Ga direct naar de content

Mdw in vogelvlucht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 27 2001

Mdw in vogelvlucht
Aute ur(s ):
Stefanski, M. (auteur)
Projecgroep MDW b ij het ministerie van Economische Zaken.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4325, pagina D3, 27 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Dossier: Effecten en toekomst van mdw
Tre fw oord(e n):
overzicht

Achtergronden
Globalisering, informatisering, vergrijzing en individualisering vormen de achtergronden van de mdw
-operatie. Burgers worden
mondiger, bedrijven hebben met grotere concurrentie te maken. Deze trends stellen andere eisen aan de overheid. Wetten en regels
moeten aan deze omstandigheden worden aangepast. Bij het aantreden van het eerste paarse kabinet bleek dat de wet- en regelgeving
niet waren toegesneden op de moderne samenleving. Daarom is in 1994 de mdw-operatie gestart.
Doelstellingen
De kern van het mdw-project is het wegnemen van belastende regels en regels die de concurrentie belemmeren. Het doel hiervan is het
beter functioneren van de economie. Hierbij gaat het om:
» het herzien van wet- en regelgeving die tot gevolg heeft dat effectieve concurrentie wordt beperkt;
» het terugdringen van onnodige (administratieve) lasten die uit wet- en regelgeving voortvloeien;
» verbetering van de kwaliteit van wet- en regelgeving in termen van transparantie, consistentie en uitvoerbaarheid.
Unieke aanpak
De mdw-operatie kent een unieke aanpak. Elk jaar worden vijf à tien onderwerpen geselecteerd. Voor elk van deze onderwerpen wordt
een interdepartementale werkgroep ingesteld. De leiding van zo’n werkgroep is in handen van een onafhankelijk voorzitter. Elke
werkgroep heeft de taak om binnen een beperkte tijdsspanne van ongeveer driekwart jaar met creatieve, vergaande en haalbare
aanbevelingen te komen, gericht op modernisering van wet- en regelgeving op een bepaald beleidsterrein. Belangengroepen maken géén
deel uit van deze werkgroepen, maar worden uiteraard wel geraadpleegd. Afgeronde rapporten worden, vergezeld van een
kabinetsstandpunt en een implementatieplan, aan de Kamer gezonden.
De operatie staat onder een strakke ambtelijke en politieke regie. Dat komt tot uitdrukking in de Ambtelijke Commissie-MDW en de
Ministeriële Commissie-MDW. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor een goede selectie van onderwerpen, bepaling van een
standpunt over de uitkomst van rapporten en bewaking van de voortgang van projecten.
Selectie van onderwerpen berust op een brede consultatie, zowel binnen de overheid (departementen) als daarbuiten (werkgevers- en
werknemersorganisaties, Consumentenbond, milieubeweging, burgers en bedrijven). De bedoeling is om díe onderwerpen te selecteren
waarbij duidelijk is dat burgers of bedrijven direct last hebben van de huidige wet- en regelgeving.
Bij de voortzetting van mdw in het tweede paarse kabinet is de aanpak op drie punten versterkt: een bredere consultatie bij de
onderwerpkeuze, de betrokkenheid van belanghebbenden bij de uitvoering van projecten en de snelheid van de implementatie.
Reikwijdte mdw
Enkele voorbeelden van mdw-projecten aan de hand van verschillende thema’s:
Kwaliteit van de publieke sector
» vraagsturing AWBZ. De positie van de verzekerde in de AWBZ wordt versterkt door vraagsturing in te voeren. De verzekerde krijgt
een voucher of een budget waarmee hij zorg kan inkopen. Doel is een grotere keuzevrijheid;
» kinderopvang. De markt voor kinderopvang wordt vanaf 2003 volledig herzien. Doel is om door middel van vraagsturing en een

gedifferentieerd aanbod meer keuzemogelijkheden voor de burger te introduceren;
Bevordering kwaliteit van wet- en regelgeving
» openbare inrichtingen. Exploitanten van café’s, bioscopen en musea krijgen te maken met uiteenlopende regelgeving die door
verschillende instanties wordt uitgevoerd. Een werkgroep heeft voorstellen gedaan om deze regelgeving te stroomlijnen;
» harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip. Er wordt duidelijkheid verschaft door de Belastingdienst en de
uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid of een (kleine) zelfstandige nu een ondernemer is of niet;
Bevordering economische dynamiek en vernieuwing
» wegnemen (toetredings)belemmeringen bij vele beroepen en markten: accountancy, advocatuur, apothekers, assurantiebemiddeling,
beroepspensioenen, gerechtsdeurwaarders, loodsen, makelaars, medische beroepen, benzinemarkt, taxivervoer;
» vestiging winkels. Provincies en gemeenten krijgen meer vrijheid bij het invullen van beleid voor de vestiging van detailhandel of grote
winkelcentra aan de rand van de stad.
Verlaging administratieve lasten
Vele mdw-projecten dragen bij aan verlaging van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven: vereenvoudiging milieuregels
(circa Æ’ 150 miljoen), vereenvoudiging van bouwregels (circaÆ’ 250 miljoen), vereenvoudiging loonbegrip en ondernemersbegrip (circa Æ’
400 miljoen), toezicht starten onderneming (circa ƒ20 miljoen), vereenvoudigen arbeidsomstandighedenwet (ƒ 75 à 100 miljoen). Een deel
hiervan is reeds gerealiseerd, een deel wordt dat in de komende jaren. Naar aanleiding van de Commissie Slechte hebben alle
departementen nu een actieprogramma opgesteld om administratieve lasten te verminderen. Tevens is het actal opgericht. Dit is een
onafhankelijk orgaan dat wetsvoorstellen op hun gevolgen voor de administratieve lasten toetst.
Nieuwe instrumenten overheidsbeleid
In mdw-verband zijn nieuwe instrumenten voor vraagsturing uitgewerkt. Bijvoorbeeld verhandelbare rechten, vouchers en
persoonsgebonden budgetten. Deze instrumenten zijn behulpzaam bij de modernisering van de overheid. Daarbij worden
randvoorwaarden als toegankelijkheid en kwaliteit gewaarborgd.

Dossier Effecten en toekomst van mdw
A. Jorritsma-Lebbink en A.H. Korthals: Mdw: een operatie met effect
M. Stefanski: Mdw in vogelvlucht
J.B.G.M. Holtus en G.W.J.M. Linssen: In het kraaiennest van mdw
J. Boone, reactie: De vragen die mdw niet stelt
D.P. van den Bosch: Meer vrijheid in de vrije beroepen
W. Koole en H. Sandriman, reactie: Notarissen: kernproblemen onopgelost
J. Vianen: Werkt mdw voor het mkb?
B.I. van der Burg, reactie: Haal meer uit de mdw-operatie
W. Derksen: Marktwerking en publieke belangen
A. Klamer, reactie: Welk belang prevaleert?
D.J. Janssen: Verder met mdw
H.A. Keuzenkamp, reactie: Doelen of dolen
W. Etty en M.D.L. Veraart: Ontvoogding van de burger
F.J. De Vijlder, reactie: Verandering technische uitgangspunten nodig
E. Bauw, F. van Dijk en P. van Wijck: Impulsen voor een effectievere overheid
H.M.C.M. van Oorschot, reactie: Nog een lange weg te gaan

J.J.M. Theeuwes: Nooit meer zonder mdw
C.N. Teulings, reactie: Niet ontpolderen maar depolitiseren
A.M. Reitsma, epiloog: De markt meester

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur