Ga direct naar de content

Koopbereidheid lage inkomens en jongeren sterkst gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 12 2002

Koopbereidheid lage inkomens en jongeren sterkst gedaald
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4369, pagina 543, 12 juli 2002 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

De koopbereidheid van consumenten is sinds begin dit jaar sterk gedaald. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen geeft in het
algemeen een globale indicatie van de ontwikkeling van de consumptiegroei. Uit eerdere analyses kwam al naar voren dat de
beleving van de inflatie een rol lijkt te spelen bij de teruglopende koopbereidheid. Steeds meer consumenten gaven de afgelopen
maanden aan dat er sprake was van sterke prijsstijgingen.
Koopbereidheid lagere inkomensgroepen sterker gedaald
Een andere analysemogelijkheid bij het Consumenten Conjunctuur Onderzoek is te kijken bij welke groepen huishoudens de
koopbereidheid het sterkst is gedaald. Een aantal achtergrondkenmerken blijkt niet of nauwelijks te leiden tot verschillen. Zo is de
koopbereidheid bij mannen even sterk afgenomen als bij vrouwen en maakt het ook niet veel uit of iemand werkt, niet-actief is of
gepensioneerd is. Van grote verschillen is wel sprake als gekeken wordt naar de hoogte van het inkomen. Hier geldt in het algemeen: des
te hoger het inkomen, des te groter de koopbereidheid. De beperkte daling van de koopbereidheid in het eerste kwartaal blijkt in alle
inkomensgroepen ongeveer even groot te zijn. De scherpe daling in het tweede kwartaal is vooral bij de twee laagste inkomensgroepen
het sterkst. Tot deze inkomensgroepen behoren doorgaans veel jongeren en alleenstaande ouderen. Bij de hoogste inkomensgroep is de
teruggang juist kleiner dan gemiddeld. Dit betekent dat de gevolgen van de lagere koopbereidheid voor de consumptiegroei mee zouden
kunnen vallen. De hogere inkomensgroepen besteden immers het meest. Dit verschil tussen hoge en lage inkomensgroepen spoort met
de mogelijke rol van de prijsstijgingen bij de daling van de koopbereidheid. De prijsverhogingen van eerste levensbehoeften wegen bij
de laagste inkomensgroepen relatief zwaarder dan bij de hoogste inkomensgroepen.
Koopbereidheid jongeren sterkst gedaald
Ook als gekeken wordt naar leeftijd blijkt er een verschil te zijn in de mate waarin de koopbereidheid is gedaald. In het algemeen geldt
hier: des te jonger, des te hoger de koopbereidheid. De beperkte daling in het eerste kwartaal is min of meer gelijk verdeeld over de
verschillende leeftijdscategorieën. De scherpe daling in het tweede kwartaal blijkt echter bij de 18-25 jarigen veel sterker te zijn geweest
dan bij de overige groepen.
figuur 1

Figuur 1. Koopbereidheid naar inkomensgroep
figuur 2

Figuur 2. Koopbereidheid naar leeftijd

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur