Ga direct naar de content

Jrg. 13, editie 646

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 16 1928

16 MEI 1988

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Ehe’

Ben ten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DEMEDEDEELlNGEN VAN DE èENTRÄLE COMMISSIE VOOR DÉ RIJNVAÂRT

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

13E
JAARGANG

.
S

WOENSDAG 16 MEI 1928

No. 646

INHOUD.

BIz. Mededeelingen van de Centr.Commissie vooii de Rijnvaart
416
HET HAVEN-GE WEST
door
Prof. Mr. 0. W. de Vries.. 417
Tweede Internationale Credietverzekerings-conferentie
te Parijs,
18
April
1928
II S1ot) door
Mr. E, L. G.
den Dooren de Jong ………………………….
418
Het Zevende Bezuinigingsverslag door
Mr. E. E. Bis-
schop Bode ………………………………
420
De Indische middelen over Februari
1928
…………
420
AANTEEK]SNINGEN:
De omwisseling van de Currency-Notes ……….
421
De Binnenlandsche.leeningen van de Unie der Soc.
Sovjet-Republieken in
1927
…………………
423
Indexcijfers van scheepavrachten …………….
424
MAANDCIJFERS: Emissies in April
1928
………………………..
425
Rijkspostspaarbank ……………………….
426
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank …………
426
Postchèque en Girodienst ……………………….
426
Overzicht van de Indische middelen ………….
426
Statistisch Overzicht van den nconomischen toestand
van Nederland

……………………………
427
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN …………….
428-434
Geidkoersen.

Bankstaten.

1
Goederenhandel.
Wisselkoersen.

Effectenbeurzen.
1
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Mr. Q. J. Terpstra.

ECONOMISC 11-STATISTISCHE BERiCHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van l3lom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. Ii. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. E. Moresco;
Mr. Dr. L. F. II. Regout; Dr. E. van Welderen Baron
Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schilihuis; Mr.
Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris: S. Posthuma.
Secretariaat: Pieter de Uoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 3000. Postrekening 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland
f
20,—. Buitenland en Koloniën
f
23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.

Advertenties
f
0,50 per regel. Plahtsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh d van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘sGra-venhage. Postphèque- en giro.
rekening No. 6729.
15 MEI 1928.

In den toestand van de .geldmarkt kwam weinig ver-

andering. Het .aan’bod van geld nam slechts langzaam

toe, zoodat cle koersen vrijwel op ‘hetzelfde peil bleven.

Particulier disconto opende op
4Y4 â
431,6
pOt. en

werd aan het einde der week voor ongèveer
4%
pOt.

verhandeld; de prolorigatierente noteerde meestal-

4
pOt, en cailgeid was
,omstredks
4Y2
pOt. verkrijg-

baar. Eenige grootere geldvraag deed gisteren direct,

zoowel de iente voor
,
cailgeld als de discontorente iets

oploopexï.

………………..
5
.

binnenlandsche uibzertingen van de ederlan’d-

scJae Ban’k blijken gedurende de afgeloopen week op-

nieuw te Zijn teruggegaan. De beleeni’ngen daalden

elet
f 2,5
millioen, terwijl de post ‘bi.nnenlaiidtsche wis-

sels een vermindering van
f 9
millioen te zien geeft.

Laatstgenoemde vermindering is voor een deel toe te

schrijven aan het afnemen der credieteisehen van den

Sta. Het bèdrag van
f:3
millioen aan rechtstreeks

bij de Bank geplaatst acihatkiatpapier, dat blijkens den

vorigen weekstaat in de portefeuille der centrale

dredietinsrtelling voorkwam, ‘lijkt sindsdien geheel te

eijn afgelost. Tegelijkertijd verminderde het renteloos

voorschot aan het Rijk ‘nog met
f 3,1
millioeii.

De goud voorraad -der Bank bleef weder op deaelfde

hoogte. Het zilver verminderde met
f 400.000.
De post

papier op het buitenland blijkt met
f 1,4
millioen te

zijn toegenomen, terwijl de diverse rekeningen op de

actiefzijde ‘der balans een daling van
f 1,1
miillion te

zien geven.

De biljetitencirculatie liep van
f 828
millioen ‘tot

f 811,5
millioen terug. De rkening-courant-saldi ver-

i’iîinderd’en met
f 1,5
mil1ien. Het beschikbaar metaal-

aldo is
f 3,3
miUiQen hooger dan verleden week. Het

cle)kkingspercentage bedraagt ruim
54.

* *
*

– De wisselmarkt was lusteloos. De omzetten waren

buitengewoon klein en de koersen ‘bleven
vrijwel
on-

veranderd. De eenige wissel, waarin de handel iets

meer te be’tedkenen had, was Madrid. Eenige vraag

vor Spaansche rekening in een zeer kleine snarkt

deed den koers zeer sterk stijgen. Geopend op
41,10

werd. Dinsdag
41,97Y2
betaald. Toen echter de steun

iikromp, daalde de koers weder vrij. snel. Slot om-

streeks
41,55.

4

LONDEN, 14 MEI 1928.

Met uitzondering van Woensdag 11., toen geld ge-

zocht genoemd kon worden, was de positie verleden

week eerder gemakkelijk en aan ‘het einde van de week

zelfs zeer ruim.

Disconto ‘hleef op
3
15
1
1e
_4
pOt. gehandhaafd, doch

veinwalete.i,ets.rtpgen het einde der week. Deze markt

wordt nog steeds bheersehe door ‘de verwachting van

een

verhooghg van ‘liet disconto in New York en de

vraag haai wissels van. Fransche zijde.

r

416

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE

VOOR DE RIJNVAART.

VERSLAG VAN DE EERSTE ZITTING IN 1928.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft te
Straatsburg, onder voorzitterschap van den heer Jean Gout,
buitengewoon gezant, van 17 tot 28 April 1928 vergaderd.
De Commissie heeft een groot gedeelte der zitting be
steed aan de voortzetting der werkzaamheden, betreffende
de herziening van de Akte van Maanheim, en wel voor-
namelijk, wat betreft de nautische en de douanekwesties.
Bovendien heeft de Commissie, behalve administratieve
en meer interne beslissingen, benevens de 4 vonnissen, uit-
gesproken in rechtzaken de Rijnvaart betreffende en welke
voor ‘haar ‘in hooger beroep gebracht waren, de volgende
besluiten genomen:

Wijzigingen in het Rijnvaartpoli’tieregle-

ment betreffende de kleine vaartuigen.

Het door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart den
14en September 1912 aangenomen Rijn’vaartpolitieregle
men.t wordt als volgt gewijzigd:

In § 1, voignuminer 4, tweede alinea, ‘worden de woor-
den ,,schepen zonder eigen beweegkracht van minder dan
15 ton (300 centenaars) laadvermogen” vervangen door de
woorden ,,kleine vaartuigen zonder eigen .beweegkraeht”.

Achter § 1 wordt een § ibis .ingelascht, luidende:

§ ibis. ,,In dit reglement worden onder ,,kleine vaartui-
gen” verstaan, vaartuigen van minder dan 15 ton (300 een-tenaars) laadvermogen, welke geen sleepbooten zijn, in het
bijzonder spor.tvaartuigen.”

In § 2, voignununer 8, worden de woorden ,,vaar-
tuigen van minder dan 15 ton (300 centenaars) laadvermo-gen” vervangen door de woorden ,,kleine vaartuigen”.

Aan § 3, voignuinmer 3, worden de twee volgende
alinea’s toegevoegd:

,,Tusschen het.’Spijksche Veer en ‘den mond der haven
van Karlsruhe moeten de kleine vaartuigen, met uitzon-
dering van de tot de uitrusting van een vaartuig behoo-
rende scheepsbooten, zijn voorzien van een ambtelijk ken-
teeken, verstrekt door de bevoegde autoriteit van een Staat en bestaande uit een of meerdere letters, welke deze autoriteit aanduiden en uit een volgnummer. De
letters en cijfers, welke het kenteeken vormen, moeten een
hoogte van ten minste 15 cM. hebben en van zwarte kleur
op een lichten ondergrond voorkomen op beide zijden van den voorsteven, zoodanig, dat zij steeds zichtbaar zijn. Zij
kunnen ook worden aangebracht op een bord of op een
stijve vlag, zoodanig, dat zij van beide kanten zichtbaar zijn. Het bewijs van de verstrekking van ‘het kenteeken
moet zich aan .boord bevinden.
Van het bezit van •dit ambtelijke kenteeken worden vrij-
gesteld de kleine vaartuigen van de leden van sportver-
eenigingen, welke uit hoofde van de contrôle op hunne
leden uitgeoefend, door de bevoegde autoriteiten der landen,
waar die vereenigingen hun zetel hebben, als zoodanig zijn
erkend. In ‘dit geval moet een identiteitskaart, voorzien
van een photographisch portret en van de verklaring, dat
de bezitter lid is van de vereeniging, zich aan boord bevin-
den en moet het vaartuig van de kenteekenen van de ver-
eeniging zijn voorzien. De aan een sportvereeniging ver-
leende erkenning kan ten alle tijde worden ingetrokken
door de autoriteit, ‘die haar ‘heeft verleend.”
Aan § 5, volgnuinnier 2, wordt een tweede alinea toe-
gevoegd, luidende:
Het is verboden tuaschen de vaartuigen van een sleep-
trein door te varen, tenzij dit noodzakelijk is om aan een
dezer vaartuigen aan te leggen.”

Aan § 5, volgnuminer 4, laatste alinea, wordt toege-
voegd:
,,De kleine vaartuigen hebben echter geen recht op de
toepassing der bepalingen genoemd onder 4) dan ‘in geval
van dringend gevaar en het is hun, behalve in een zoodanig
geval, verboden de hierboven bedoelde seinen te toonen.”

Na § 5, voignummer 5, ‘wordt een voignuinmer 5bis inge-lascht, luidende:
,,Het is verboden aan een ander zich in de vaart bevin-
den’d vaartuig aan (te leggen of er aan vast te meren, zon-der de uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van
den gezagvoerder van laatstbedoeld vaartuig.”

Aan het slot van § 5, volgnummer 9. ‘wordt de punt ver-
vangen ‘doör een komma-punt. –
Aan dit voignummer wordt toegevoegd:
,,c) hetzij de doorvaart der kleine vaartuigen door de
bruggen aan tijdelijke beperkingen te onderwerpen.”

Aan § 5, volgnuinmer 11, eerste alinea, wordt toegevoegd:

,,In dat geval moeten de bestuurders van kleine vaar-tuigen stilhouden en zich naar het politievaartuig bege-
ven, zoodra zulks van hen wordt verlangd”.
Na § 5 wordt een § Sbis ingelaseht, luidende:
§ 5bis. ,,De kleine vaartuigen, ook die vooriien van eigen
beiweegkracht, hebben geen recht op het volgen van een
bepaalden kiers en moeten aan andere vaartuigen de ruimte
laten, die deze noodig hebben om te manoeuvreeren en
hun koers te behouden.
De bestuurders van kleine vaartuigen moeten al hun aandacht besteden om niet in den koers van een ander
vaartuig te geraken en kunnen niet verlangen, dat men
ten hunne behoeve uitwijkt”.

Aan § 15, alinea b), wordt toegevoegd:

,Deze bepaling geldt niet ten behoeve van kleine vaar-
tuigen”.

Aan § 16, alinea b), wordt het volgende toegevoegd:

,,Kle’ine vaartuigen kuiiuen niet van een veer verlangen
het vaarwater Vrij te ma,ken”.

Aan § 18 wordt toegevoegd:
,,6. Kleine vaartuigen ‘kunnen niet verlangen, dat een schip-
brug wordt geopend”.

In § 21 volgnuixnmer 5, derde alinea, worden de woor’
den ,,schepen van minder dan 15 ton (300 eentenaars)
laadvermogen, oôk roeibooten,” vervangen door ‘de woorden
kleine vaartuigen”.

In § 41, tweede alinea, worden a&iter de w.00rden
,,van alle stroomafwaartsvarenide schepen en vlotten” toe-
gevoegd de woorden , ,met uitzondering van kleine vaartui-
gen”.
De laatste alinea van het artikel vervalt.

In § 42 wordt het woord ,,schuiten” vervangen door
de woorden ,,kleine vaartuigen zonder eigen beweegkracht”.

Deze ‘bepalingen treden in werking op 1 Augustus 1928.
De voorbereidende maatregelen kunnen voor dezen datum
worden genomen. –

‘Wij zigingen in het Rij.nvaartpolLtie-

reglement betreffende de lengte der

slee pkab als.

Bij de Commissie ‘was een voorstel ingekomen om ‘in het
Rijnvaartpolitiereglement een ‘bepaling op te nemen, dat de
afstand tuaschen een opvarende sleepboot en een enkel aan-
hangschip, dat een laadvermogen van meer dan 1.000 ton
heeft, 200 m. in plaats van 120 m. kan bedragen. De Corn-
-missie, nog’niet in het bezit ‘der hiertoe benoocligde docu-
mentatie, heeft besloten ‘het onderzoek in deze ‘kwestie
voort te zetten.

Uuificat’ievan’deRij.ns’tatistiek.

De Commissie besluit de kwestie der unificatie der Rijn-
statistiek tot de voorjaarszitting van 1929 uit te stellen.

troombeva:ring 1924.

De Commissie neemt nota van de verklaring van den
Franschen Commissaris, ‘dat de technische voor-ontwerpen
van ‘het omhoogbrengen’ ‘der bruggen vag Straatsburg-Kehl
beëindigd zijn en binnenkort aan ‘de ‘bevoegde Badensche
autoriteiten zullen worden overgelegd.

Stroombevaring 1929.

De Commissie besluit een stroombevaring van Mannheim
tot Bazel, in den loop van 1929, te organiseeren. Zij behoudt
zich voor in de volgende zitting de bijzonderheden van
‘deze reis vast te stellen.

Klacht van de ,,Compag’nie Géndrale
pour la Navigat’io.n du R’hin” te Straats-

burg, belastingkwesties betreffend.

De ,,Compagnie Générale pour la Navigation du Rhin”
had bij de Commissie belastingskwestie’s, van belang voor
de scbeepvaartmaatschappijen, ‘aanhangig gemaakt. De
Cokomissie ‘heeft de Regeeri’ngen aan de noodzakelijkheid
herinnerd iedere belasting, onvereenigbaar met de letter en
den geest van de Akte van Mannheim, te vermijden en heeft
de genoemde Regeeringen verzocht om, zoo noodig, ide daar-
toe geëigende maatregelen te nemen.

Datum der volgende zitting.

De Commissie komt ôf 6 Nov. ôf 4 Dec. a.s. ‘bijeen.

De definitieve datum wordt l’ater vastgesteld.

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

417

HET HAVEN-GEWEST.

[lot artikel van Mr. R. H. de Vos van Steenwijk,
onder het opschrift ,,Havenschappen”, opgenomen. in

de E.-S. B. van 9 Mei 1928, geeft aanleiding dit onder-
worp nader te bezien van Rot’ter’damsch standpunt.

Het vraagstuk van het havenbeheer ijs toch alleen voor
do Beneden-Maas van actueel bplang. Over deze

actualiteit een eerste opmerking. In de ‘kringen van
het gemeentebestuur, in de ambtelijke bureaux en in
den gemeenteraad van Rotterdam is voor het ,,Haven-
schap” of voor het ,,Beneden-Maas-Gewest” niet die

belangstelling gevonden, welke ielen uit de Rot’ter-

damscihe bevolking aldaar zuilen bdbben verwacht.
Buiten Rortterdam is de ‘bélangstelling zelfs grooter.
In Schiedam en Dordrecht werden ,,goedbezette’? ver-
gaderingen aan ‘dit onderwerp gewijd. Op ‘dit punt
echter is Rotterdam . door een zekere bewustzijusver-
engiog bevangen. De meerderheid – ooals ik het.

althans zie – in de officieele ‘ambtelijke en politieke
kringen ‘streeft naar annexatie van ‘belangrijke gebie-
den bij de gemeente Rotterdam. Deze ‘toekomstige

annexatie, haar vooi
4
bereiding en haar uitvoering,

goe.f t een enorme massa werk en het spreekt ‘dus wel
vanzelf, ‘dat de eigenlijke ‘ambtelijke krachten zich ‘nu

op ‘dat onderwerp gericht houden. En nu is het wel

waar, .dat de voorstanders van een Beneden-Mans-G’e-
‘west hetoogen, dat zeifs de goedgeslaagde annexatie
niet ‘voldoende zoude wezen om een goed havenbeheer
van Dordrecht tot aan den Hoek van Holland te waar-
borgen, ‘het spreekt toch ook wel van zelf, dat ide eigen-
lijke systematische werkers in ‘het Rotterdamsch ge-
meentebestuur in dat vraagstuk op zijn ‘hoogst een studie-onderwerp erkennen, dat aan de orde komt,
wanneer juist d66r de annexa’t•i•e Rotterdam meer ge-
wicht in ‘de schaal zal ‘kunnen werpen. Is het omge-
keerd niet (begrijpelijk, .dat voor ‘de kleinere omliggen-
de gemeenten d’e vorming van een gewest, door meer
of minder gedwongen samenwerking van de gemeen-

ten, ‘die ‘bij’ ‘do Beneden-Maas rechtstreeks ‘belang hdb-
ben, een uitkomst schijnt?

Het vraagstuk van, hot havenibeheer als Rotterdainsdh
vraagstuk mag en moet intuaschen – in afwach-
ting van cie beslissing omtrent de aiin•exatie – afzun-
‘dc’rlijk worden behandeld. Het artikel van Mr. de Vos vait S’teenwij’k geeft nu allereerst gelegenheid te con-
‘stateeren, dat wij hier i’n’deiid’aad niet te maken ‘hebben
met eenige toepassing van art. 194 ‘der Grondwet. Ook

Mr. J. A.
de
Visser heeft er in zijn. Schiedamsc’he rede
reeds op gewezen, dat ‘dit artikel tot ‘stand is gekomen

om een Grondwettelij’ke ‘basis te geven aan nieuwe
openbare lichamen als de vroeger voorgestelde Bak-
‘kersra’den, bela st met ‘cle uitvoering ‘der (verworpen)
Baikkerswet en als de Bedrijrfsra’den, bekend uit het

stelsel van Prof. Veraar’t, die belast zouden worden
met ‘wetgeving en bestuur voor het georganiseerde
bedrijfsleven i) (hij’v. een beclrijfsraa’d voor’het metaal-

bedrijf, met zeggingschap voor werkgevers en voor
werknemers). Dit artikel der Grondwet heeft nog
nooit toepassing gevonden en kan ook niet baten voor
allen, die voor het havenibeheer niet wenscthen in ‘te
stellen een :bestuurs’lichaaan, een dienst met één fiinc’
tie in vele gemeenten ‘to verrichten, maar clie noodig
achten het in het leven roepen ‘van een nieuwe pu.
‘bliekrechtelijko corporatie, een ‘gewest, ‘belast met ‘het
volvoeren van een Ibepaalde taak: het havenbeheer.
Daarvoor is nooclig vrijwillige of gedwongen samen-
werking van ‘de gemeenten, bij dit ‘beheer ‘betrokken
en wordt ‘toepassing ‘gevraagd niet van art. 194, maar

‘van art. 149 ‘der Grondwet.
‘)

1-lot ‘artikel van Mr. de Vos van Steeuwijk ‘bevestigt, dat het ‘gaat om ‘de vorming van een pubiiokrechtolij’ke

De ,,Postraad”, de ,,Wegentaacl” en ‘de Radio-omroep-raad” zijn adviseerencie colleges voor de regeering en steu-
iieu op art. 78 der Gronctwet. Art.
149
der Grondwet
luidt: De,
wet regelt cle voor-
zieutag in
raken,
belangen, inrichtingen,
of
werken, bij
welke twee
of
meer gemeenten zijn betrokken.

corporatie ‘met – wat men in de Duitsche literatuur
noemt – (Iebietshoheit. Intusschen, hoe ‘moet het ge-bied van dit gewest worden bepaald? Naar den vorm
wijst nu Mr. de Vos van Steenwij’k op do mogelijk-

heid om ,,gr’onden” (territo’ir) bijéén ‘te voegen in wa-
terschapsverband ‘en hij wijSt op’ do mogelijkheid aan
‘dit waterschap ‘te geven: niet een taak op ‘het gebied
van ‘den waterstaat, waterkeering, ‘dijk- en ivegenaan-

leg, ‘maar haven’beheor in ‘den vorm van het Ibehee:u

over bepaalde waterstaatswerken, in ‘dit geval: haven-
werken. De juridische ‘mogelijkheid der constructie
zoude i’k niet willen ontkennen, maar voert zij ‘tot het

in het leven roepen van een normaal, deskundig be-
‘stuur van de haven en van het geheele ‘havenverkeer?

Dit is wat ik zoude ‘willen ‘betwijfelen. De stemgerech-
tigde ingelan’den ‘treden in ‘het waterschap op
als

grondeigenaren, als. belanghebbenden
‘bij
bepaalde wa-

ters’taatswerken, maar hier gaat het om de economische
exploitatie van ‘de havenwerken en bavengronden, in

het ‘belang van die werken’ ae.lf. De eigenlijke water-
staatswerken zijn opgericht om ‘de ‘doeleinden ‘van het
waterschap te ‘dienen en de belanghebbenden, meestal

grondeigenaren, hebben groote belangen om daarbij
te regeeren in hun (belang. 1-let ‘algemeen haven’belang en ‘het algemeen havênver’keer ‘mag echter niet worden
geïdentificeerd met ‘het belang der grondeigenaren aan
de’ havenwerken verknocht. En voor zo-o’vër aan p’arti-
uliere personen invloed mocht worden toegekend op
de vorming van het ‘bestuur van ‘do corporatie, van
het haven-gewest, zijn het ‘niet de grondeigenaPen,aan
wie invloed moet worden toegekend, maar de leiders

van het
‘bedrijfsleven
in de haven, aan wie zegging-

‘ohap moet worden ‘geven. Zeggingsehap en invloed

moeten worden toegemeten, niet naar de mate van
en’ige beschikking over den grond, ‘maar naar mate
van het belang van het bedrijf, dat op het ‘haven-‘berri-
toir wordt uitigeoefencl. Dat, met behulp van een be-
oemin’gsTocht ‘der regeering, toch nog een bestuur
voor h’et gewest zou zijn teer eëeren, waarbiji de invloed
der grondeigenaren ‘kunstmatig wordt beperkt, schijivt
ôns juist een ‘aanwijzing, dat wijt hier met de vorming
een normaal waterschap ‘nie’t op den goede’n

veg ziji.

Het haven-gewest zal ook niet kunnen worden in-
gesteld ‘door de Provinciale Staten, maar moeten s’beu-
zien op een afzo’nderlike wet, dowei’ke tevens ‘de be-
voegdheden van het gewest (bepaalt boven ‘die ‘der ge-
i’neenjten in het ‘gewest begrepen.

Het artikel -van Mr. ‘de Vos ‘van Steenwijik heeft
çchter ‘dit groote voordeel, dat hot wij’st op ‘de nood-
zakelj’kheid om een am(bts’gdbied voor het gewest t’e
vorme, dat – evenals ‘het waterschap op waterstaat

kundig gebied – nu uit het-oogpunt van het ‘haven-

verkeer een economisch-geografische één’hei’d vormt. ‘1-let havengebied is geen ‘willekeurige samenvoeging
‘ijan gemeenten of deelen van gemeenten. Op ideze één-
‘heid van havenverkeer en havenibelang aan de
Bene-

den-Maas moet het •eerst worden gelet to’t ‘bepaling
van hot ‘territoir van het ‘gewest. Dan komt ‘de tweede
‘kwestie aan. ‘de orde. Het gaat hier om het vormen
v’an één nieuwe publiekrechteljke corporatie, welke
één publiek bestuur uitoefent, ter vervanging van het
publik bestuur van één groo’te en van vele ‘kleinere gemeenten. Zal bij ‘de vorming van het ‘nieuwe he-
‘s’tuurs’orgaau van dit gewest nu ‘de gewone regel wor-
‘den gevol’gid van de bestuursvoiaing in -de publiek –
tech’teljke corporaties of zal, bij’ d’ero gelegenheid ‘voor
het eerst, een poging worden gedaan tot ni en-we
b02

stuursvorm’i’ug? Tot nu toe werd op die vi’aag in do
,,’havenschap-liter’atuur” beslist in dien zin, ‘dat ‘tot
nieuwe ‘hes’tuursvor’ming zoude ‘nioeten ‘worden over-
gegaan. Het bedrijsl’even, vertegenwoordigd door
de
Kamer van Koophandel, kreeg een mede-ben’oemings-
recht voor het ‘bestuursorgaan. Het artikel van Mr.
‘de Vos van Steenwijik wijst er nu op, dat het enkele
feit, ‘dat het ‘bedi-ijfsleven in ide Kamer -van Koopha.n-
‘dol is vertegen’woordigc rig niet voldoende iis om aan
dit openbaar lichaam mod’ezeggin-gsch-ap -te’ geven hij

418

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16
Mei 1928

het vormen van ‘het bestuursorgaan der nieuwe corpo

ratie. Immers, in ‘zijn betoog ‘komen de :belang’hebben,

den bij het waterschap, als vertegeirwoordigers va

economische belangen, in aanmerking hun invloed te
‘doeil gelden. De ‘scihrij.ver laat ‘de Kroon met haar be-n.00mingsrecht ‘tujs’schen beide komen om aan de ver’

tegenwoordigers van economische belangen invloed ‘te
geven ôpten in ‘het bestuur. Mij hij dit denikbeeld aan-
sluitende, zonde ik ‘de economische belâ,ngen vertegen-

woordiging ‘niet willen oproepen uit de grondeigena-

ren in het havengebied, maar uit het bedrijfsleven,
dat -bijl het hav.e’nverkeer belang heeft. De invloed op

het publiek bestuur moet – evenals in het ‘water-

schapsrec’ht – ontleend worden aan directe, groote
eigen economische belangen van het bedrijfsleven hij
het goed functionneeren van het havenbedrijf en het

.havenverkeer. In de Kamer van Koopihandel komt dit

eigen belang van het bedrijfsleven niet tot uiting. De
leden van de Kamer vai Koophandel zijn reeds open-

bare bestuurders. Er moet dus gezocht worden naar

een ‘middel om naar ‘analogie ‘van het ‘belang van de
gronideigeri’aren ‘bij ‘het vaterschap te komen tot een
particulier, economisch belang van het havenibedrjfs-

leven bijchet haven-gewest. Dan zullen de invloed en
le voondeelen van hot particulier bedrijf bij’ het haven-

gewest va’n gunstig.en invloed ‘zijn op ‘het goed func-

tionneren van het publiek bestuur in het havenge-

bied, waarin vertegenwoordigers van ‘het havenbe-
‘drijfsleven ‘zullen samenwerken, met die overhei’dsver-togeniwoordigens, ‘die in dit haven’bestuur zullen han-

delen als vertegenwoordigers van het Rijk, van de pro-
vincie en van de gemeenten, in het gewest gelogem Wie •den vorm tvan het waterschap van Mr. de Vos
van Steenwijk niet ‘kan overnemen, kan toch
(
blijven
hechten’ aan iden invloed van rechtstreeksche verte-genwoordiging van economische belangen in het be-
stuur van het havengewest.
C W.
DE
VRns.

TWEEDE INTERNATIONALE CREDIETVERZEKE-.,
)

RINGS.CONFERENTIE TE PARIJS; 18 APRIL 1928.
1)’,

-,

II
(Sloij.

.

.

Als tweedepunt op de agenda stond, zooals reeds

gezegd, ,çle samenwerking tusschen het bankbedrijf en

de
cre
di
e
t
verze
ker
ingsmaatschappij’en. Op deze
sam
en:

werking heeft de credietverzekeraar, overtuigd van de
groote baten, welke hieraan voor (beide bedrijven vera
bonden zouden zijn, steeds aangedrongen, tot nog to
echter met niet veel succes. Ja, geconstateerd moet

zelfs worden, .dat van bankiers’zij’de, ook in Necier
land, over ‘het algemeen ‘weinig aandacht aan cediet
verzekering geschonken., is en nooit stelselmatig is
onderzocht in ‘hoeverre een crodietverzkeringspolis
een te waardeeren gteun kan. vormen ‘bij het verieenen

van credieten.

Mogen ‘wij de ‘besprekingen to Parijs als een symp
toom opvatten, ‘dan zou ‘deze apathie nu aan het wijken
zijn. De causerieën (een Fra’nsch.m’an kleedt zijn op-
.merki’n.gen niet gaarne iii een klemmend strak gehou-
den ‘be’toôg) van den Heer Poniméry van de Banque Nationale Français’e ‘du Oommerce Extérieur en van
den Heei Jacques van de Barique ‘de Paris et des

Pays Bas, ‘waren een bewijs, ‘dat zij deze materie ‘hun
volle aandacht hebben geschonken, ‘de verschillende
consequenties volkomen overzien en tevens voor zich
hebben uitgemaakt op welke ‘wijze hier een oplossing

ware te’
1
vin’den. Alvorens ‘deze ‘beschouwingen vanuit
bankiertandpunt wat meer gedetailleerd te behan-
delen m6et er, ter voorkoming van verwarring, op ge-

1)
In mijn eerste artikel,’ hetwelk de vorige week in dit
tijdschrift verscheen, is door het ‘wgvalIe.n van, enkele
woorden de indruk gewekt, dat het ,,Evidenz BUro” alle
credietvrzekeringen
zou
regis’treeren. Dit is
.
echter niet
het geval, daar de registratie van de credietverzekeringen
door het ,Evidenz BUro” alleen’zal geschieden voor die lan-
den, waar’ omtrent risico weinig betrouwbare informaties
ingewonnen”kunnen worden, zooals bijv. met de. landen op
den Balkan.’het geval is. ‘ d. D. d. J.’

wezen worden, ‘dat de relaties van, iden bankier met den
credietverzekeraar pri’ncipiëel iii twee hoofdvorimen
zijn to onderscheiden.

Ten eerste het geval, waar de relatie ‘bankier/ere-
‘diotvorzekeraar tot stand ‘komt via ‘den bankcliënt,

‘die zijn waren crediet verzekerd ‘heeft en de crediet-

verzekeringspolis aan zijn bankier als otiderpa’n’d ter
hand stelt voor ‘het ‘disconto; ten ‘twede het geval
wanneer de credie’tverzekeraar rechtstreeks en uitslui-
tend een rol tegenover den bankier vervult..

Wat ‘betreft ‘de eerste figuur, komen ‘d’e gewone
moeilijkheden naar voren, welke men ondervindt, wan-
neer .men rechtvrkrij’gende wordt in een overee-

komst, waarin men niet ‘kan overzien in hoeverre de
cedent
zijii
oorspronkelijke verplichtingen in de ge-
codeerde overeenkomst is nagekomen. De hoeren

l’omméry en .Iacques. als bankiers, waren ook ‘dadelij’k

op deze ‘bezwaren gestuit. Dezelfde moeilijkheid doet
‘zich voor wanneer een hypothecaire crediteur een

bran’dverzekeringspolis ‘gecedeer’d krijgt. De practijk

‘heeft, voor het geval de hypothecaire debiteur ‘door
zijn toedoen de, bran’dverzekeringspolis ‘waardeloos
hoeft gemaakt, den hypothecairen cm diteur toch ‘de

benefice van de ‘brandpolis niet willen onthouden en
men ‘he.ef t ‘dit bereikt door aan de polis de min of nieer verstrekkende z.g. hypothecaire verklaring te

‘hechtdn. ‘

Geheel ‘analoog ‘hiermede ‘hebben de credietverzeke-
raars al spoedig ‘zich bereid verklaart bij cessie van

een polis aan
,
een ‘bankier, deze te vrijwaren voor

‘zekere fouten, co’msnissionis vel omissionis, van “den
bankcliënt, waardoor ‘de geldigheid der ‘credietverze-

keringspolis aangetast zou worden. Technisch wordt
dit genoemd, insluiting van het ,,innocent t,hird par-
tjes risk” of wel afstand van de invalidating clauses,
clauses de déchéa’nce.

Deze additioneele drkkin’g wordt den bankier ‘door

verschillende Maatschappijen op onderling afwijkende

wijzen verleend.
Door de Duitsche Maatschappijen, ‘die met het
Duitsche Rijk medewei-ken onder het systeem van ‘de
Staatsexportcredietverzekerin g wordt deze toezegging (eenigszins rnon’dj esm’ant) gedaan, onder ‘aanduiding

van de speciale clausule, ‘die tegenover ‘de (bank ‘buiten

werking wordt gesteld.
Meer ‘royaal doet ‘de Trade Ind’emnity ‘het, door
tegenover de bankiers een onvoorwaardelijke garantie
af te geven, ‘dat in het algemeen de polis’, ‘door een
verzuim van verzekerde, niet ongeldig kan worden ‘ge-

maakt voor den bankier.
Uit de ‘beschouwingen van de hoeren Poimméry en
Tacques viel op te maken, dat zij met ‘deze oplossingen
nog niet ten volle “bekend waren. De inlichtingen,
die de Hermes en ‘de Trade Ind’emnity hen, staande
de vergadering, gaven ‘zullen hen ‘echter. de overtui-
ging hebben ‘bijgebracht, dat de relatieve zekerheid
van een credietverzekeringspolis aldus in een min

of meer absolute garantie kan worden omgezet, zonder
dat zich daarbij, wat ‘betreft ‘de positie van den ban-
kier, ‘nog verdere moeilijkheden voordoen.
Lastiger wordt het, wanneer het er op aankomt ju-
ridisch te construeeren, dat ‘betaling van den crediet-
verzekeraar aan de’bank geen invloed zal uitoêfenen
op de yerhouding van den ‘bankier tegenover zijn
cliënt, ‘zoodat ‘de bank aan den credietverzekeraar een
onverminderd regresrecht ‘kan toestaan, voor zoover
hij ‘zelf nog niet voor een zeker percentage daarvan
gebruik moet maken.
Zender dat het hier mogelijk is in de details van
verschillende juridische constrücties ‘te treden, zal het
duidelijk zijn, ‘dat ‘deze positie ‘zeer verschillend is, al ‘naar gelang deze ‘dekking voor ‘de bank vermeld
wordt in een aanteekening op de origineele polis, in
een aparte polis of door een bepaalde paragraaf in een
,,pacte tripar’tite”. ‘zooals de ‘heer Jacque’s voorstelde,
een vinding, welke, voor zoover ‘mij beken’d, geheel
ori-
gineel is en m.i. ongetwijfeld groote voordeelen ‘biedt.
Als verdere desiderata van ‘den bankier, welke vervuld

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

419

moeten wdrden, voordathiji een goçleerde credie’tver-
zekeringspolis als voldoende o’nderpan’d kan – beschou-
wen, werden door den heer Poinméry opgenoemd’:

‘hoogere dekking ‘dan de limiet van
75
pOt. van- ‘het

verzekerde bedrag; een vlugge uitbetaling van een

schade, liefst ten volle ‘bij niet ‘betaling op den verva1-
dag der vordering; bij’ omizetverzekering de een of

andere addition’eele zekerheid, .dat de limiet ‘der totale

schadevergoedingen, zoo’als ‘deze bi,I een omzetverzeke-
iin’g gebruikelijk is, niet uitgeput kan worden

door een of twee belangrijke faillissementen onder de
vurzôkerde afnemers. Verder noemde hij’ nog ‘de nood-

zaikelij’k’heid, dat de verschillende clausules ‘meer ge-
standariseerd zouden worden, riood’at debanken geen
gevaar loopen, dat er kleine, ‘maar veelbeteekenende
verschillen in d’e iudactie van dese polissen kunnen voorkomen en last not least de insluiti’ng van het ri-

sico ‘van faillissement van ‘den ban’kcliënt zelve.
De heer Jacque’s kwam, ofschoon hij van een andere
gedachtengang uitging, ten slotte over het algemeen
vrijwel tot dezelfde conclusies als welke de heer Pom-

m
6
ry formuleerde, alleen stelde 1hijeijn wenschen ‘wat

gein’atigder.
Beide sprekers gaven ‘hun beschorwingen in een
uiterst verzorgden vorm: een ‘logisch opgehouwde uit-

eenzetting, helder, gemakkelijk te volgen,, pakkend,
kortom goede specim.mn.a van Fransche weisprekend-
heid. Met ‘bij’z’ondee dankbaarheid constateerde Dr.
H’erzfelder (Herm’es), dit ‘dit ide eerste ikeer was, dait

door gezaghebbende ‘bankiers ‘de materie der crediet-
verzekering zoo systematisch was bekeken en duidelijk
werd uitgesproken, ‘welke -voorwaarden vervuld moes-
ten zijn, wilde men ‘op de banken- rekenen -voor een,
intensieve bevordering van deze verzekering onder

haar cliënten.

Men kan, ‘wanneer ik ‘mij niet zeer vergis, hoopvol

gestemd zijn, da

t hier binnen korten tijd ‘een algemeene
‘modus vivendi gevonden zal worden. Tenslotte brach-
ten ‘de opmerlingeri van P’om’méry ‘en Jacques, ‘afge-
scheiden van -de systematische ‘behandeling, ‘geen
niuwe gezichtspunten naar voren, geen problemen
of zij waren hier en daar al onderkend, en ‘door ‘ver-
schillende m’aat,d.c’happijen opgelost, zij het ook ‘d’oor
elke maatschappij op de wijze, welke haar ‘het geschiktat
voorkw’am. Wat hier. ontbrekt, ‘is dus voornamelijk
een volledige en uniforme regeling, welke biji een
internationale s’a’menweiking zeker niet lang op zic’h
behoeft te laten wachten. Intussc’hen is het van belang
hier te memoreere’n, wat tot nog -toe ide verschillende
credietverzekeri,ngsmaats’cdiappijen ‘hebben gedaan om
‘de ‘bijzondere positie van den bankier te beschermen:

De Trade In’demnity heeft, na onderhandeling met
rooraanst’ain.de Engelsche banken, een document opge-
steld; ‘dat aan ‘de ‘bank overhandigd wordt ‘bij cessie

san een credietverzekeringspolis en waarin, ‘behalve
-afstand van de z.g. invalida:ting claus’es,’ ook aan. den
bankier onmiddellijke betsling wordt ‘toegezegd bij
niet-betaling ‘op den verval’dag. Deze polis ‘dekt ‘ho-
‘endien. tot op rzekere hoogte, ook renteverlies en in-

cassoicosten. –
Van het Deckun’gs-schreiben, zooals ‘dat hij’ de
Staats-exportcrecli’etverzekering in Duitschland bekend
is, rept-en w’ij reeds.
Terwijl de tegemoetkomingen van de Trede Idem-
nity en ‘dit ‘Deckungs-schrei’ben tegenover den ‘bankier
niet, verder gaan dan het verzekerde percantage van
de oorspronkelijke credietverzekerin’g, heeft de .Vater-
liin’dis’he in Duit.schlan’d een ,,’ban’k-polize” in omloop

gebracht, wa,ai
4
bij de credietverzekeraar, terwijl hij’ niet
meer dan ten hoogste
75
pOt. van het wisselbedrag
verzekert- tegenover den oorspron’kelj’ken verzekerde,
toch 100 pOt. ‘dekking geeft aan den bankier, ‘die den
wissel ‘disc-noteert, niet regres ‘op den verzekerde voor
‘het aldus te veel betaalde aan de bank.
Een Fiansche Maatschappij’ heeft ‘ook een dergelijk
-soort ‘poli-s in toepassing gebracht, evenals de Nieuwe
Eerst’e Nederlands’he te ‘den Haag, terwijl het Engel-
sc.he Export Credit Guarantee D-epartment. eerlang
een hankerspolicy zal lnceeren waarvan -de bij-

-zonderheden ‘thans nog niet ‘bekend zijn. De Nederland-,he Oredietverzekering’s Mij. wees, staande de verga-
dering, den heer Pomméry er nog op, ‘dat ‘bij’haar
om-

‘zbtp-olisen de limiet voor het totaal der sc’hadevergo’e–dingen automa’tis-ch werd vergroot ‘bij ‘het ge-ven van

zeer -gro’o4e credieten, z’ood’at ‘haar om’zetpolis reeds
voldoet aan de ten dien opzichte ‘door Pomméry ge-

stelde eischen. Dit alles zijn toch duidelijke teekenen,
dat de’bcthoeften van den -bankier, wil hij’ een crediet-

vetzekering-sp’oli’s als een voldoende onderpand ‘kun-
den erkennen, verstaan worden en tot op een be-

l’angrij’ke hoogte reeds d-oor ‘de credie-tverzekeraars

‘ver’vuld worden.

Thans kunnen
wij;
overgaan, ‘tot hetgeen eriter con-

ferenitie ‘bespreken werd over de tweede
wijze,
waarop
‘de credietverzCkeraar met -den bankier in relatie ‘kan
kom’en: het geval, dat d’e verzekeraar rechtstreeks en

uitsluitend tegenover den. ‘bankier een rol vervult.

Het object der verzekering ‘kan hier in tegenstelling
met de eerste figuur, waar steeds een goederencrediet

verzekerd wordt, ook -een zuiver
financieringscrediet

w oi’den.
Het was vooral de beer Jacques, ‘die in mn-meriwer-
king, ook bij het financierin’gscrediet, groote perspec-

tieven -zag en uiting gaf aan de appreciatie, welke hij als bankier h’ad aan outillage van den inlichtin-
gendienst van credi-etverzekeraars. Hij was:van mee-
ning, ‘dat, wanneer ‘hij als bankier, uit een oogpunt
van ri’si-co-verdeeling aan. één’ ‘bepaalden cliënt geen
verhooging van crediet wilde toestaan, hoewel de cliënt
op -zichzelf ‘goed mocht worden ‘genoemd voor -dit groo-

tere -bedrag, de credie’tverzekeraar ‘de ‘aangewezen per-
soon ‘was om hem hier te hulp te komen en tegen het
geu’ot van de premie-, behalve ‘de dekking in schade-‘

gevallen, ook voortdurend ‘de gegevens van zijn in-
lichtingendienst betreffende het verzekerde cr’ediet,

ter beschikking te stellen.
Hoewel ‘deze opvatting van d:en heer Jacques, dat
ook de verzekering van zuivere financieringseredie-
ten behoort te worden gerekend tot de gewone werk-
zaamheden van den credietverzekeraar, vanuit de ver-
ga’d-ering tegenspraak ondervond van de zijde van die
,

genen, die cred’ietverzekering voorloopig uitsluitend
tot verzekering van goedereneredieten willen, ‘beper-
ken, kon de Trade Ind’emnity -bij- wijze-van ‘instem-
-men’d antwoord wijzen op de onderhandelingen, welke
zij reeds eenigen tijd voert met ‘de Engel’sche ban-
kiers, juist over -de verzekering van financieringscre-
dieten. Deze mededeelin’g lijkt mij zoo belangrijk, da-t
ik het de meite waard vind,’de ‘woorden van den heer
Duh’a,mel ‘hier in extenso te -citeeren:

nous négocions actuellement avec les ‘ban-

;,quiers pour l’assurance ‘directe ‘des risques pureanent
,,fin’anciers. Un banquier est souvent interrogé pour
,,’acc-order un cré-dit par acceptations en contre-partie
,,d’une garantie; pour avancer de-s fonds- contra dépôt
,,d’actes de propriété e’tquelquefois pour accorder de ,,simples crédits en blanc. Parfois-, également, ii es-t
,,’demandé au -banquier -de se porter caution -de la ‘bon-
,,ne fin d’nn contract. 11 y a ‘d-e multi’ples’ formas sous
,,lesquel.les un ‘banquier peuit nt doit rendre’ des ser-
,,vioes fi’n-anciers â s-es clients. Actuellement, -dans tous
,,les ee’s oi le tbanquier désire augimenter la liinite
,,qu’il a l’int-entioo de conserver lui même, ‘nouë som-

,,m-es prêts á lui accorder une police d’assurance -cou-
,,vrant une par-tie de l’excédent. Nou.s penso’s qu’une
,,telle ferme de police p-eu-t existier á conditiQn que le
,,;banquier soit prêt â supporter une .importate pro-
,,portion du risque -sur la -base d’un p’artage de

,,eelui-ci.”
Dit laatste lijkt mij volmaakt juist; de verschillende
bijzondere tegemoetkomingen ‘(‘zooals
.
100 pOt. ‘dek-
king) van’ ‘den credietverzekeraar -tegenover -den ‘ban-
kier bij figuur 1 hebben geen – ‘bestaansrdcht meer,
wanneer d’e bankier rechtstreeks en uitsluitend verze-
kerde is. De heer Jacquesgaf dit in zijn ‘beschouwin-
gen ook reeds toe; hij’ ging zelfs z66 ver, ‘dat
‘hij
ver-,

420

ECONOMISCH-STATÎSTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

klaarde als’ bankier geen hoogero d’kking dan 50 pOt.
noodig te ‘hebbefl.

Hiermede zijn wiji aan het slot van ons verslag van

cle Parijsche besprekingen gkomen.

Ik wil echter deze ‘beschouwingen. nieb ‘besluiten, al-

voren’s gewezen te hchben op de ‘wenschelijkhei.d van
een zekere samenwerking, die evenzeer de aaiiciaciht

verdient rais -die met ‘de bankiers of die tussohen de
maatschappijen onderling.

Verschillende on’derd.eelcn van den handel hier,
zoowel als in ‘het buitenland, hebben
111.
maatregelen
genomen centrale gegevens te verzamelen omtrent het
credietrisico aan een bepaalde bianche van ‘handel ver-
bonden.In de meete gevallen hebben deze statistieken
alleen en negatieve betekefljS, aangezien er voorna-

nielijk eën ,,zwarte lijst” iran d’ebiteuren wordt bij’-
gehouden. –

In andere gevallen echter strekt de beteckenis ‘zich
verder uit ‘dan eene van negatieven ‘aard. Het ‘komt mij

voor, ‘dat biji het voortschrijden van dit systeem, de
handelaars in een branche, die een dergelijike Organi-
satie ‘bezit, ‘de ‘gedachte ‘bij z.idh op rzullen voelen ko-

men (hoe zeer ten onrechte), dat voor hen crediet-
“erzekeri’ng geen ‘waarde meen ‘heeft. Ofschoon niet te

ontkennen valt, dat door ‘deze ‘bemoeiingen het ere-

dietrisico in ‘hun branche ver’beter’d wordt, moet en
‘toch
’01)
gewezen worden, ‘d’at dergelijike ‘maatregelen
nooit het ibestaansrecht van cred’ie’tverzekering aan
kun nek tasten.

• Het idee zelf van verzekering brengt immers met

zich mee een streven, alle risico’s, ok door men’ging,
al’s ‘het ware aan te lengen en een steeds v’oortschrij

dend’e verdeeling ervan te krijgen, terwijl al ‘deze po-

gingen de credietrisico’s slecht’s zeer eenzijdig ond’e.i
&n categorie van afnerners verbeteren en dus nooit
‘kunnen helpen tegen ‘de gevolgen van een crisis in
een bepaald bedrijf.

Ik ‘vrees echter, ‘dat dit inzicht niet ‘algemeen ge-
deeld ‘wordt ‘door ‘d;egenen, die van een dergelijke o’rga-

nisatie gebruik maken. Door een overscbaïttin’g van cle,
voord’eelen ‘daarvan worden zij onwillekeurig tegen’

credietverzekering ingenomen en ‘wcilken aldus p’as
sief ‘den voortgang van. ‘deze soort verzekering tegen,
t.erwijt door een systematische combineering van der-:
gelijke centrale staitis’ieken mnt hetgeen de cre&ie’t-,
verzekeraar ‘kan verschaffen, ongetwijfeld ‘beide par.

tijen ‘gebaat zouden zij’n: de credietverzekeraar door
een groo-tere ri’sico’verdeeling, de bewuste tak van han-

dcl of industrie door ‘de verkrij’gin’g van een dekking,
welke beveiligb, ook tegen crisi’sverli’eaen
3

DEN DooiunN DE JONC.

HET ZEVENDE BEZUINIGINGSVERSLAG.

Mr. E. II. Bisschop Bode schrijft ons:

Naar aanleiding van mijn ‘beschouwingen over het
Verslag ‘der Bezuini’gingscom’rnissie, verzoek ik U ‘het
volgende in uw blad •te vermelden:

Mijn aandach’t was getrokken door ‘het bezwaar, ‘dat
de Commissie in haar schrijven over •de ontwerp-be-
-grooting voor 1928 maakte tegen’ een Rijk’s’bijrage iii
de kosten van onbwateringswerken •van
f
340.000,—,
en ‘door de aveerlegging ‘van dat bezwaar van Regee
ningswege met de opmerking, dat hier een misver-

stand in-het spel was, aangezien dit ‘bedirag tot dusver
onder het ‘artikel . voor werkverscuhaffi’ng voorkwam,
doch, ‘dâar het geld in weikelijlheid voor productieve
ontwatëtingswerken werd aangewen’d, meer onder den
becloeiden post thuis hoorde. lik knoopte daaraan de
opmerking vast, dat mi dit dan, in stede van slechts
een misverstand,, een ‘bewijis scheen, dat de begroo-
tingsstukken door de commissie inet onvoldoende
aandacht waren ‘bestudeerd,, aangezien de . Memorie
van Toelichting tot ‘het begrootings’hoofdstuk ‘de toe-
.dracht dezer zaak omstandig vermeldde.
‘Van welingelichte zij’de verneem ik echter het.- vol-
.gende:’

..

,,De operking dienaan’ga’ande
1)
in
de Me-
-morie van Toelichting op Hoofdstuk V ‘der St’aats-
begrooting was ‘de Commissie uiteraard
niet
‘ontgaan.
1-Jaar bezwaar tegen de overschrijving van deren post,
welke slechts -ten ‘dccle voor .verkversc-haffin’g, ton
deele voor outwaterin gswerken bestemd was, was
daardoor echter ‘allerminst weggenomen.. Gelijk de

Commissie reeds tevoren aan de Regeering ‘had te
‘kennen gegeven, meent
zij’,
dat ‘het ontwerpen van
plannen voor ontwatering, ‘het maken van propaganda

voor de uitvoering van die plannen en ‘wat verder
daarmede verband ‘houdt, geen Rijkazaak is, doch vol-
gens onze staatsinstellingen tot ‘de taak ‘der Pro’vin-

ciën behoort, en dus geen Rijksdienst met ‘die taak
belas’t behoort ‘te worden. Wordén, om een of andere

reden, ‘de ‘belangen van ‘het Rijk bij de uitvoering van
dergelijke ontwateri’ngsplannen betrokke dan vindt

de Regeering – zoo meent ziji – in den Rij$ks’waiter-

staat en in ‘de Afdeeling Landbouw -van het Departe-
ment van’ Binnenlan’d’sche Zaken en Laud’bo’uw de or-

ganen, die aangewezen zijn om ‘de noodige voorlich-
ting ter zake te geven. Evenzeer ‘kunnen -deze organen
voor het, -de.sgewenscht, geven van adviezen hun ‘hulp

-aan ‘de Provinciale Besturen verleenen. In ‘t licht
dezer op’merki’nen kon dc ‘Commissie met de ‘uitbrei-
ding van de Rijkabemoeii-ng met o’ntwateringswerken
niet instemmen, evenmin als zij” ‘zich vereenigen icon

met ‘de henDemin’g der beide ambtenaren ‘bij’ het Rij’ks-
on’tw’ateringsbirr’eau. Tegen ‘een ‘bedrag, dat ‘voor werk-

verschaffing kon worden ‘getolereerd, moest, nu -het

zou ‘dienen om aan tezen tak van dienst uitbreiding
te geven, bezwaar -gemaakt worden.

Uw voor
.
de . Convmissie onaangenaam v

erwijt, d’at
‘zij’
de ‘begrootings’stu’kkess met onvoldoende aandacht
heeft ‘bestudeerd, was daarom’ niet gegrond ,”v’an op-
pervlaikkig(heid biji de kennisnemi’n,g van ‘de stukken,
welke de Commissie ‘aanleiding ‘gaven tot kritiek op
het regeeri’n.gs’beleid, was hier ‘geen sprake. Dat -de
Commissie gemeen’d heeft in haar ‘brief van’ 19 Dé-
cemhei- 1927, Dom. Werkplan 188, niet weder in een

bespreking van de uitgaven voor ontwatea-ingswerken
te moeten treden, zou U ‘duidelijk zijn, ‘wanneer TJ
zou’dt icennisnemen van -de uitvoerige corresponden-
tie, welke reeds zonder wezenlijk retul-taat over dit

onderwerp met ‘de R.egeerin’g was gevoerd. In het
opnieuw openen dezer gedachtewiss’eling zag dc Com-
missie geen nut.”…

Ik wil met genoegen niedewerken aan ‘deze uiteen-
zetting van -niet ‘bekende bijkonderheden een alge,mee’
ri,ere ‘bekendheid -te verschaffen, omdat daaruit volgt,
dat de O.
o
,
m

m
i
ss
i
e
op de zaa’k dieper is ingegaan, ‘dan zij in haar verslag ‘doet ‘bljiken. Het is ongewensc’ht,
dat het werk der Bezumuigingsco’mmijssie
in
een ver-
keerd licht komt te staan, en -daarom schijnt het mij
wel een leemte, ‘da-t bovenstaande toelichting niet in het

verslag zelve -is verwerkt geworden. Zooals dit ‘thain
luidt ‘kern ‘dit ,moeilijk een’ anderen indruk geven ‘dein
die, welke ik ontving en ‘d’ie mij, naar tihans’blijkt têin
ourechte,’oewezen deed achten, -dat -de Commissie met
oppervlak-Icigheid was te- werk gegaan. Het ver’heu’gt
mij te ‘kunnen -verm’e]den, dat ‘zulks toch niet het gisval
i5
geweest.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER FEBRUARI 1928.,

Evennis over ‘de voorgaande maand, is -ook bver
Februari de opbrengst ‘der Lan’d,smiddel’en hooger -dan
over
.
-dezelfde maand vaii ‘het afgeloopen’ jaar. Tegen-
over ‘de totaal ‘hoogei-e op’br’en’gst van
f
4,3 -mill. van
de vier overige ‘groepen, welke alle een stijging in de
opbrengst -vertoonen vergeleken ‘bij verleden’ jaar, staat
een lagere ‘opbrengst van de groep ,,producten” van
f 3,5
mill., veroorzaakt door ‘de lagere tinoint’vangsteu, zoodab ‘het totaal gunstig verschil ruim 8 ton. bedraagt.
De
belastingen
gaven over verslagma-and een ‘hoo-gere totaal-opbrengst te zien -van
f 2,1 -mill. –

1)
Nl. over den post van
f
340.000—
voor ontwaterings-
werken, B. B.

16 Mej 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

421

De volgende belastingen brachten
meër op:

Invoerrecht
.
……………..
f
1.439 miii.

Ui.tvoerrecht …………….,, 0.075

Accijnzen ………………… ,, 0.523
Statisti’ekrecht …………..,, 0.101

I1
3
ersonee1e belasting ……… … 0.093
Zegelrec’h’t ………………,, 0.167

Overscihrij’vings.recbt ………,, 0.063
Si’achtbeiastingeii ………..,, 0.079

Loterijbelastinge.n ………… ,; 0.200

De meer belangrijke
ongunstige
verschillen zijn:

Inlkomstenbelas’ting ……….
f
0.019 miii.

Vennootscba.pshel’as’ting ……,, 0.160
Verponding ……………… ,, 0.300

Landelijke inkomsten ………,, 0.054

De stij’gi’n.g ‘van den invoer blijikt uit de hooge ont-
vangsten aan
invoerrecht.
Het verschil ‘tusachen de

opibrengst van dit middel en ‘die over dezelfdë maand van het afgeioopen jaar was over Februari’ 6 ‘ton gun-
stiger dan overJanuari; ‘de opbrengst over deze
‘maand was rulm 8 ton gunstiger dan over 1927, ter-

wijt over Februari dit gunstig verschil 1,4 miii. be-

droeg. De totaal-opbrengst over dit jaar heeft de
ove:reenkom’s’ti’ge ra’iuing met 2,3 miii. overtroffen.
Ook’ het
uitvoerreclvt
vertoont, evenals over Januari,

vergeleken biji 1.927, vooruitgang. Over de eerste 2

maanden is thans
f
189.000 meer ontvangen dan over
dezelfde periode van 1927, ‘doch nog rond
f 30.000

minder dan de overeenkoms’tige raming.
De hoogere opbrengst ‘der
accijnzen
van
f
523.000

komt in hoofdzaak weer voor rekening van den pe-

troleu!m- en lucifers-accijns, die respectieveiij’k

f
414.000 en
f
15.000 ‘hooger was dan over Februari
1927. Het sterk toegenomen. benz’i’n,egebru.i’k, ‘dat zich

weerspiegelt in de opbrengst van ‘den petroleum-
accijtns, kan bhjken .uit de opbrengst van dit mi’d’cIai
over de laatste jaren:
Jan.. t.m. Februari 1925 ……
f
2.748.000

1926 ……,, 3.171.000
1927 ……,, 3.567.000
1928 ……,, 4.241.000
‘Met de stijging van ‘den invoer houdt ‘uiteraard ver’-

band .de verhoogde opbrengst van het
st,a,tistiekrech.t

van één ton; di’t middel bracht ,o’.rer.dee’erste2maan-
den van ‘het jaar
f
170.000 meer op ‘d’an over dezelfde

petiode van 1927.
,Het
zegeirecht,
waarvan de opbrengst over ‘Januarj
door eenige teruggaafposten 8 ton achterbieef bij die over dezelfde maand van 1927, bracht over Februari
ji.
f
157.000, meer op dan in Februari van het af.ge-

ioopen jaar: De totaalop’brengs’t over het jaar staat
thans ‘nog
f
330.000 achter bij die over de eerste twee maanden van 1927.
De opbrengst van de .pers’oneele-, vernootsc’haps- en
inkomstenbelasting vertoon,t over Februari slechts
onbelangrijke afwij’kingen van die over ‘dezelfde maand
van, het vorige jaar.
Evenals over Januari ibrarihten ook over Feibruari
de
Landelijke Inkomsten
minder op dan over ‘dezelfde.
maand van 1,927. In tota,al bedraagt de opbrengst
rond 2 ton minder ‘dan vorig jaar.

Van ‘de groepen mono’polies, producten en bedrijven
zijn de volgende verschillen tussehen de opbrengst.
van ‘de maand Feibuari over 1927 en ‘die over 1928
van belang.
Monopoli’
S.

Opium

………….
f
0.321 miii.
meer
Zout

……………
,, 0.089

,,
minder
Pand’huiz.en

………
,, 0.018

,,
meer

Producten.
Oaou’tchouc

………
f
0.394
meer

Boschwezen……….
.,, 0.047

Goud

……………..
0.032
minder
Tin

…..

…………
,, 3.588
Steenkolen

……….
,, 0.291

Bedrijven.
Have’nwezen
……..

f
0.531

miii.
meer

Ba’gerdienst

………
f
0.025 ‘m.ifl.
minder
Lan’d’sdrkkerij
……,, 0.051
P. T. .T. dienst

….
…,, 0.166

mee?
S’S.

en

Tr.

……….
,, 0.485
W.

en

E.

…. . …….
,, 0.082

De
o’piumopbren.gst
was over Februari
f
321.000
hooger dan in 1927; in ‘tö’taai overtrof de opbrengst

van het jaar ‘die over hetzelfde ‘tijdvak van 1927 met

rond 8 ton. ‘De strengere bestrijding van den clan.-

destienen opiumveikoop en de mildere toepassing van
het licen,tiestelsel voerden het dbiet op Java en Ma-

doera over de eerste ,tiwee maanden op tot 52910 thail,
di. 5349 thail meer dan in 1927.

Het
zout
bracht over verslagmaand
f
89.000 min-

ier op da’n in het vorig jaar; in totaal blijven thans
‘cle ontvangsten rond 2 ton bened’dn -dé opbrengst van
het vorig jaar.

De opbrengst van het
Landscaoutchoucbedrijf
was

over Februari, mede ten ‘gevolge van voorvericoopen,
ongeveer 4 ‘ton ‘hooger da.n in 1927 en
f
137.000 hoo-
ger •dan de maandr’aimi’ng.

Over de eerst twee maanden waren de ontvangsten
6 ton hooger dan over dezelfde periode van 1927.

De. opbrengst van het
Havenwezen,
welke over dit jaar wordt beïnvloed ‘door ‘de heffi.ng
van het goe-
clerengei’d, is over verslagmaand
.f
529.000″ .hooger
dan in .19 27. Voor rkening van het’ goederengel’d
komt hiervan een bedrag van
f
260.000; over Ibeide
maanden van het jaar bedroeg deze ontvangst

f
510.000.

De
ontvangsten ‘van ‘den
Post-; Tele grao..f- en Te-
lef oondiens’t
vertoonen bij’ 1927 een accies van

f
166.000. In totaal bedraagt ‘de opbrengst •over de
twee maanden van het j.ar
f
320.000 meer ‘d’n in
1927. Het accres bedraagt voor de brieven- en pak-
k-etpost f186.000, ‘de ‘teiegrafi’e
f
62.000 en de tele-
fo’nie
f
71.000.

De ‘ontvangsten van de
iStaatsspoorwegen
‘overtref-
fen die van 1927 met
f
485.000, ‘over de eerste twee
maanden met
f
979.000. Van het accres over Fe-
bruari ‘komt voor rekening van ‘de S.S. op Java en
Ma’doera
f
364.000, vam’de Zuid-‘Sum’atraspoor
f
70.000
en “de Atjchtram
f
31.000; daartegenover bleef de op.
brengst van de S.’S. ter Sumatra’s Westk’ust’ en de
autom’ebi’eidiensten resp.
f
16.000 en
f
26.000 “bij’ het
vorig jaar achter.

AANTEEKENINGEN.

De omwisseling van de Currency-Notes.

Vroeger dan men algemeen verwachtte ‘heeft de
Engelsche re’geering een ‘wetsontwerp ingediend tot
vervanging van de currency-notes door biljetten van
‘de Bank of England, waardoor, het vraagstuk van het
Engeische geidwezen, dat reeds’ zoo lang op een ‘defi-
nitieve regeling wachtte, thans opgelost aal worden.
In ‘dit wetsontwerp trekken twee punten d’e aandacht.
In de eerste pi’aat.s
wordt
het ‘bedrag der fiduciaire
circui’at’ie vastgesteld ‘op £ 260 m’illioen en verder kan
de regeering ‘de Bank of En’gl and ‘machtigen. dit be-
drag voor een periode van 6 maanden te overschrij-
den, terwijl deze termijn verlengd kan worden tot ten
hoogste twee jaar.
Uit ‘de vaststelling van het bedrag ‘der fi’duciairo
circulatie ‘blijkt, ‘dat ‘men aan ‘het ou.de principe ‘van
de, Peel Act vastgehouden heeft. Hoewel dit,’bedrag
hooger is dan de
werkelijke
fi’duciaire circulattie, die
op den ‘dag van de indiening van het wetsontwerp
ruim ‘f 252 beliep, kan men ‘toch niet ‘zeggen, ‘dat de
Engeische regeering’den voorstanders van meerdere
elaisticiteit, ‘die op een maximnm van £ 300 millioen
aangedrongen ‘hadden, ‘zeer tegemoet gekomen is.
Wat de .nad’eei’en van het vasthouden ‘aan een bepaald
maximum betreft, volstaan wij: met te verwijzen naar
de ‘artikelen, verscihenen in de E.-4S. B. van 17 Fe-
bruari 1926, 9 Februari 1927 en 25 April 1928, waar-
in deze kwestie reeds uitvoerig besprnken werd.

422

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

Hieronder
volgt
‘de ‘vôliedige
EngeLsche •tekst van

het n•euwe wtsoutwer.

Be it enacted hy the King’s mest Excellenit Majesty, by
and with the advice and c’onsen’t of the Lords Spiritual and
Temporal, and Coinmons, in this present Parliameut asseni-
bied, and by the authority of the same, as foliows :-
1.—(1) Notwithstanding anything in any Act-
the Bank may issue bank notes for
one
pound and
for ten liillings:
any sucli bank notes may be issued at any place out
of Londen
withou’t being made payable at that place, and
wherever issued shail
in
payable only at the heaci office o.f
the Bank:


any such bank notes may be put inito circulation in
Scotlandjand Northern Ireland, and shail be curreat and
legal tender in Scotland and Northera Ireland as in
England.
Section six of the Bank of England Act, 1833 (which
provides that bank notes shail be legal tender), shali have
effect -as if for the words ,,shall be a legal tender to the
amoant akpressed in sucli note or notes and shail be taken
to be valid as a tender to such amount for all suins above
five pounds en all occasions on vhich any tender of money
may be legally made” there were substituted the words
,,shall

be legal teacier for the payment of any amount.”
The following provisions shall have effect so long as
subsectioii (1) of section one of the Gold Standard Act, 1925,
remains in force-

(a)
siotwithstanding any

thung in the proviso to seetion
six of thé -Bank of Engand Act, 1833, bank notes for one
pound or ten ehullings s-hall be deemed a legal tender of pay

ment by the Bank or any branch of the Bank, inclu-ding
payment of bank notes:
(5)
the holders of bank notes for 1 ive pounds and up-
wards shail be entitled, en n demand made at any time
during office hours at the head office of the Bank or, in
the oase of notes payabie at a branch of the Bank, either
at theihead office or at that braneh, to require in exehange
for the said bank notes for fise pounds and upwards bank notes for one pound er ten shillings. The Bank shall have power, ongiving not. iess than
three months’ notice in the Londen, Edin-burgh, and Belfast
Gazettes, to oail un the bank notes for one pound or tea
shillings of any series en exchange them for bank notes of
the same valué of a new series.
Not’vithstanding anything in section eight of the
Truck Act, 1831, the -payment of wages in bank notes of
one pound er tea shillings shali be valid, -wliether the work-man cloes or does not consent thereto.

Fiduciary Issue.

2.—(1) Subject to the provisions of this Act the Bank
shali issuè bank notes up ‘to the amount representing the gold ouin and gold bullion for the time being in the issue
department, and shali in addition issue bank notes to the
amount of two hundred and sixty million pounds in excess
of -the amount first menition,ed in this section, and the issue
of notes w-hich the Bank are by or unider this Act required
or authorized to make in excess of the said first mentioned
•emoiint is in this Act referred to as ,,the fidaciary note
issue.” –
(2) The Treasury may at any time en being requested by
the Bank, direct that the amount of the fiduciary note issue
shail for: sudh period as may be cletermined by the Treasu-
ry, after consultation with the Bank, be reduced ‘by such
amount as maybe so determined.

Amount of Silver.

3.—(1)- In acldition to the gold coini aM bullion for the
time ‘beiiig in the issué department, the Bank shail from
time
to
time appropriate to and hold in the issue depart-
ment -securities of nu arnount in value su-lficient to cover
the f.iduciary note

issue for the time being.
The securities to be held as aforesa-id may inelucle sil-
ver ooin
to
an amount not exceeding f ive and one-half mil-
lion pouilds.
The Bank shail from time to time give to the Treasury
such infrmation as the Treasury may require witli respect
to the securities held in the issue department, but shali not
be required to inciucle any of the said seçurities in the
account to be taken pursuant to section f ive of the Bank
of Engiand Act, 1819.
4.—(1) As from the appointed day all currency notes
•issued undr the Currency and Bank Notes Act, 1914, cer-
tifieci bye Treasury to be outstanding en that date (in-
clud-ing currency notes oovered by certificajtes issued to any
persons un-der section two of the Curreacy and Bank Notes
(Amendment) Act, 1914, but not iacluding currency notes

called in but not cancelied) shali, for the purpose of the
enactnients reiating to bank notes and the issue thereof (in
clud-ing this Act) be deemed to be bank notes, and the Bank
shail
in
liabie in respect thereof accordingiy. –
The currency notes to which subsection (1)

of this
seotion appiies are in this Act referred to as ,,the trams-
ferrad currency notes.”


At any time after the appointeci day, the Bank shali
have power, en giving not iess than three months’ notice in
the Londen, Ed-inburgh, and Belfast Gazettes, to cali in the
transferred currency notes en exohanging them for bank
notes,of the same value.
Any currency -notes cafled in but not cancelieci before
the appointed day may be exchangecl for bank notes of the
same value,
5.—(1) On the nppointed day, in conideration of the
Bank undertaking liability in respect of the transferred currency notes, all the assets of the Currency Note Iie-
demption Account other than Government securities shall be transferred to the issue departmeut, and there shail a
1
so
in
transferred to the issue departmen-t out of the said
assets Government securities of such au amount in value
as will together with the other assets to be transferred as
aforesaici represent in the aggregate the amount of the
tra.nsferred currency notes.
For tin purpose of this subsection the value of any mar-
ketabie Government securities siaali be taken to be theïr market price as en -the appointed dy iess the accrued in-
terest, if any, inciude’J it that price.
Any bank notes transferred to the Bank under t

his
section shail he canceiled.
Such of the said Government securitic-s as are not
transferred to the Bank nader the foregoing provisions of
this section shail be realized and the amount realized shail
5e paid ïnto the Eanhequer at such time and in such manner
as the Treasury direct.

Pro fits

for the Treasury.

6.—(1) The Bank shail, al such times and in such manner
as may be agreecl between the Treasury and the Bank, pay
to the Trea.sury an amount equal to the profits arising in
respect of each year in the issue departmen’c, iacluding the
amonnt of any bank notes writtea off under section six
of the Bank Act, 1892, as amended by this Act, but less the
amount of any bank notes so written elf which have been
presen-ted for payment during the year and the amount of
any currency notes called in bul not cancelled before the
appointed day which have been so presented.
For the purposes of this section the amou-ut of the profits arising in any year in the issue -department shail,
subject as af-oresaid, -be ascertained in such manner as may be agreed betweea -the Bank and Treasury.


For the purposes of the Incomd Tax Acts, any in-
come of, er attributable to, the issue department shali be
-deemed to be income of the Exehequer, and any expen-sës
of, er attributabie to, the issue clepartment shall be deemed
not to be expenses of the Bank:
The – Bank shail – cease to he lia-ble to make mny
payment in consideration of their exemptio-n from stamp
duty
on
bank notes.


7.—Section aix of the Bank Act, 1892 (whïch authorizes
the writiag off of bank notes which are not presenteci for
payinent within 40 years of the date of issue), shail hal,e
effect as if, in the case of notes for one pound or te:
shillings 20 years iwere suibstituted for 40 years, and as if,
ja the case of any suc-h notes being transferred currency
notes, they had been •issued on the appointed day and, in the casa of any such notes not being transferred currency
notes, they had been issueci en the las-t day on which notes
of the partieular series of w-hicli they formed part were
issued by the Bank.

Emerency. Currency.

8.—(1) 1f f,he Bank al any time represent
to
the Treas-
nry that ït is expeclient that the amount of the fiduciary
note issue s-hall be increased to s-ome specified am>unt
above two hundred and sixty million pounds the Treasury
may author-ize the Bank
to iss-ue bank notes to such au
inereased amoun-t, not exceeding the amount specified as
aforesaid, and for such period, not exceeding six months, as
the Treasury think proper.
(2) Any anthority so gi-vea may -he renewed er varied
from time to time en the like representation and in like
manner: –
Provided that, -uotwithstanciing the foregoing pro-vision, no sueh authority shail )e re-aewe-d so as to remain in force
(whet-her with or without variation) after the expiration of
a period of two years from the date en which it was origi-
nally givea, uaiess Parliament otherwise -determines.

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

423

(3) Any minute of the Treasury authorizing an increaze of the fiduciary note issue under this .section shali be laid
forthwit’h hefore both Houses of Parliamenit.
9.—For the purpose of any ennetment which in the case of a bank in Scotland or Northern Irelaucl limits by ref er-
ence to the amount of gold and silver coiti ‘held by any
such bank the amount of the notes ‘which that bank may
have in circulation, bank notes held by that bank er by the
Bank on aconunt of that bank, thail be treated as being
gold oom held by that bank.
10.—The form prescribed by Schedule A to the Bank
Charter Act, 1844, for the accoant to be issued weekly by
the Bank Luider section .six of that Act may be niodified to
such an extent as the Treasury, with the ooncurrence of
the Bank, oonsicler necessary, having regard to the provi-
sicnis of this Act,
11.—(1) With a view to the concentrabion of the gold
reserves and to ithe securing of economy in the use of
gold, the foilowlog provisions of this section shail have
effect so long as subsection (1) of section one ‘of the Gold
Standard Act, 1925, remains in force,
(2) Any person owning any gold ooin or bullion to an
amowit exceeding ten thousand pounds in value shall, on
being required so to do by notice in writing from the Bank,
forth’w

ïth furnish to the Bank in writing particulars..of
the gold ooin and bullion owned by that person, and shail,
1f so required by the Bank seil to the Bank the whole or
any part of the said coin or bullion, other than any part
thereof wihih is bonk fide held for. immediate export or
which
is
bonfl fide required for iiidustrial purposes, en
payment therefor by the Bank, in the oase of coin, of the
nminal value t’hereof, and in the case of bullion, at the
rate fixecl in section four of the Bank Charter Act, 1844.
12.—If any persen prints, or stamps, or by any like
means impresses,
011
any bank note any words, letters or
figures, ho shali, in respect of each offence, be liable
en
swnniary oonvictien to a penalty not exceecling one pound.
13.—(i) This Act may hè cited as the Currency and
Bank Notes Act, 1928.
This Act shail oome into operâtioai on the appointed
day, and the appointed ‘day shall be suoh day as his Maj-
esty may by Order in Council appoint, and different days
may be appointed for d.ifferent purposes and for clifferent
provisions of this Act.
In this Act, u.nless the context otherwise requires,-
The expressio.n the Bank” means the Bank of England. The expression ,,issue department” means the issue de-
partment of the Bank.
The expressi’on ,,bank no’te” means a note of the Bank.
The expression ,,coin” means coin which is current and
legal tender in the United Kingdom.
The expression ,,bullion” inciudes any coin which is not
current and legal tender in the United Kingciom.
The enactments set out in the schedule to this Act
are hereby repealod to the extent specif.ied in the third
oolunin of that Schedule.

De Binnenlandsche leeningen van de Unie der
Soc. Sovjet-Republieken in 1927.

Aan officieele ‘gegevens van de St’aatebank van de
U.S.S.R. te Moskou, gedateerd 21 Maart 1928, is het
volgende ontleend:
Nadat sedert 1925 afstand gedaan was van de, nog
uit den inflatie’tijd ‘dateerende methode van. ‘ged’won-
gen staatsleeningen, stelde het Volkscommiesariaat
van Financiën de gel’d’markt slechts zeer voorzichtig
tegenover nieuwe leeningen, met het ‘doel, den koers der vroegere leeningen te ‘doemi stijgen. In hot einde
van 1926 stond inderdaad alleen ‘de eerste Ebinnen-
landsche leenin’g iets beneden pan, terwijl alle an-
dere 6f om pa-ri schommelden 6f daar een eind bovei
waren. Deze voorzichtige benadering van ‘de geld-
markt gedurende de jaren 1925 en 1926, terwijl togo-
lijkertjjd door de ‘kleine spaarders flink gespaard
werd, leidde ertoe, ‘dat ‘breede lagen •der bevolking
zich begonnen te interesseeren voor de mogelijkheid,
geldmiddelen in staatsleeningen te beleggen, en dat
reeds in 1927 met het onderbrengen van nieuwe, ver-
gelij’ken’derwijs groote leeningen een ‘begin ‘kon ‘wor-
den gemaakt.
Volgens thans ‘definitieve gegevens werden in den

loop van 1927 door het Volksco’mmissariaat van Fi-
nanciën staatsleeningen uitgeschreven tot een ge-
zaimenlij’k Ibedrag van 545 millioen Rbl. (20n’der schat-

ktbiljetten). In het zelfde jaar werden, geheel of

gedeeltelijk, tot een totaalbedrag van 101 .millioen
-Ebi. door uitloting ‘gedelgd: de 6’ procents-leening ivan 1924, de 12 proc. boereu-leenin’g van 1925, de
binnenlan’dsche loterijleening van 1926 en ‘de 8 pro-
‘cen-ts-leening van. 1924.

De grootste der nieuwe ieeningen was de leening
ter bevordering der industrie, waarvan het heele be-
drag van 200 millioen Rbl. reeds volteekend is. Een

zelfde succes had ‘de 10 ‘proceats-premieleening van
1927, die voor het volle ‘bedrag van 100 ‘millioen Rbl.

kon worden geplaatst. De 12 procents-leening bi-acht

129 millioen Rbl. op, en op ‘de 8 procents-l•eening
werd voor 76 naillioen Rbl. ingeteekend. Minder ge-

makkelijk ging het met de plaatsing van “de ‘derde
‘boeren-premieleeni.ng.
Hoewel tot ‘het uitschrijven van l’eeningen ook ‘de locale bestuurscolleges en de groots credietinstellin-

gën ‘bevoegdheid bezitten, hebben deze daarvan tot

‘heden ‘zoo goed als geen gebruik gemaakt. Leeningen
sluit ‘zoo goed als alleen de Staat, in casu het Oom-

missariaat van Financiën. Dit vindt hierin zijn ver-
kiaring, dat ‘de uit leening door den Staat verkregen
gelden geheel en al ‘ten goede komen aan ‘de finan-
ciering van de industrie, het verkeerswezen en andere
dakken der volks’huishoudin g. Ten bewijze hiervan

kan ‘gewezen ‘worden op het, staats-economisch plan
1921-1928, dat ter financiering van ‘de volkshuis-
louding uit de middelen van ‘den Staat vorziet tot
een bedrag van 1.521 millioen Rbl., welk bedrag
slechts voor een derde deel gedekt zal worden door in
1921-1928 op te nemen leeningen. Deze omstandig-
heid rechtvaardigt ‘de jaarlijksehe vermeerdering der
s’taatsschuld van de Unie der Soc. SovjetRepublie-
ken, in zooverre op deze manier de spaargelden der
bevolking ten goede ‘komen aan produc’tieve doelein-den van de staatshui’shouding.

De omkeer in het leeningswezen, welke zich in
1921 voltrok, werpt ‘tegelijk een helder licht op de
• sociale lagen, waaruit de inteekenaren, voortkomen.
,Terwijl immers in We’st-Europa het kapitaal van ver-
mogende enkelingen op de leeningsmarkt van groote
beteekenis is, vindt, zooals de ervaring van het laatste
jaar geleerd ‘heeft, in de Sovjet-Unie de leemiings-
politiek van ‘den ‘Staat een steeds vasteren bodem,
vooral onder de arbeiders en beambten, d.w.z. onder
– de nijvere stedelijke bevolking. De deelneming aan
staatsleeningen van de
zijde
van zeer ‘breede lagen
‘der werkers voor ‘hun ‘brood, v66r den oorlog in Rus-
eland iets onibekends, is thans een onbetwistbaar feit.
‘Men mag, ‘wat dit betreft ‘de rol der vakvereenigingen
niet te laag aanslaan, onder welker invloed de arbei-
ders en beambten in de bedrijven massaal inteekenden
op de staatsleeningen. Deze methode van inteakening had merkwaardige ‘gdvolgen: men slaagde erin gedu-
mrende 1021 ongeveer zes millioen nieuwe inteekena-
ren voor de leeningspolitiek van den Sovjet-staat
‘te interesseeren.

In den laatsten tijid is ok de belangstelling van
het private kapitaal in stantsleeningen zeer veel
grooter geworden, wat zijn oorzaak hierin. ‘heeft, dat
het ar’beidsveld van den pnivaten handel kleiner
‘wordt en het aldus ifrj ‘komende handels’kapitaal geen
ander middel tot ‘belegging vindt. In ‘het algemeen
gesproken is echter ‘de deelneming van het private
‘kapitaal aan leeningen voonloopig nog ‘heel gering. De versnippering van hot contingent inteekenaren
en bezitters van st’aatsschuld, en daarmee deversnip-

i) De eerste stoot tot zulke collectieve inteekeningen
ging in
1926
uit van een. paar arbeiders-groepen in ver
band met de uitgeschreven Loterijleening van dat jaar.
Het op die wijze verkregene omvatte slechts
0.2
procent
van het gansche bedrag der leenin. De proef werd echter
bij ‘de uitschrijving van de 10 procents-premieleening
1927
herhaald en toen leverde deze methode reeds
26.2 procent
op van het geheele leeningsbedrag. Bij het onderbrengen
van de leening ter bevordering van de industrie verkreeg
men aldus zeUs
113.2
mi.11ioen Rbl., d.w.z.
56.6
procent
van de heele leeningssom (200 millioen Rbl.).

424

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei
1928

per’in’g, van de fina

nci-eele
‘basis
der s’t’aats’leeuingen,

weilk-er plaatsing natuurlijk op die manier veel rnoei-

lij’ker wordt,- schenkt anderzijds zeer groote stabiliteit
aan de
leeningsmarkt.
Vraag en aanbod van aandeelen
in staat’sleeningen zijn ‘thans rzoozeer in Rusland ‘ver-
sniipperd, en de aancieelenkoop en -vei4koop loopon over

zoo kleine bedragen, dat men er om ‘zo’o te zeggen
gewoonlijk, niets van mei’kt,,en zij op de ‘ge’ldrnarkt

geen invloed ‘kunnen uitoefenen. “De ‘Staatsbani en

endere credieti’nstelling’en koopen de obligaties der
staatsieeningen te allen tijde op tegen den dagkoers
en verstrekken er gewoonlijk ook credie’ten op.
Hoe-

wel in den loop van
1927
v-ergeli.jken’derwijs voor

groo’te bedragen op staatsleeniugen is ge’teekend, is

de. effectenpor’tefeuille der centrale banken in dat
jaar ‘slechts
38.2
millioen
Rbl.
‘grooter geworden en is de post beleeningen. van effecten slechts
25.7
millioen
omhoog gegaan. Ook dit -doet besluiten, dat de

nieuwe- leeningen zich in vaste handen bevinden.

In – tegenstelling met de stijgende belangstelling
voor. s-taatsleenim.gen in -de steden, is bij’ de ‘boere’nlbe-
v-olking ‘tot aanvang
1928
geen noemenswaarde be-
wegi-n-g merkbaar ten -gunste van inteekeni’ng.
Op
‘het

platte land hadden alleen de eerste leeningen succes,
toen de belastingen nog in natura geheven ‘werden.

Nadat de belasting in geld werd geheven was d-at
uit. Op
-dit oogen’blik wordt een- eerste proef genomen
-met de ‘ond-erbrenging van een
100
niillioen Rbl.-lee-
ning tot veribetering van het ‘boerenbedrjf. Door

ruime. populariseerin’g van deze leenin’g en vergaande

aanpassing aan de bijzondere behoeften van de ‘boe-renbevoliking is het, voor zoover de ‘berichten inko-

men, gelu’kt, eenig s’ucos te -oogsten. Midden Maart

wâ,s voor ongeveer de helft der beoogde s-om inge-
teeken-d.
– De omstandigheid, ‘dat bij’ ‘het uitschrij’v’en van

staatsleeninge’n in de -eerste plaats met de groote

m’asa van kleine inteekenaren rekening moet worden
gehouden, dwingt in verband daarmee tôt maatrege-

len, -die ‘deze leeninge’n een bijzonder ‘karakter geven.
Buiten ‘de vaste inkomsten bieden zij’ -den inteeke-
naren bovendien een kans op winst. Men -mag er niet
aan .tij’felen, dat dit laatste (wi-nstkans ‘bij vaste in-
komi’ten) een prikkel is -tot grooter spaarzin, slechts

van ‘dit gezic’htspunt uit: den spaarzin -der bevolking
aan te wakkeren, vindt -de politiek van den Sovjet-
staat in ‘zake premieleenin-gen h’are rechtvaardiging.
De 100 millioen Rbl.-leening van
1927-
biedt buy. –
een vast inkomen ton ‘bedrage van 10 püt. en winst-
kansen ten bedrage van
2.8
pOt. De leenin’g ter be-
vordering -der industrie geeft
6
pOt. rente en
6
pOt.
in winstkansen. -Ook 6 pOt. rente geeft -de leaning
tot verbetering van, het boerenbedrijf, waarbiji ‘T pOt.

voor de winstkan-sen.
De staatssc-hul’d der’ U.’S.S.R. is op 1 Maart
1928
voor de eerste ‘maal een milliard Rbl. ‘te -boven ge-
‘gaan (nl.
1.0191.
-mill.
Rbl.)
en beloopt met inbe-
grip der nienwe leenin-gen, waarvoor cle Regeermn zich garant gesteld heeft,
1.341
millioen
R’bl.
Om tot
‘dit ‘bedrag te komen heeft het Volikscommi:ssariaat
van Financiën in een tijdsbestek van vijf en een half
jaar negen-tien ‘leen’ingen tot een gezamenlijk bedrag
van.
2.222
milli-oen ]3bl. ‘moeten uitschrijven. De eerste
leeningen van deze reeks gingen slechts om relatief
kleine ‘bedragen, hadden een korten looptijd en waren
meerendee1sbesternd om een soort voorschot te ver-
strekken .op latere staatsin’komsten. -Pas -met den we-
‘derop’bou-w van de staats’huishouding ‘der
U.S.S.R.
en -den toenemenden welstand -der ‘bevolking ‘kon aan

het op de markt brengen van grootere leeningen met
langer ‘loop’tij’d ‘gedacht worden. Bij: ‘de staatsleenin-
gen, ‘die in,’den laatsten tijd ‘de ‘Sovjet-unie uitschrijft,
gaat het gewoonlijk -om bedragen van
100-200
mil- –
lio’en
Rbl.
met een
looptijd
van tien jaren. W.

lndexcijfers van’ scheepsvrachten.

– local-s het indexcijfer aangeeft, schrijft ,,Th’e
Eco-
nomi’s’t”, ‘was het -gemiddeld niveau van -scheep-avrach-

ten voor volle ladingen in
-April 1,53

pOt. ‘honger dan
in -de voorafgaande -maand’. Tegenover hot huidige- in-

dexcij’f-er van 110,05 s’taat het
cijfer
129,21
voor ver
leden jaar,
102,34
‘voor April
1926
en
1

21,27
voor
April
1925.
Onderstaande tabel toont ‘den loop van
het i’n’dexcij’fer ‘der ‘verschillen-de groepen:

Datum
1

.5

.9
N
m

Basis
(Gemiddejdev,
100

100

100

100

100

100

100
1898-1913) (Gemidd.v.1913)
110,0 113,1 123,4 106,3 117,4 127,9 116,3
Febr.

1920 814,3 529,9 757,5 744,8 587,0 712,2 691,0
Dec.

,,

268,9 277,2 244,1 256,8 286,7 347,2 280,1
Dec.

1921 160,1 164,1 163,7 144,4 141,3 166,5 156,7
Dec.

1922 137,1 135,2 129,2 122,6 136,1 159,3 136,6
Dec.

1923 134,0 132,7 120,1 124,4 125,1 144,2 130,1
Dec.

1924 117,4 129,2 119,5 119,8 129,3 161,1 129,4
Dec.

1925 117,0 121,6 117,0 110,1 110,1 154,9 121,8
Dec.

1926 139,7 156,1 145,9 132,9 129,2 179,8 147,3
April

1927 118,9 133,0 133,0 124,4 128,9 137,1 129,2
Mei

,,

118,3 131,4 134,3 130,9 122,3 140,7 129,6 Juni

114,0 118,1 121,6 126,2 121,4 142,4 124,0
Juli

110,5 113,2 111,9 115,8 119,9 138,0 118,2
Aug. –

108,8 122,2 118,2 121,4 121,8 144,2 122,8
Sept.

111,7 130,8 115,3 119,3 123,7 150,0 125,1
Oct.

109,8 128,1 116,4 116,4 123,6 144,2 123,1
Nov.

108,8 128,9 120,1 117,6 125,8 140,7 123,6
December,,

105,6 116,2 113,6 114,2 124,9 139,8 119,0
Januari1928 106,7 106,9 111,4 113,6 121,4 127,3 114,6
Februari ,,

105,6 106,4 106,2 112,4 114,1 114,0 109,7
Maart – ,,

101.7 104,8 102,8 106,7 115,1 119,3 108,4
April

,,

101,6 103,7 106,6 105,9 116,2 126,4 110,1

De volgende babel geeft de wijzigingen weer, die
gedurende -de afgeloopen maand in, het in-dexcijfer van

de afzonderlijke groepen en sub-groepen hebben
plaat-s gevonden, ‘waarbij het
cijfer
100 telkens het
gemiddeld ‘niveau gedurende -de periode
1898-1913
voorstelt: – –

+ of –

Golf van Biscaye; uitgaande vracht

108,26 + 1,84
,,

thuisvracht …….
…122,58

– 3,23
Middel!. Zee; uitgaande vracht …….
..111,53 – 0,54

thuisvracht ………..
..100,89

– 0,19
Noord.Amerika …………………103,68

– 1,09
Zuid-Amerika; uitgaande vracht ..

73,62 – 2,71

thuisvracht ……….
.139,61

4-
10,32
Indië; uitgaande vracht ………….101,05
11

thuisvracht ……………….110,65

1,67
Het verre Oosten, enz ……………. . 116,18

+

1,06
Australië ….
……………………126,41

+

7,12

Zooals men ziet was -de tendens ‘der ko-lenvrac’hten
na ‘de flauwe stemming ‘der laatste -twee maanden iets
vester, ‘behalve voor Zuid-Amerika van waar een
voô’rtd’u-rende -vraag naar graantonnage ‘de reeders
-bewoog nog lagere vrach’ten voor uitgaande kolen te
accep’teei’en. In verband -met den ‘aanhoud-enden gun-
sti’gen toestand op -de La Plaita-markt profiteerde -de
tramp”vaart in April ‘door een -opleving van -de
Aus-tra.lische chart-orzaken. De No’ord-A-merikajaesche
‘markt bleef echter stil en gedrukt. De volgende tabel
(1913 = 100)

Maand
1924
1

1925
1

1927 1928
117,11
114,49
118,59 98,47
123,78
115,96
120,54
94,33
Maart ………..
122,09 106,63
118,58
93,17
April ………….
117,22
104,24
111,06 94,59
Mei

………….
114,27

..

98,23
111,41
.. ..

vi,74
106,54

Januari

………..

Juni

…………108,62
Juli

………….
103,75
94,90
101,61

Februari……….

95,87
105,51
98,19
107,51

October’.

….. …
.

..

99,49
105,78

Augustus ……..104,43
September ……..110,50

102,23
106,27
November

……..112,76
.115,55

104,67
102,31
December ……..111,21
Jaarl. gemiddeld
113,44
102,22
109,64

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

425

-toont cle verhouding van het indexcijfer
tot
het ge-
Mijnbouw-Ondernemingen ……..
f

5.173.000,-
.mid’d’elde van
1913,
waarbij
het
jaar
1928 is
wegge-
zijnde:

laten in verband
met
-de iolensta:king in -dat jaar.
Coll.Lmbia
Bijc vergelijking van het gemiddelde van de eerste
Aandeelen

vier maanden van het loopen-de jaar met

dat van

Woodbine Goudmijn Mij.

Januari—April
1921
!bljkt,
.dt de vrac/hten in
1928
500.000 aand.

z.n.w.

tot -dusverre bijna
20
püt. lager waren -dan verleden
f
230

…………….
f1.150.000

jaar. Deze daling heteeken’t een vermindering der in
Duitschl and

•komsten, welke cie winsten van. de ,,tramp”vaart na-
Obligatiën
Aktien-Geselischaft fiir
-deelig zal bemnv]oeden, daar ziji -de uit de prijs reductie
Bergbau, BIei- und Zink-
van bunkerkolen voortvloeiende verlaging der Ikos-n
-fabrikation zu Stolberg’
aanzienlijk -overtreft..
und in Westfalen

f
3.000.000
7
0/
0
20 j. hyp.
obi. á 96K

0/.

……..
f
2.895.000

MAANDCIJFERS.
Granit- Steinbrüche. Baut-

EMISSIES IN APRIL
1928.
zen G.M. 2.000.000 obl..ä 94
010
………. f1.I28.000
Staatsleeningen
………………f

11.875.000,—
Petroleum-Ondernemingen ……..,,

648.000,-
zijnde
zijnde:
Denemarken
.Kéninkrijk Denemarken
Engeland

$

5.000.000

43

0j
5

bel.
Aandeelen

Vrije goud-obl.
Ii
95 oj

f

11.875.000
Service Petroleum

Corn-

Prov. en Gemeentelijke Leeningen.
.

2.602.250,—
pany Ltd.
£
50.000 preI.
aand. á 100
O/4)
f

600.000
zijnde:
Idem £2.500 aand.klSOo/0
f

48.000

Nederland
Diverse Oiiltuurondernemingen…. ,,

562.500,-
Gem.Groningenf 2.000.000
zijnde:
4g
o
ç
obi.
a
100
0/. ….
f
2.000.000
België

.
Provincie Zuid-Holland

.
Aandeelen

f

600.000 4/4
°Io
obl. It
Belgisch Nederlandsche
10081
8
0/.

…………
1

602.250


Cultuur Mij.
f
450.000

Bank- en Oredietinstellingen …

3.524.310,—
aand.
It
125
0
/………
f

562.500

zijnde:
Diversen ……………………,,

100.000,-

Nedèrland
.

zijnde:
Aandeelen
Nederland

Engelsch-Hollandsche
Aandeelen
Bank en

Handel

Mij.


Nederlandsche Grond-


f400.000aand.Itl000/01)
f

400.000

.

.
briefbankf500.000aand.

Nederi. Bankinstelling
a
200
°Io
(10
0/
o
storten)
f

100.000

f
500.000aand. It 100
O/ 8)

(20
o/

storten) ……..
f

100.000
Spoorweg-Maatschappijen ……..,,

727.500,—

Prov. Crediet- en Spaar-
zijnde:

bank
f
21.000 aand.
It
Argentinië
110 o/

8)
(10
0/

storten)
f

24.310
Aa’ndeelen
Obligatiën

.
Buenos Aires Central ]lail-
Industriëele Disconto Mij. road and Terminal Co.
4)

f
3.000.000 6
o/

10 .i. obl.
$
300.000
7
0
/0
cum. preI.
It

100
01

…………..
f
3.000.000
aand.
It
97
0/.

……..
f

727.500

Hypotheekbanken

…………..,,

4.472.750,—
Totaal ….
f

37665.310,-
zijnde:

‘Nederland
i

Waaronder een heruitgifte van
f
100.000
Aandeelen

.
8)
Koers voor bevoorrechte inschr.; Vrije inschr.
It
125
Ofo.
Amsterdamsche

Scheeps-
8)

,,

,,

,,

,,

;

,,

,,

It
185
Oh.
verband Bankf 250.000
4)
introductie ter beurze.
aand.
It
115

0102
) (10 01
storten)

f

28 750
.
Totaal der emissi es in Januari ….
f

51.704.447,50
Friesch-Groningsche
Februari
..

,

66.561.262,50
potheekbank

f
750.000
Maart

. . . .

,,

88.269.392,50
aand.

It
275

o/

(20

0/0
April

. . . .

,,

37.665.310,-
storten)

…….
f

412.500

Ned.

Scheeps-Hypotheek-
Algemeen Totaal
…….f
244.200.412,50
bank-
f
500.000 aand.
It

110
0
/0 (10 0/

storten)..
f

55.000
In de afgeloopenmaandwerdenvoortsh.t.l.geïntroduceerd:
Colnmbia
Pandbrieven

.
een beperkt bedrag gew. aand. Courtaulds Ltd.;

Hypotheekbank
v.
Bogota

.
le koers van alg. 420
°Io;

£
200.000 7
0/

bel. vrije ,,

,,

,,

aand. Le Linoleum; le koers

pandbrieven

It
93/4

0/
f
2.244.000
van alg.
±

273
°’o;

Duitschiand
,,

,,

,,

aand. St. Louis-San Francisco Railw.
Co.;

Pand brieven
le koers van alg.
100 °/:

Bayerische Landwirth-
,,

,,

,,

aand. z.nw.
Socidté
interna-

scbaftsbank E.G. m.b.H.
tionale de plantations et de

G.M. 3.000.000 7
ol
o
bel.


.

finance (Sipef).Plantations

vrije goudpandbrieven
&
Bunge
It
B.
frs. 115;

96y,0/.

………….. f1.732.500
r ,,

,,

7
ol
o
cum. preI. aand.Willys-OverlandCy.;

Industrieele Ondernemingen
…….,,

7.980.000,
le koers van alg.

101
1
1
8
0/
0
;
gew. aand. Willys-Overland Company;

zijnde:
le koers van alg. 522/4
0/;

Zweden


terwijl

de inschrijving werd opengesteld

op

$

8.266.620

Aandeelen
aandeelen nominaal der Cities Service
Co. tegen een koers

Aktiebolaget Separator
van 225
o/

voor oude aandeelhouders,
op
een beperkt be-

Zw.
Kr. 9.000.000 aand.


drag

4/4
0
/0

obi.

Nederland -It

100/4 0/

en
op
de volgende

It
133
0/. ………….. /
7.980.000
obligatieleeningen:

426

ECONOMISCH-STAT.STISCHE BERICHTEN

.16 Mei
1928

Rente- Emissie-
OVERZICHT VAN DE
INDISCHE
MIDDELEN.
Guldens

voet

koers)
S

S
(In
Guldens).

St.

Jozefsschool (conversie) ……..OO.00O

5
o/
o

100 o,lot

Februari
Sedert
Ocereen
ri
Jugendwerk (Beieren)

…………130.000 71
oj,

994o10

Bisdom Ermiand (0. Pruisen) ……

100.000

S
O/

99 o
0.
S

1928
1
Janu a
1928
komstige
periode 1927
R.K. Parochie v. d. H.

Jacobus te


S


Saarbrücken

………………150.000

7
O/

99
O
/o
Belastingen.

S
RK. Par. Kerkbestuur v. d. Heilige
S
Pacbtén exel. pandhuizen
6.205 13.190
21.803
Familie te ‘s Hage……………300.000

5 ol
o

990/ Iuvoerr. mcl. Landsgoed.
7.204.874
14.504.937 12.206.716
Orde der Barmh. Zs. van den H. Vin-

.
uitvoerr. iiie!. Landsgoed.
1.163.372
2.386.952 2.197.473
centius á Paulo, Freiburg…. ….

500.000

7
o/

99
O/
3.294.538

6.116.531
5.378.372
Bisdom v. Würzburg, Beieren

. . . .
600.000

7.oj

99 o/
Andere ontv. I.
U.
en A..
.
21.145
42.55.4
35.765
Parochie

Allerheiligste

Drievuldig-
542.057
1.047.940
876.156
heid,

Fadd

………………..50.000

8 o/

99
Personeele belasting
.

. .
Inkomstenbelasting ……
297.916 674.579
527.682
Parochie Christus Koning Balaton-


3241.480
8.013.760
8.253.044
füred ……………………..60.000

8
o/

99
Vennootschapsbelasting
. .
2.131.641
3.503.038
3.262.148
Parochie H.

Stephanus, Kerekegy-
Oorlogswinstbelasting
. . .
18.332
1
)

..

64.967 142.609
haza (Hongarije) …………….50.000

8
o/

99

s/
Opgeheven productenbel. .


58.029
Gereformeerde Kerk van Boisward

.65.000

5 o/

100
O/

Statistiekrecht

………..

1.815.728
2.016.254
Sint Charles-stichting, Boxtel

. . . .

160.000

5
Oj

100
0/t,

Accijnzen

…………….

Recht van openb. verkoop.
172.386
..
320.721
325.421
Parochie van St. Joannes Onthoof-
1.253.469 1.938.278
2.371.793
ding,

Uithoorn

…………….170.000 4.
1
1

99
1
Is

Verponding

………….644.511

Overschr. van vaste goed.
260.523
421.692
322.177
Recht v. succ. en overgang
37.054 84.824
49.133

RIJKSPOSTSPAARANK.

S

Zegelrecht ……………

Vergunning speel- en

Bzundere bel. buitengew.
ij
Hoofdgeld

9.154
533.557
14.927

.
41.450
1.049.135
28.605

42.305 885.061
35.107

MAART
1926
1927
1928

f

9.68fL7461f
10.195.087f
10.025.312
Inlagen ………….
Terugbetalingen
.
..
,,
10.965.2461,,
11.256.061
11.288.500

Sl achtbelastingen
.
………

……………2.971
Landelijke inkomsten….
42
.9.766
7.138
1.373.737 15.258
1.587.662
Tegoed der inleggers
.
Belasting op loterijen.
. . .
200.768 201.356
630
1.590
,, 328.161.792
,; 33h509.960
21.480.646 43.571.17b 40.610.598
Nom. bedr. der uitst.
Totaalt….

staatsachuidboekjes
Monopolies.
S

42.156.400 42.062.550
42.410.700 3.418.854
.

7.074.532
6.265.453
Spaarbankboekjes:
1.390.146
2.942.123
3.128.247

op ultimo ………,,313.86

Aantal nieuw uit.
1.825.769
3.561.202
3.334.600
gegeven ……..
10.220
12.429 10.176
6.634.761)
13.577.85b 12.728.300

op ultimo ……….,,

Aantal

geheel

af-

dobbeltafels …………

Zout …………………

.
Totaal….
……

7.915
4.629
7.991

Pandhuizen

…………..

Producten.
S

betaald …………..
Aantal in omloop
16
27.267
8.357
op ultimo …….
1.991.729
2.023.906
2.052.310
Landscaoutchoucbedrjf ..
984.545
1.522.865
917.596
t
.

1
1.300.595
2.422.593 2.363.265
GIRO-OMZET BIJ’
DE NEDERLANDSCHE
BANK

Opium

……………….

Tin

………………..
.
3.649.039
232.881
8.837.903 291.415
13.226.699
April 1928 April 1927
383.980
. .

646.570 942.756
Posten
1

Bedrag Posten
1
Bedrag

Kina ………………..

Boschwezen

…………..

Steenkolen ……………
Aand.ijd.winstN.V.,,Gem:
Mijnb. Mij. Bill iton”…

..Voor reke-

Goud

……………….121.594

6.439.678
13.228.079
17.750.088
ninghouders

53.264

f3.4133.l49.000
52.195

f3.507.894.000
Totaal …..

waarvan door
Bedrijoen.

deH-bank
Tiavenwezen ………….
1.175.969
3.101.802
2.393.98 6
plaatselijk

40.929

.101.515.000 39.638

,,3.157.571.060
,,3
243.195
..
401.211
483.788

Ter voldoe-

Baggerdienst ………….
Landsdrukkerij ……….
5.566
19.237
81.628

ning van
Post.,Telegr..en Tel.dienst
2.340.149
4.953.705
4.623.479

Rijksbelast.
1

1.377

,,

11.016.000

1.566

,,

9.547.000
Spoor- en Tramwegen….
5.469.623
11.258.635 10.279.145
Waterkracht en Electricit.
135.123
211.886
52.773

POSTOHEQUE EN GIRODIENST.
S

Totaal….
9.369.625 19.946.456 17.914.799
(In_duizenden_guldens).
Allerlei middelen.
Aandeel ijd. winst van de
Maart 1928
1
1

Maart 1927
Aantal

Bedrag
Aantal

Bedrag
Jvasche Bank


Mijnconcessies
……….
2
)7.233
1.168.052
2)

341.778
965.846
281.736
Aantal rekeningen
01)
uit°.

……..

1.160

122.598
Boeten en verbeurdverki
105.842
227.589
179.898
Bijschrijvingen
….
1.601.416

404.317

1.386.405

367.171
Leges en salarissen, ont-
wegens.:

.
vangen d. de griffiers

.
…..

Afstand van grond ……..304.290

v/d. versch. rechtscoll
33.753
66.007
.

65.827
b.
Overschrijvingen.
Heffing terzake van gesl.
.
Sto.rtingen ………..676.822

105.474

591.865

98.596

van andere rek.

924.462

280.296

794.444

255.767
1

werkovereenkomsten
.
49.984 110.150 121.626
van Ned. Bank.

132

18.513

96

12.776
Opbr. Wees- en Boedel-
c.
And, onderwerpen

S

34

.

33
98.723
126.726 165.651
Afschrijvingen
….
1.000.138

402.168

906.354

371.424
i8.l36
56.386
44.392
wegens:

S

kamers

……………..

.Afkoop beerendiensten
825.517
1.295.724
1.101.095
b.
Overschrijvingen.

Kadaster

……………..

428.082
846.038
848.315
van andere rek.

809.582

280.296

702.594

255.767
Ontv. groote

ziekenin-

a.
Chèques

……….175.270

58.599

168.581

55.411

van Ned. Bank.

970

63.219

941

60.209

Buitengewesten
……..
Schoolgelden

…………

richtingen en krank-

c.
And, onderwerpen

14.316

54

34.238

37
zinnigengestichten
61.900
102.196 95.762
Gezamenlijk tegoed

S

IJk van maten en gew
32.528
48.500
39.588
op
uItO

86.366

.
86.358
Verk. en verh. van huizen
170.701
350.731
366.636
Bedrag der beleg

.
Ontv. waterleidingen
30.532
103.312
89.783
ging’)

67.362

.
67.362
210.762
208.840
340.378
1)
Het bedrag, dat vroeger tegen vergoeding va.n rente
224.672
455.293
381.35.9
aan de shatkist werd verstrekt, wordt tegenwoordig, voor
1.076.508 1.389.667
793.814
zoover het nog niet voor vaste belegging
is
aangewend, te

Bakeagelden

………….
Loodsgelden
…………..
Diversen
……………..

Totaal….
3.664.697 6.213.433
5.81.706
zamen met andere bedragen in rekening-courant met het
90.537.03
94.885.491
Staatabedrijf

der

posterijen

en

telegrafie begrepen en
is
Totaal generaal.
..
..47.589.415
daarom niet meer in het bedrag der belegging begrepen.
1)
Teruggegeven belastinggelden.
2)

Teruggegeven
cijns.

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISïSCHE BERICHTEN

,.

427

STATISTISCH OVERZICHT VAN DEN ECONOMISCHEN TOSTAND VAN NEDERLAND.
(Niet met
S
gemerIte gegevens ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statisliek.)

.

‘.:

1927

1
1928
Jan.jFebr.

.
Juli
Aug.
Sept.

1

Oct.

‘J
Nov.
Dec.
Jan.

1

Febr.
1927

1

1928

A
r
b
e
idsmar
kt.

1000
13.082
461
.

8.448
287
6.124
470
7.203
430
10.629
002
14.764
8.478
13270
15.796
557
21.748

Staa,s-
en
part.
mijnen.
Aantal arbeiders op len der maand
.

( Gemiddeld aantal taken p. week v.

Amsterdam
33.425
33674
33.918
34.I1
1
I
34.218
338
34.562
407
31.464
651
34.538
33.212
12
) • 18,8

1.058
Bedrag der gehouden
aanbesfedingen
X
f
1000 ………..
waaronder
voor fabrieksbouw )< f

……………..

