Ga direct naar de content

Liberaliseren en privatiseren in het belang van de consument

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 12 2000

Liberaliseren en privatiseren in het belang van de consument
Aute ur(s ):
Voûte Drost, W.C.G.. (auteur)
Tweede-Kamerlid voor de VVD
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4251, pagina 305, 14 april 2000 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Liberalisering en privatisering van netwerksectoren zijn voor de VVD een middel teneinde een efficiëntere markt te verkrijgen. De
consument kan profiteren van ruimere keuzemogelijkheden, vernieuwde dienstverlening en lagere prijzen. Introductie van
marktwerking vraagt om een zorgvuldige benadering. Publieke belangen zoals toegankelijkheid, leveringszekerheid,
betrouwbaarheid en kwaliteit van de voorzieningen dienen daarbij zo doelmatig mogelijk te worden gewaarborgd. Wij moeten
waakzaam zijn voor negatieve externe effecten op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en milieu. Al deze belangen dienen in
goede wet- en regelgeving te worden vastgelegd. Een onafhankelijke toezichthouder met deskundigheid en autoriteit, die toeziet op de
naleving van deze wet- en regelgeving, is van absoluut belang.
Liberalisering wordt onder andere ingegeven door Europese Richtlijnen. Snelle implementatie is niet alleen belangrijk om aan de Europese
Richtlijnen te voldoen, maar tevens om Nederlandse bedrijven niet op achterstand te zetten ten opzichte van het buitenland. Voor de
open Nederlandse economie is dat van groot belang. Het creëren van een gelijk speelveld (‘level playing field’) en het in acht nemen van
de reciprociteit is noodzakelijk. De Europese Commissie moet daarop toezien.
Op liberalisering kan privatisering volgen. Want waarom zou de Staat, wanneer de publieke belangen gewaarborgd zijn in regelgeving en
toezicht, nog overheidsgeld in een nutsbedrijf steken? Het bezit door de overheid betekent niet per definitie dat de overheid een
nutsbedrijf beter zou besturen. De overheid als aandeelhouder heeft nu reeds weinig zeggenschap in het beleid en besturen vanwege het
structuurregime.
Een adequaat liberaliserings- en privatiseringsproces van netwerksectoren zal een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de consument
en het bedrijfsleven teweeg brengen. Het geeft daarmee een belangrijke verdere impuls aan de financieel-economische voorspoed zoals
Nederland die nu kent. Daarnaast blijven financiële discipline, lastenverlichting en loonmatiging noodzakelijk om een stabiele economie
te waarborgen. Er moet ruim baan gegeven worden aan de ontwikkelingen van de nieuwe netwerkeconomie. Het is onmiskenbaar dat
informatie- en communicatietechnologie (ict) bedrijfsprocessen ingrijpend verandert en een belangrijke aanjager is van de huidige
dynamiek op micro-niveau. Het gaat echter te ver om de ‘nieuwe netwerkeconomie’ of ‘nieuwe economie’ op macro-niveau als verlosser
van verschijnselen als inflatie en recessies te zien. Daarvoor is en blijft een degelijk en stabiel beleid van onder andere verdergaande
liberalisering en privatisering noodzakelijk.
Zie ook:
A.L. Bovenberg en C.N. Teulings, De enonomie van privatisering
J. van Walsem, Markt en overheid
J.S.J. Hillen, Maatwerk in privatiseren
F.J.M. Crone, De maakbare markten – niet alles valt te privatiseren

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur