Ga direct naar de content

Mdw: een operatie met effect

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 27 2001

Mdw: een operatie met effect
Aute ur(s ):
Jorritsma-Lebbink, A. (auteur)
Korthals, A.H. (auteur)
A. Jorritsma-Leb b ink is minister van Economische Zaken, A.H. Korthals is minister van Justitie.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4325, pagina D1, 27 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Dossier: Effecten en toekomst van mdw
Tre fw oord(e n):
ten, geleide

“Werk, werk, werk” was het motto van het eerste paarse kabinet. En één van de manieren om daaraan concreet beleid te verbinden was
de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (mdw). Het idee daarvoor kwam niet uit de lucht vallen. Al sinds het
begin van de jaren tachtig zijn dergelijke operaties onderdeel van het kabinetsbeleid. In het begin waren deze operaties vooral gericht
op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving. Burgers, bedrijven, bestuursorganen en rechters moesten door de bomen het
bos weer kunnen zien en de economie moest verlost worden van de regelrem. Later verschoof het zwaartepunt van deze operaties naar
kwalitatieve verbetering van regels en wetten. Paars bracht de beide benaderingen weer samen in het mdw
-project. Het streven naar
betere wetten en minder belastende regels gaat nu hand in hand met de bevordering van concurrentie en daarmee met economische
dynamiek. Inmiddels hebben meer dan zestig projecten tot rapporten en kabinetsstandpunten geleid en zijn meer dan twintig projecten
geheel afgerond. Dat wil zeggen dat regels zijn herzien of afgeschaft en voor tal van onderwerpen nieuwe beleidskaders zijn
vastgesteld, zoals vraagfinanciering. We prijzen ons gelukkig dat ook de provincies en gemeenten inmiddels enthousiast zijn
geworden. Ook zij streven naar betere regels en hogere kwaliteit van de dienstverlening.
In dit nummer van esb wordt de tussenbalans opgemaakt. Vanuit diverse benaderingen wordt gekeken naar de uitgangspunten en de
resultaten van mdw. Het gaat daarbij om uiterst relevante vragen. Heeft de operatie nu voldoende opgeleverd? Heeft de aanpak aan zijn
bedoelingen beantwoord? En die vragen worden niet voor niets gesteld. Natuurlijk zal het volgende kabinet blijven werken aan betere
wetten, een effectieve overheid en een florerende economie. Maar de vorm waarin dat gebeurt en de concrete aandachtspunten daarbij
moeten opnieuw worden vastgesteld. De gedachtevorming daarover staat nog maar aan het begin en wij hebben niet de ambitie om op
deze plaats al een beslissende stap te zetten. Een paar punten willen wij hier echter toch alvast onder de aandacht brengen.
Een operatie als deze is niet alleen een zaak van de ministeries van Justitie en Economische Zaken. Het is een zaak van alle ministeries,
want het gaat over rijksbreed beleid. Zo’n operatie moet dan ook steunen op gedeeld gedachtegoed en moet aan deelnemers de
gelegenheid bieden dat gedachtegoed mede te ontwikkelen.
Daarnaast geldt nog steeds dat ‘alles stroomt’. Wat vandaag goed beleid is, is dat morgen misschien niet meer. In het streven naar
kwaliteit moeten we rekening houden met de omstandigheden van het moment. Het is dan ook niet vreemd om de mdw
doorlichtingsoperaties als permanente taak van het kabinet te zien. Soms ligt het accent daarbij op het ontlasten van burgers en
bedrijven van belemmerende regelgeving, soms meer op de kwaliteit en de effectiviteit van de overheid.
Verder verheugt het ons dat de mdw-aanpak de afgelopen jaren steun heeft gekregen van bijna alle partijen die in de Tweede Kamer
vertegenwoordigd zijn. Dat komt de realisatie van plannen en maatregelen aanzienlijk ten goede. De hoge mate van rationalisatie van het
bestuur die we met mdw nastreven is daarbij een belangrijke factor.
Ten slotte is de steun van maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. In de afgelopen periode heeft het kabinet daar nog wat meer werk
van gemaakt door consultaties van consumenten en bedrijven, en ook dat blijkt de resultaten ten goede te komen. Rijksbrede blijvende
aandacht, doorlopende aanpassing aan veranderende omstandigheden, politieke en maatschappelijke steun zijn naar onze mening ook in
de toekomst cruciale aandachtspunten.
Sinds de start van mdw in 1994 is er veel veranderd. De economische basis van Nederland is versterkt en de overheidsfinanciën zijn op
orde. Aan de andere kant hebben rampen als die in Enschede en Volendam ons extra bewust gemaakt van het belang van een effectieve
overheid. Het is duidelijk dat er nog veel uitdagingen liggen. De samenstelling van onze bevolking verandert. Daarnaast schrijden de de
technologische ontwikkeling en de internationalisering voort. Die ontwikkelingen storen zich niet aan kabinetsperiodes, maar vragen wel
steeds weer om effectieve acties van overheid, burgers en bedrijfs-leven. Acties zoals de mdw-operatie.

Dossier Effecten en toekomst van mdw
A. Jorritsma-Lebbink en A.H. Korthals: Mdw: een operatie met effect
M. Stefanski: Mdw in vogelvlucht

J.B.G.M. Holtus en G.W.J.M. Linssen: In het kraaiennest van mdw
J. Boone, reactie: De vragen die mdw niet stelt
D.P. van den Bosch: Meer vrijheid in de vrije beroepen
W. Koole en H. Sandriman, reactie: Notarissen: kernproblemen onopgelost
J. Vianen: Werkt mdw voor het mkb?
B.I. van der Burg, reactie: Haal meer uit de mdw-operatie
W. Derksen: Marktwerking en publieke belangen
A. Klamer, reactie: Welk belang prevaleert?
D.J. Janssen: Verder met mdw
H.A. Keuzenkamp, reactie: Doelen of dolen
W. Etty en M.D.L. Veraart: Ontvoogding van de burger
F.J. De Vijlder, reactie: Verandering technische uitgangspunten nodig
E. Bauw, F. van Dijk en P. van Wijck: Impulsen voor een effectievere overheid
H.M.C.M. van Oorschot, reactie: Nog een lange weg te gaan
J.J.M. Theeuwes: Nooit meer zonder mdw
C.N. Teulings, reactie: Niet ontpolderen maar depolitiseren
A.M. Reitsma, epiloog: De markt meester

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs