Ga direct naar de content

Kostenstijging gezondheidszorg stabiel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 8 1998

Kostenstijging gezondheidszorg stabiel
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4160, pagina 552, 3 juli 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De kosten van de gezondheidszorg bedragen in 1997 Æ’ 60,6 miljard. Dat is bijna Æ’ 3.900 per inwoner. In vergelijking met 1996 zijn de
kosten met 4,2% gestegen. Dat is ongeveer gelijk aan de kostenstijgingen in de twee hieraan voorafgaande jaren. In de periode 19911993 namen de groeipercentages van de kosten in de gezondheidszorg nog jaarlijks af.
Meer dan de helft van de totale kosten wordt door de intramurale zorg veroorzaakt (figuur 1). In deze categorie ligt de kostenstijging van
3,7% verleden jaar iets onder die in de totale zorg. De toename van de kosten in de extramurale zorg bedraagt 4,8%. De kosten van de
thuiszorg zijn met 6% gestegen, onder andere door de inzet van extra financiële middelen om wachtlijsten weg te werken. Voornamelijk als
gevolg van tariefsverhogingen nemen de kosten van huisartsen met 6% toe. Daarentegen zijn de kosten van specialisten met 1%
gedaald.

Figuur 1. De kosten van de gezondheidszorg in 1997, naar onderdeel
In de periode 1990-1993 is de jaarlijkse procentuele kostenstijging in de gezondheidszorg steeds hoger dan de waardestijging van het
bruto binnenlands product (bbp). In de jaren daarna is dit niet meer het geval. Volgens voorlopige cijfers neemt de waarde van het bbp
verleden jaar met 5,4% toe, zodat ook voor 1997 de procentuele toename van uitgaven in de gezondheidszorg onder die van het bbp ligt.
Hierdoor daalt het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het bbp van 8,7% in 1996 tot 8,6% in 1997. In 1985 lag dit aandeel
nog onder de 8% (zie figuur 2)

Figuur 2. Groei kosten gezondheidszorg en groei bbp (waarde)
Bij een vergelijking over 1996 van deze aandelen binnen de vijftien landen van de Europese Unie komt Nederland op een twaalfde plaats.
Het relatieve aandeel van de gezondheidszorg in Ierland en Griekenland is met respectievelijk 4,9% en 5,9% het laagst. In Duitsland

(10,5%) en Frankrijk (9,6%) zijn deze aandelen het hoogst. In de Verenigde Staten zijn de kosten in relatie met het bbp belangrijk hoger
(14,2%). Bij deze gegevens, die worden samengesteld door de OESO, moet wel worden opgemerkt dat onder kosten van de
gezondheidszorg niet in alle landen hetzelfde wordt verstaan.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur