Ga direct naar de content

Meeste werknemers rond zestig jaar met pensioen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 30 2004

Meeste werknemers rond zestig jaar met pensioen
Aute ur(s ):
Corpeleijn, A. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4432, pagina 212, 30 april 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De arbeidsdeelname van ouderen is in de periode 1997-2003 gestegen. Vooral onder 55 tot en met 59-jarigen, en in mindere mate bij
zestigplussers, nam het aandeel ouderen met een baan toe.
Achter deze totaalcijfers gaat een gevarieerde in- en uitstroom schuil van ouderen op de arbeidsmarkt die duidelijk wordt bij een nadere
analyse. Zo blijkt dat van de bijna twee miljoen 45 tot en met 69-jarige werknemers die in september 2000 nog een baan hadden, er een
jaar later ruim 150.000 geen baan meer hebben. Van deze 150.000 ging ruim de helft met pensioen. Tegenover deze uitstroom stond een
instroom van ruim 90.000 personen van 45 tot en met 69 jaar die in september 2000 geen baan hadden, maar een jaar later wel.
Per saldo is er bij de groep 45 tot en met 49-jarigen sprake van iets meer instroom dan uitstroom. Vrouwen in deze leeftijdsgroep stromen
meer het arbeidsproces in dan er uit. Bij de mannen is de uitstroom iets groter.
In de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar is de uitstroom groter dan de instroom, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. In de leeftijd van 50
tot en met 54 jaar is dit uitstroomoverschot beperkt; boven 55 jaar is het omvangrijker.
Vanaf 58 jaar veel pensioneringen
Vanaf de leeftijd van 58 jaar vindt uitstroom meestal plaats met pensioen, prepensioen of vut-uitkering. Deze uitstroom van
gepensioneerden is het grootst rond de leeftijd van zestig jaar. Rond die leeftijd vindt dan ook een scherpe daling in het aantal
werkenden plaats. Zo had 51 procent van de mannen van 59 jaar in 2001 een baan als werknemer en van de mannen van 61 jaar nog maar
25 procent.
Door vut- en pensioenregelingen zijn er twee duidelijke pieken in de uitstroom van werknemers: als ze zestig jaar zijn geworden en als ze
de 65 hebben bereikt. Van de werknemers die in september 2000 zestig jaar waren, werkte ruim een derde een jaar later niet meer.
figuur 1

Figuur 1. In- en uitstroom oudere werknemers op de arbeidsmarkt, naar leeftijd, september 2000-2001
figuur 2

Figuur 2. Uitstroom per leeftijdsjaar, naar inkomensbron, 2000-2001
figuur 3

Figuur 3. Uitstroom werknemers, per leeftijdsjaar, 2000-2001
André Corpeleijn

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur