Ga direct naar de content

Niet-westerse allochtonen profiteren van gunstige arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 28 2002

Niet-westerse allochtonen profiteren van gunstige arbeidsmarkt
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4368, pagina 519, 28 juni 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in 2001 afgenomen, terwijl de werkloosheid onder autochtonen gelijk is gebleven.
Toch zijn niet-westerse allochtonen nog drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Van alle niet-westerse allochtonen hebben
Surinamers de laagste werkloosheid. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos als autochtonen.
Werkloosheid niet-westerse allochtonen gedaald
In 2001 behoorden 49.000 niet-westerse allochtonen tot de werkloze beroepsbevolking (jaargemiddelde). Het werkloosheidspercentage
voor deze groep kwam hiermee op negen, terwijl dat in 2000 nog elf procent van deze groep werkloos was. De grootste groepen nietwesterse allochtonen zijn Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen. Allochtonen zijn gedefinieerd als personen van wie
minstens één ouder niet in Nederland is geboren. Het totaal aantal allochtonen in Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar bedraagt
ongeveer twee miljoen, waarvan de helft niet-westers is. Onder westerse allochtonen bedroeg de werkloosheid in 2001 vier procent en
onder autochtonen drie procent.
Eerste en tweede generatie allochtonen
Bij de allochtonen maakt men een onderscheid tussen de eerste en de tweede generatie. De eerste generatie is zelf in het buitenland
geboren, de tweede is in Nederland geboren.
Bij de niet-westerse allochtonen was onder de eerste generatie de werkloosheid in 2001 even hoog als onder de tweede generatie (beide
generaties negen procent).
Onder westerse allochtonen is de werkloosheid onder de eerste generatie hoger dan onder de tweede generatie. In 2001 was van de
eerste generatie zes procent werkloos, tegen vier procent bij de tweede generatie. De werkloosheid onder de tweede generatie westerse
allochtonen is daarmee bijna even groot als onder autochtonen.
figuur 1

Figuur 1. Werkloosheid 15-64 jarigen naar herkomstgroepering, 2000-2001, in procenten van de beroepsbevolking
figuur 2

Figuur 2. Werkloosheid 15-64 jarigen naar herkomstgroepering, 2001, in procenten van de beroepsbevolking
figuur 3

Figuur 3. Werkloosheid 15-64-jarigen niet-westerse allochtonen, 2001, in procenten van de beroepsbevolking

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur