Ga direct naar de content

Koopkracht van huishoudens scheef verdeeld

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 8 2020

■ Ferdy Otten en Marion van den Brakel (CBS)

In 2018 hadden huishoudens in Nederland gemiddeld 42.100 euro te besteden. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het totaal aan bruto-inkomsten verminderd met de betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Om de besteedbare ruimte voor de verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar te maken wordt gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden. Het gemiddelde van dit gecorrigeerde besteedbare huishoudinkomen (ook wel de koopkracht genoemd) kwam uit op 29.500 euro.

De koopkracht van de bijna 7,8 miljoen huishoudens in Nederland is niet gelijk verdeeld. Zo was het mediane oftewel middelste inkomen in 2018 ruim 3.000 euro lager dan het gemiddelde. De hoogste piek in de inkomensverdeling (het meest voorkomende inkomen) betrof 7,5 procent van de huishoudens (figuur). Zij hadden een inkomen tussen 18.000 en 20.000 euro, bij ruim de helft van hen ging het vooral om een pensioeninkomen. Bij de huishoudens met vooral een uitkering lag de piek met een inkomen tussen de 14.000 en 16.000 euro lager. Het betreft huishoudens die in 2018 in hoofdzaak van een bijstandsuitkering moesten rondkomen. Bijna een derde van alle huishoudens met een uitkering viel in dit inkomensbereik.

Bij een half procent van alle huishoudens (42.000) was er sprake van een negatief inkomen; dit betrof veelal huishoudens van zelfstandigen die verlies hadden geleden. Aan de andere kant van de inkomensverdeling staan de huishoudens met de hoogste inkomens. Bijna 600.000 huishoudens (7,4 procent) hadden een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50.000 euro. Van hen beschikten er 55.000 over een inkomen van meer dan een ton.

Verder was de verdeling van huishoudens die hun besteedbaar inkomen vooral uit loon en winst betrekken, platter en evenwichtiger dan de verdeling op basis van alle inkomenscomponenten. Ook was de spreiding van de inkomens uit betaald werk groter dan die van pensioen- en uitkeringsinkomens. In totaal waren er in 2018 bijna vijf miljoen huishoudens met vooral inkomen uit betaald werk. De meest voorkomende jaarinkomens lagen tussen de 28.000 en 30.000 euro, dat had betrekking op 6,8 procent van de werkenden.

Auteurs

Categorieën