Ga direct naar de content

Meer werk in de EU

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 7 1999

Meer werk in de EU
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4200, pagina 319, 23 april 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De werkgelegenheid in de EU is in 1998 toegenomen. Volgens Eurostat was het aantal werkenden in de vijftien EU
-landen in het vierde
kwartaal van vorig jaar 1,5% groter dan een jaar eerder. Dit komt overeen met een toeneming van het aantal banen met 2,3 miljoen.
De groei was sterker dan in de voorafgaande jaren. De werkgelegenheid groeide in 1998 het meest in Luxemburg (4,7% ), Portugal
(4,3% ) en Spanje (3,3% ). Ook in Nederland was de groei bovengemiddeld, namelijk 2,9% . Veel lager was de groei in Duitsland
(0,5% ) en Oostenrijk (0,6% ) (zie figuur 1).

Figuur 1. De werkgelegenheid in de EU, veranderingen t.o.v. zelfde kwartaal een jaar eerder
Duitsland
Hoewel de banengroei in Duitsland vorig jaar ruim onder het EU-gemiddelde lag, ontwikkelde de arbeidsmarkt zich vorig jaar niet
ongunstig. In vergelijking met de voorgaande jaren was er een duidelijke verbetering. In de jaren 1992-1997 zijn veel banen in de Duitse
industrie verdwenen. Vorig jaar steeg voor het eerst sinds zes jaar de werkgelegenheid in deze sector. Positief was ook dat de
werkloosheid vorig jaar terugliep en het aantal openstaande vacatures toenam. De verbetering van de arbeidsmarkt deed zich zowel voor
in West-Duitsland als in de nieuwe deelstaten (voormalige DDR) (zie figuur 2).

Figuur 2. Werkgelegenheidsgroei, vierde kwartaal t.o.v. een jaar eerder
De omvang van de werkgelegenheid in verhouding tot de bevolking verschilt aanzienlijk tussen de EU-landen. Het aandeel van de
werkenden in de bevolking (15 jaar en ouder) liep in 1997 uiteen van 39% in Spanje tot 62% in Denemarken. Nederland nam na
Denemarken de tweede plaats in met 58%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (57%). Het EU-gemiddelde bedroeg 49%. De
arbeidsparticipatie zowel van mannen als van vrouwen is in Nederland relatief hoog mede door de vele deeltijdbanen (zie figuur 3).

Figuur 3. Arbeidsparticipatie. Aandeel van de werkenden in de bevolking van 15 jaar en ouder

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur