Ga direct naar de content

Keer ten goede

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 4 1993

foniunctuurindicator
SKM

Keer ten
goede
Steeds duidelijker tekent zich de omslag in de conjunctuur af, die een
eind maakt aan de langdurige periode van afzwakking van de conjunctuur (figuur 1). De DNB-conjunctuurindicator, die loopt tot en met januari
1994, toont op dit moment een omslag per September jongstleden en
voor de maanden daarna een aarzelend herstel. De realisatie van de conjunctuur, afgemeten aan de produktie
in de verwerkende industrie, laat
voor het eerst geen daling zien. Het
beeld is nu, na de aarzelende signalen van de afgelopen maanden, hoopvol.
Tabel 1 laat zien wat de omslag impliceert voor de door de indicator
voorspelde economische groei. De
negatieve conjuncturele component
van de groei neemt op termijn fors
af, maar blijft vooralsnog negatief.
Hierdoor is de totale groei in de industriele produktie, die overigens
veel sterker fluctueert dan die van

het bbp, dit jaar nog negatief. Deze
groei zal heel wat hoger moeten zijn
om verbetering van de werkgelegenheid te bewerkstelligen.
Figuur 2 toont de componenten
van de conjunctuurindicator. De IFOindicator van de Duitse Industrie, duidelijk de meest negatieve component
van de afgelopen twee jaar, heeft
zich gestabiliseerd. Herstel is waarschijnlijk aanstaande, gezien de door
de Duitse voorspelinstituten verwachte groei van 1,5% in 1994, na een negatieve groei van dezelfde orde in
1993. De CBS-enquetes naar de verwachte bedrijvigheid en de feitelijke
orderontvangst alsmede de reele geld-

hoeveelheid dragen al geruime tijd in
positieve zin bij aan de indicator. De
verwachte omzet van NCM-polishouders bevat momenteel geen duidelijke informatie. De componenten onderstrepen het beeld van komend
con junctuurherstel .

Figuur 1. DNB-conJunctuurindicator

ESB 3-11-1993

81

82

83

84

85

Reele geldboeveelbeid

Verwacbte bedrijvigheid

90 91 92 93 94

Feitelijke orderontvangst

Conclusie

De DNB-conjunctuurindicator duidt
op een herstel van de conjunctuur,
dat waarschijnlijk al vorige maand is
ingezet. Drie van de vijf componenten van de indicator tonen een opgaande lijn, terTabel 1. Groei industriele produktie in Nederland op maandbasis, in procenten
wijl de vierde op het punt
staat om te slaan. Ook de reasept jan 94
mei
jan 93
lisatie laat een keer ten goeTrend
1,5
1,5
de zien. De groei van de in1,5
1,5
Conjunctuur
-3,4a
-3,6a
-1,4
-2,3b
dustriele produktie zal naar
Groei
-0,8
-1,9
0,1
-2,1
verwachting pas in 1994 positief worden.
a. Op basis van realisatie.
b. Idem, geextrapoleerd op basis van de indicator.

SO

Figuur 2. Componenten van de conjunctuurindicator

8182838485868788899091929394

IFO-indicator Duitsland

808182838485868788899091929394

Verwacbte omzet NCM-polisbouders
(getnverteerd)

86

87

88

89

9O

91

92

93

8182838485868788899091929394

1019- –