Ga direct naar de content

Minder vacatures

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 25 2002

Minder vacatures
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4344, pagina 79, 25 januari 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Eind september van vorig jaar waren er 171.000 openstaande vacatures.
Dat is 13.000 minder dan een jaar eerder.
Het aantal openstaande vacatures daalde in het begin van de jaren negentig en bereikte eind 1993 een dieptepunt. Vanaf het derde
kwartaal van 1994 tot begin 2000 kwam het aantal vacatures elk kwartaal hoger uit dan het jaar ervoor.
Toen de economische groei begin vorig jaar sterk terugliep, stabiliseerde het aantal vacatures. De recordhoogten van 2000 bleven nog
een half jaar gehandhaafd. Pas in het derde kwartaal van 2001 is het aantal vacatures gedaald. Overigens bleef de banengroei doorgaan.
In het derde kwartaal van 2001 was het aantal banen van werk-nemers 2,4 procent groter dan in dezelfde periode van 2000.
De grootste dalingen in het aantal vacatures vonden plaats in de industrie, de handel en de sector vervoer en communicatie. Bij elk van
deze sectoren lag het aantal vacatures 5000 onder het niveau van september 2000. Ook in de eerste twee kwartalen van 2001 werden bij
deze bedrijs-takken al dalingen geconstateerd. De sector vervoer en communicatie kende relatief de grootste daling. Het aantal vacatures
nam hier af met 36 procent.
Instellingen die nog wel een groeiend aantal vacatures kenden, bevonden zich vooral in de niet-commerciële dienstverlening. Zo steeg
het aantal vacatures in de zorg met 4000. Ook bij bedrijven met minder dan tien werknemers steeg het aantal vacatures nog. Er waren hier
6000 vacatures meer dan een jaar eerder.
Het aantal vacatures per duizend banen is ondanks een lichte daling nog steeds hoog. Eind september 2001 stonden op de duizend
banen 23 vacatures open. Een jaar eerder waren dat er 25. Relatief de meeste vacatures waren er in de bouwnijverheid. Op de duizend
banen stonden hier 33 vacatures open.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3

Figuur 1. Openstaande vacatures particuliere bedrijven aan het eind van het kwartaal, 1990-2001, x 1000

Figuur 2. Openstaande vacatures in de nijverheid en dienstensector, eind derde kwartaal, x 1000

Figuur 3. Aantal vacatures per duizend banen naar bedrijfstak, eind derde kwartaal 2001

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur