Ga direct naar de content

Betalen in het buitenland goedkoper

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 28 2002

Betalen in het buitenland goedkoper
Aute ur(s ):
Koers, J.F. (auteur)
Deze rub riek wordt periodiek (auteur)
verzorgd door het ministerie van (auteur)
Financiën.
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4368, pagina 515, 28 juni 2002 (datum)
Rubrie k :
EU-monitor
Tre fw oord(e n):
banken

De komende jaren zal de efficiëntie van het grensoverschrijdende betalingsverkeer verbeteren.
Goedkoop grensoverschrijdend betalingsverkeer binnen de Europese Unie is essentieel voor een goed functionerende Europese
interne markt. Uit diverse rapporten blijkt dat voor relatief kleine grensoverschrijdende overboekingen (minder dan € 50.000) deze
doelstelling door de markt nog lang niet is gerealiseerd 1. tabel 1 illustreert dat de gemiddelde prijs van een grensoverschrijdende
overmaking van honderd euro tussen emu-landen in 2001 meer dan zeventien euro bedroeg. Wat opvalt is dat deze kosten de laatste
jaren eerder zijn toe- dan afgenomen. Nederland doet het met ruim elf euro voor een overmaking overigens nog relatief goed.

Tabel 1. Kostentabel, kosten per overboeking van € 100
land van
herkomst
betaling
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Finland
Spanje
Ierland
Portugal
gemiddelde

totale kosten
betaler en
ontvanger ’99
8,91
10,00
10,61
13,37
13,78
16,88
18,28
20,11
20,50
25,98
29,68
17,10

totale kosten
betaler en
ontvanger ’01
9,58
11,45
17,40
11,87
11,93
18,06
19,74
14,36
20,56
25,04
31,04
17,36

verschil ’99/’01
in procenten

+7,46
+14,46
+64,02
-11,24
-13,42
+7,00
+7,97
-28,61
+0,28
-3,61
+4,57
+1,55

Ook het opnemen van geld uit geldautomaten in het buitenland blijkt duurder te zijn dan binnen een lidstaat. Voor het opnemen van
vijftig euro uit een buitenlandse geldautomaat is een consument in Europa bijvoorbeeld gemiddeld € 3,36 kwijt (tabel 2). Ten slotte blijkt
dat banken in verschillende lidstaten gemiddeld € 0,19 in rekening brengen voor betalen via betaalautomaten in het buitenland.

Tabel 2. Geldopnames uit geldautomaten
kaartuitgevende
lidstaat

tarief in procenten
van opgenomen
bedrag van ongeveer
€ 50 in 2001

Ierland
Spanje
Nederland
Frankrijk
Portugal
Finland
Oostenrijk
België
Luxemburg

3,27
4,82
5,48
7,08
6,74
6,45
6,73
7,09
8,60

trend ten
opzichte
van 1999

-6
+7
+3
+5
+14
+10
-16
-10
+24

Italië
Duitsland
gemiddelde

8,88
10,02
6,83

0
+37
+11

Coördinatie
Deze hoge tarieven voor met name overmakingen zijn voor een deel het gevolg van coördinatieproblemen ten gevolge van het grote
aantal Europese banken. Mede hierdoor is een van begin tot eind gestandaardiseerd en geautomatiseerd betalingsverkeer nog niet van
de grond gekomen. Ook commerciële overwegingen spelen een rol. Zo zijn de volumes van het grensoverschrijdende girale verkeer nog
zeer laag. Een andere kostenverhogende factor betreft de meldingsverplichting voor banken inzake grensoverschrijdende betalingen.
Om de tarieven te verlagen hebben het Europese Parlement en de Raad van de eu eind vorig jaar een verordening aangenomen 2, waarin
is bepaald dat de prijs van grensoverschrijdende betalingsverrichtingen in euro’s binnen de eu en die van binnenlandse
betalingsverrichtingen gelijk moeten zijn. Voor pinnen geldt dit vanaf 1 juli 2002 en voor overmakingen waarbij gebruik gemaakt wordt
van het internationale bankrekeningnummer (iban) vanaf 1 juli 2003. Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de
sanctionering wordt geregeld. De verordening regelt verder dat de klant moet worden ingelicht over de kosten en alle wijzigingen
daarvan. Verschillende Nederlandse banken hebben reeds aangegeven dat zij vanaf 1 juli geen tarieven in rekening zullen brengen voor
pintransacties in het buitenland. De verwachting is dat banken de opbrengsten die zij zullen mislopen op andere wijze zulllen dekken.
Om de werking van de interne markt in de Euroregio te verbeteren, is het van groot belang dat aanbieders de infrastructuur, de normen en
de commerciële overeenkomsten tot stand brengen die nodig zijn voor een soepel werkende betaalzone. Uiterlijk 1 juli 2004 komt de
Europese Commissie met een evaluatie van onder andere de evolutie van de betaalinfrastructuur. De Europese banken hebben reeds
aangekondigd hun betaalsystemen voor overmakingen in de toekomst te zullen aanpassen, hetgeen moet leiden tot betere interconnectie
van bestaande systemen en de ontwikkeling van paneuropese betaalsystemen. Hierdoor kunnen naast de tarieven op termijn ook de
kosten voor de banken omlaag.
De verwachting is dat door deze en andere ontwikkelingen de komende jaren de efficiëntie van het grensoverschrijdende
betalingsverkeer aanzienlijk zal verbeteren. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de lidstaten om belemmeringen (gebrek aan
transparantie, entreebelemmeringen) die voorvloeien uit het nationale betalingsverkeer verder te elimineren

1 IEIC, Bank charges in Europe, Report for the European Commission, 2001; ECB, Improving cross-border retail payment service:
progress report, ECB, Frankfurt 2000.
2 Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 19 december 2001 betreffende
grensoverschrijdende betalingen in euro’s.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur