)
Voorzitter NEI Kolpron Groep.
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4240, pagina 61, 28 januari 2000 (datum)
Rubrie k :
Van de redactie
Tre fw oord(e n):

Deze maand wisselt ESB van hoofdredacteur. Na de functie bijna vier jaar vervuld te hebben, treedt dr H.A. Keuzenkamp terug. In zijn
plaats komt dr S.G. van der Lecq. Ik wil namens de uitgever van ESB deze wijziging in de personele samenstelling van de redactie kort
toelichten en maak van de gelegenheid gebruik om ook enige opmerkingen te maken over het toekomstige beleid van de redactie.
In de afgelopen vier jaar is de omgeving van ESB aan veranderingen onderhevig geweest. Hugo Keuzenkamp heeft met het redactieteam
en de commissie van redactie een beleid gevoerd om ESB binnen deze nieuwe context goed te positioneren. Daarin is een drietal
gebieden van actie onderscheiden.
De eerste externe verandering betreft de moderne lezer, die weinig tijd beschikbaar heeft om zich in een stuk te verdiepen. ESB heeft
daaruit de consequentie getrokken dat het moet streven naar een aantrekkelijker presentatie van de diverse bijdragen. Daar is allereerst
uitvoering aan gegeven door de introductie van de rubrieken ‘beleid en onderzoek’, ‘vakontwikkeling’ en ‘monitor’. Vervolgens door de
verbeterde opmaak en de grotere aandacht voor een heldere stijl van schrijven. Tenslotte door het versnellen van het proces van gericht
zoeken naar informatie door de inhoud van ESB, samen met voor economen relevante databases, op cd-rom uit te brengen. De reacties
van lezers hebben duidelijk gemaakt, dat zij deze veranderingen op prijs stellen.
Een tweede verandering betreft de sfeer van belangstelling. Er is een veel grotere aandacht gekomen voor de micro-economische
aspecten van de werking van markten en voor vraagstukken, die verband houden met de positie van bedrijven in een snel globaliserende
economie. ESB heeft daarop in eerste instantie ingespeeld door een bewuste programmering van artikelen over meer bedrijfseconomisch
georiënteerde onderwerpen. Door opname van deze artikelen in een apart katern werd dit beleid zichtbaar gemaakt. Ook dit is door
diverse lezers positief ontvangen.
Een derde verandering betreft de behoefte aan bundeling van informatie over een bepaald thema. ESB heeft hierop ingespeeld door de
introductie van dossiers, die vaak in samenwerking met een in dat onderwerp bijzonder geïnteresseerde instantie worden samengesteld.
Zij bieden de lezer een up-to-date beschrijving van de stand van de kennis en de meningen over een thema.
Hugo Keuzenkamp heeft zich in de afgelopen periode gemanifesteerd als een markant hoofdredacteur. Hij heeft zijn grote persoonlijke
kwaliteiten ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het product esb. Ik wil dat met een paar voorbeelden toelichten. Hij heeft een
goed inzicht in de aard van de behoefte aan economische kennis bij het lezerspubliek van ESB. Dat maakte dat hij met visie een
programmering kon maken van de onderwerpen, die in ESB aan de orde moesten komen. Hij is zeer goed op de hoogte van de
internationale ontwikkelingen op zijn vakgebied. Dat maakte dat hij met gezag over de kwaliteit van de diverse ingezonden bijdragen
heeft kunnen oordelen. Hij weet bovendien welke economen in Nederland en Vlaanderen interessante bijdragen aan ons vakgebied
leveren. Dat maakte het hem mogelijk om auteurs te overtuigen, hun bijdrage aan ESB te geven, die tot nog toe buiten beeld gebleven
waren. Bovendien beschikt hij over een scherpe en kritische kijk op economische beleidsvraagstukken. Dat maakte zijn
hoofdredactionele commentaar iedere keer weer tot een bron van reflectie en debat.
Namens de uitgever en namens de lezers wil ik hier graag grote dank uitspreken aan Hugo Keuzenkamp voor de prestatie die hij samen
met zijn team van redacteuren heeft geleverd.
Vanaf heden is Fieke van der Lecq de nieuwe hoofdredacteur. Zij heeft zowel een algemeen- als een bedrijfseconomische opleiding
genoten. Zij heeft zich vervolgens in het vak bekwaamd als assistent in opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft eerder
gewerkt als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. Tot voor kort deed zij bij het Centraal Planbureau onderzoek naar
de Kenniseconomie. Zij brengt dus een gedegen en rijk geschakeerde economische kennis mee evenals een uitgebreid netwerk. Zij zal
beide in haar nieuwe functie zeker goed gebruiken.
esb staat in de komende jaren opnieuw voor een aantal belangrijke uitdagingen. Wij veronderstellen, dat de maatschappelijke trends die
in de afgelopen vier jaar de beleidswijzigingen bij ESB hebben bepaald zich in de nabije toekomst versterkt voort zullen zetten. Dat
betekent dat een verdere verbetering van de kwaliteit van de presentatie nodig is om ook de ‘zappende lezer’ te kunnen boeien.
Het betekent ook een verdere verbreding van de onderwerpen in ESB, waarbij meer bedrijfsgeoriënteerde benaderingen een grotere
plaats in zullen gaan nemen. Het betekent tenslotte een aanpassing van de toegang tot de informatie, waarbij de mogelijkheden van
elektronische netwerken aan de lezers zullen worden aangeboden.

Wij wensen de redactie in de nieuwe samenstelling veel succes bij het werken aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ESB. Op
die manier moet het lukken om ESB ook in dit nieuwe millennium zijn leidende rol te laten continueren als h ét tijdschrift voor
nederlandstalige economen.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur