Ga direct naar de content

Minder aandacht voor loopbaanontwikkeling in eerste coronajaar

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 6 2022

■ Annemarie Künn-Nelen (ROA)

In oktober 2020, tijdens het eerste jaar van de coronapandemie, vond een nieuwe meting van de Leven Lang Ontwikkelen-enquête plaats. Net als in voorgaande metingen werd ook dit keer gevraagd op welke manier in de organisatie waarin men werkt aandacht besteed wordt aan het functioneren of de loopbaanontwikkeling van de respondent.

In 2020 bleken bijna alle bevraagde HR-instrumenten significant minder vaak gebruikt te worden dan in 2017. De verschillen zijn het grootst, met meer dan tien procent afname ten opzichte van 2017, voor detachering bij andere afdelingen, functie- en taakroulatie, coaching en het ontvangen van regelmatige feedback van collega’s. Maar ook is er een significante afname in het percentage werknemers dat regelmatige feedback van de leidinggevende ontvangt, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken krijgt, en een persoonlijk opleidingsplan krijgt.

De afname in het gebruik van HR-instrumenten zal waarschijnlijk resulteren in minder leermogelijkheden. Zowel het informeel leren als de trainingsdeelname van werkenden is significant gerelateerd aan verschillende HR-instrumenten. Zo is met name taakroulatie positief gerelateerd aan de cursusdeelname van 55-plussers. Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken, en ook persoonlijke opleidings- of ontwikkelplannen en regelmatige feedback van collega’s, hangen juist samen met cursusdeelname onder 40- tot 55-jarigen. In het bijzonder lager opgeleiden zullen waarschijnlijk schade ondervinden omdat het HR-beleid erg bepalend is voor de trainingsdeelname van deze groep.

Er is inmiddels veelvuldig gerapporteerd over de ontwikkelachterstanden van schoolgaande kinderen als gevolg van de pandemie, maar de figuur suggereert dat ook de ontwikkeling van werknemers wel eens een achterstand kan hebben opgelopen. De afname van het gebruik van HR-instrumenten is problematisch, gezien de hoge noodzaak tot om-, bij- en opscholing, juist in tijden van deze pandemie, waarin (de organisatie van) het werk enorm verandert en er veel baan- en sectormobiliteit nodig is. Het is belangrijk dat bedrijven het gebruik van HR-instrumenten weer opkrikken tot minimaal het niveau van voor de pandemie, voor zover ze dat in de tussentijd niet al hebben gedaan.

Auteur

Categorieën