Haven-
.

alle b. d. ,,Havenarhei ‘s-Reserve”

(

1000) 19,1
19).)
18,7
21,2 23,5 22,5 21,3
21,1
21,2

bedrijf
ingeschr. losse arbeiders te zamen
3
Rtterdam
41,7
43,4
41,4
39,1
43,7
41,9
39,3
38,7
39,9
39,0

.

Indexcijfer der Werkloosheid.
oJt

Arbeidsbemiddeling.
1)

Aanbiediflgen v.
1
Ingeschreven ged. de maand.
..
.
werkzoekenden. l

Overgebl.op het einde v. de mnd.

8
Aanvragen

van
J
Ingeschreven ged. de maand . . . .

. 2

41,9
55,5
50,2
58,6 46,6
612

.

51.6 61,6

61,8

75,3

78,2

103,4
55.4
90.6 44,6
71,7
107,0
90,4
100,0
77.7
2,
0
24,8 24,3 23,2
21,8

25,7
27,3 25,0 43,5 52,3
werkgevers.

1

Overgebl. op het einde v. de mnd.

x

6.0 6.0 5,3

5,3 6,2 6,9 5,3
5,9
Plaatsinen…………………………………..
J
20,1
19,5
18,0
18
,
0 17,3

20,6 21,3
19
,
0
34,6

Arbeidsloonen.
1
Ondergrondsche arbeiders ……….
J

bij

de mijnen
f5,49
f5,54
f5,51
f
5,52

f
5.51

f5,48
f5,53
f5,53
f
5,4412)
Bovengrondsche

……….. t

(loon

per dienst)
,, 3.95
.. 3,95
,’.
3,04
,.4,08
. 3.96

,. 3,95
3,99
,, 4,–.
1,,

3,98
12
)
f29

f7
Vaste havenarbeiders

Amsterdam } weekinkomen
. . .
.{
f34.54
1
)

0,97

,,0,96

,,0,97
,, 0,98

,, 0,96

,, 0,98 ,, 0,97
,,0,96
0»3°)
OALIW
e rijven mster am.
0,90

,,0,90

,, 0,90
,, 0,9

0.93

,, 0,92
,, (1,89
0,91
,,

0,R9 2)
..

(

Metselaar

uurinkomen

………………..
<

Timmerman

,,

……………….
Opperman

,,

………………..
0,83

110,86

,, 0,84
0,84

0,84

• 0,84
0,83
,, 0,83
,,

0,83
2
)
Metaalindustrie, uurinkomen van meerderj.geschoolde arb.
fO,57
14
)
fl5fl’.

Voortbrenging en verbruik.
.
Zee.

j
5
aanvoer

in

Ned.

havens 2)

X

1000

K.G.
§ 10.572 § 12.957
§
12.051
§ 25.012
§ 15.179
§ 11,042
4.1 19 §3.51 116)
§4.11916)
§

1.895
§ 2.505
§ 2.856
§ 4.905
§
3.480
§

2.326
§

1.598
1239’6
j

1.5981s)
§

794
§

814
§

811
§

810
§

789
§

887
§

903
§

829
1.432
§ 1.732
Voor binnenlandsch verbruik beschikbaar gekômen hoe-

eisscheriJ.

1.

opbrengst
X
t

1000

…………………….
Product,e der
kolenmijnen
X
1000 ton
3)
………….
…..

veelheid
steenkolen X

1000 ton
4
)

…………………..
§

963
§

1.111
§

1.043
§

924
§

890
§

970
§

954 967
1.740
§

1.921
In consumptie gebrachte
suiker
5) x 1000 K.G…………
21.151
l6.05
17.998
19.1156
9.515 20.272
14.91
16.011)

28.153
30.310

Schepen in aanbouw;
inhoud in bruto Registerton 7)

. .. .
1.218
78
904
1.171
814 996
751
718
.
2.007
1.4169
Aan de consumptie onttrokken
Suiker
8) X 1000 K.G……
163.8)4
174.8’7

141
45005
7
)
lndexcijfers prijzen landbouw- en veeteeltart.

basis

J
143
141
143 140
141
145 145
13.1
143
Indexcijfers productiekosten van den landbnuwflgltj-‘l4
159 160 150
1(,l
1f,2
165
167
70
Ik’)
1lt
.

Handel en Verkeer.
.
.
212 218
218 226
226
.
221
216
218
378
434
Handelsbeweging
zonder gouden

en
1
.
zilveren munt en muntmateriaal (in ‘j

Uitvoer
159 154
184
178
153
156
140
152
20
291
millioenen)

……………………

Saldo

invoer . . . .
54 55 34
48
64
66
77
65
108
143
Ontvangsten der Spoorwegmaatsch.
(in millioenen)
15.9
15,2 14,3 13.9 13,0 13,3
§

13,5
§

12,2
23,2
§

2,7
Ontvangsten per
dagkilometer
sedert 1 Jan. (in gld.)

. ..
118.20
12121
122,10
122,07
121,63
121.14
§ 117,59
§ 1 6,00
108,26
§
15,00

.

(

Invoer …………..

!nkluringen(geladenf
Nieuwe Waterwegl.,1

N

T
zeeschepen)

f
393
1.877
440
1.758
355
1.705 344
1.714
359
1.545
303
1.607
1.433
2.970 3.040
Ijmuiden

)
inklaringen
‘1,

.

J
(geladen rivierschepen in 1000 ton
Uit klaringenf

°

1000 K.G.)
3038
2.825
3.019 2.687
2.766
2.547 2.746
2.531
2.5’1
2.520
41)5
2,605 393
2.832
659 5.477
799
5.610

Opgelegde zeeschepen
old. len d e r

aantal 8)
maand:
3
3
4 6
2.275
6
2.260
7
1.904
1.9165
.

7
3.996
3.870
7
412)
3
3
16
24
24
26
31
27
4)2)

van

…………………..

‘lndexc. v. scheepsvrachten. (Volle ladingen ,,The Econom.”)
1182
122,8
125,1
123,1
123.6 119.0
114,6
109,7
139,1
112,2
Idem:
bruto inhoud in 1000 resistertonnen ………………..

t Gelost

bij invoer…………’

.

(
0e erenvervoer
2.334
2.251
2.273
2.045
1.950
1.850
1.635
1.829
3.289
3.4 0
Geladen

bij

uitvoer

……..”


til

e

ovens

0fl)
840
.778
9)1
928
839
767
727
783
1.420
1 5)0
, Doorgevoerd met overlading
fi

,
3.107
2.967
3088
3.098
2.699
3.115
2 206
2243
5.595
4 939

Prijzen, kosten van levensonderhoud.
lndexcij!ers der
groothandelsprijzen f
Algemeen cijfer
151
149 150
150
151 151
153 150
146
152
in Nederland (1913 = 100) ………t Voedingsmidd. ed.
157
154 155
158
160 159
160
158
149
159
Kosten van

( Arb.gez. A’dam (10ct. ’23-30 Sept.’24

100).
94,7
96,0
95,0
17
)
levens-

ArI’eidersgez. te ‘s-Gravenhage (1921 = 100).
79,7
82,2
79,517)
onderhoud.

L Ambtenaarsgez.te’s-Gravenhage(1921=100)
79,6
814
3)) 367)

Financiewezen.
‘Opbrengst
RiJksmiddèlen
(totaal)

.

. …
42,5 38,6 40,0 42,0
42,2
39,5
43,5
37,4
81;5
80,9
Beursbelasting ……….
1

.

.

.

1….
‘(in millioenen) 6
0,405
0,449 0,528
0,657
0375
0,208 0,655
0458
1237
1,112
Invoerrechten

……….
,

St af istiekrecht ……….
)

.

t…..
4,41
4.83
5,29
5,28
5,21
4,68
5,29
5,29 9,17
10,58
0,372
0,384
0,391
0,397
0,375
0,349 0,363
0,369
0,640
0,732
‘Gegireerd
door den
Posfch.
en
Girodienst
(in millioenen)
334
293
3)4
315 342
371
355
333
639 688
3.367 2.872
3.265 3.693
3.549
3.791
3.896 3.626
6.447
7.523
‘Opereerend kopitaol der Ned. Bank’s) (in millioenen)
*
441
442 436 440
489 480
442
397
4)712)
3,50 3,50 3,50
4,11
4,50
4,50 4,50
4,51)
3,50
4,50

‘Giro-omzet
bij
de
Ned. Bonk
(in millioeneri) ………….

Wsseldisconfo derNederl. Bank

. t………
3,53
3,45
3,55 .
4,05.
4,47
4,49
4,27
3,06
3,23
4,12
‘Particulier disconto

‘ gemiddeld pCt.< ………
………
‘Prolongatie

)
3,25
3,41
3,82
4,30
4,73 4,85
4,09
3,79 3,28
3,94
S1. Nijverheid [Aand. van 49 ondern.] …………
103 103
107
112
l0
109
III
115
116
1

II. Bank- en credietinstell. (Aand. van 7 ondern.]
.10fl
100
103 106
105 106
108
110
1)2

III. Scheepvaart lAand. van 7 ondern.1 ………..
100
107
101
113
110
108
110
108
106
1

IV. Indische fondsen [Aand. van 24 ondern.1
.

V. Petroleum [Aand. Kon. Ned. Petr, Mij.]
147
153
157 157
157
158 159
158
155
96 94 95 95 97
97
94 95
95
2
1. Ned. Grootboekobligaties …………………
3,94 3,89
3,98
3,96
4,07
4,0
3,95
3,92
3,88

EZ

III. Ned. Indische leeningen ………………… ..
4,57 4,53
4,61
4,65
4,66 4,65
4,54
4,49 4,53
4,88
4,92 4,93
4,94
4,93
4,94
4,58 4,88
4,92 4,66
4,64
4,64
4,53
4,67
4,71
4,64
4,59
4,64

II. Nederl. Staatsleeningen …………………..

Gemeent. en provinc. leeningen

………….
4,61
4,56 4,60
4,59
4,62
4,61
4,52 4,55
4,56
Spoorwegleeningen ………………………
4,68
4,57
4,69 4,70 4,73 4,73
4,64
4,63 4,66
Fondsen II tm.

V ………………………..
‘Emïssies
(onder aftrek conversies
11)
(in milI.)
45.1
37,7
34,2
70,3
35,7
J,j_
37,1
54,0 83,2
1
.2L1……….

Aantal uitgesproken Faillissementen.
257
227
.305
1

291
275 262 260 332
11

546
1

593•

§ Voorloopige cijfers.
11 40 distr.- en 3 andere arb.beurzen en, voor zoover bekend, de cor-

uitvoer in den vorm van suikerhoudende goederen.

1 Op den laatste
der

21
Zonwel door Nederl.
respo’dentsch.

arb.bemiddeling.

als buitenl.

van het kwartaal. Ciifers van LloydS.

J Te A’dam en te R’dam.
9]
A’dam,
schepen.
31
Kolenslik
niet
inbegrepen.
Wel
zijn

inbegr. de eigen con-

R’dam, -Vlisvingen, Vlaardingen, Hoek van Holland, Ijmuiden en overige
sumptie der mijnen

en

de

kolen, die aan de mijnwerkers gegeven

havens. 151

Zonder voorschot aan

den Slaat en schatkistpromessen
worden

[z.g. ,,Deputatkohlen”J.
4)
Saldo invoer plus eigen productie.

rechtstreeks; 3e

weekbalans v. d. maand.
II]
Nominaal bedrag voor
161 D.w.z. onder betaling van accijns in het vrije verkeer gebracht. Aan-

Augustus ’27 8.8; September ‘27.14,8; Januari ’28 14,9; .Februari ’28 10,7.
genomen mag worden, dat deze suiker binnenkort de consumenten be-

Jan.lFebr. ’28 25,6.

12)
Febr.

11)
4e kwartaal ’26.

14)
le halfjaar.

11)
Ie
reikt.

61

D.w.z. waarvoor restitutie

van

accijns is verleend wegens

halfjaar ’26.
16)
januari.
17)
December ’26.

428

..

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928
t

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.
**
beteekent: Cijfers nog niet
ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

NedOr
sch.

isc. Wissels..4413
Oct.’27
Zwits. Nat. Bk. 3422
Oct.
‘2.5
el. Binn.Eff. 5
13
Oct.’27 N.Bk.v.Denem. 5
23Juni’27
in R.C. 6
13
Oct.’27 ZweedscheRbk 4
30Apr.’28
JavascheBank …..4
14
Juli’26
Bankv.Noorw.
526Mrt.’28
Bank van Engeland
4421Apr.’27
Bk. v. Tsjecho-
Duitsche Rijkabank 7
5
Oct.’27 slowakije .. 5
8 Mrt. ’27
Bank v. Frankrijk. 3419
Jan.’28
N.Bk.v.O’rijk. 6 27
Jan.’28
Belgi8che Nat. Bnk.
4416
Nov.’27 N. Bk. v. Hong. 6
26Aug.’26
Fed. Res. Bank N.Y. 4
2
Feb.’28
Bank v. Italië. 6
31 Mrt. ’28
Bank van Spanje_. 5
23 Mrt.
’23 Z.-Afr.Res.bnk 54
9Jan.’28

OPEN MARKT.

1928
11

1927
1926
1914

12 Mei
7112
30April!
23128
9114 10115
20/24
Mei
5Mei
April
Mei Mei
Juli

Amierdam
Partic.dlsc.
4
4114
4/16

116
4118_11S

3
1
!8

I16
2
1
5/16_3
3
1
18.
3
116
Prolong.
4118/16
4115.114

4-’12
4.114 3’12
-4

3
211
4
.31
4

Londen
Daggeld ..
2’12-3
1
12
2
3
14_4
112
2112-414
3_3
4

3.4114
4
1
14
1
3
1
4
-2
Partic. disc.
3
1
5116_4
3151_4
315/_4
3
15
/164
1
/15
3
5
18.
11
116
4
1
6132_SI8
211
4
_31
4

Berlijn
Dageld ..
5-7
5-8
1
1,
7
1
12-9
1
12
4’129
494.6
1
1
3

7-10
Partic.dlsc. 30.55 d…
6112
6
1
12-
5
/
6514-514
614
7
/9
471
g
.5
8

56-90 d..
.
6
1
12
6
1
/2-518
618-
3
14
6314-718
471_5

7
7
18-8
2
1
1.
1
12
Waren-
wechsel.
6
3
14
.7
14
6
3
14-
7
18
671
4
711
4

7
5
8
3
1-
7
1

Vew York’)
a11 money
51/3.3/4

5
1
/5.6
1
/4
4
1
/1_6
1
/4
5.1/
4

4_3/
4

3112.4114
181425/2
Partic.disc.1
411
4

411
4

411
4

411
4

3314

1
3’14

1)
CalI money-koers van 11 Mei en daaraan voorafgaande weken t/ni
Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D”

New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel Batavia
York”)
•)
4)
4)
4)
1)

8 Mei

1928
2.47
11
/
26

12.09h
59.31
9.76
34.624
100
9

,,

1928 2.477j
12.091/
t
59.314 9.754
34.61*

LOO
10

,,

1928
2.47718
1209H
59.30
9.754
34.61
100
11

,,

1928
2.47″
12.09+
59.28* 9.754 34.614
100
12

,,

1928

12.095,
59.27
9.754
34.62*

100
14

,,

1928

12
.091*
5
9
.
28
*
9.755
34.61
100
Laagsted.w.
1
)
2.4751
12.093.
59.25
9.74
34.60
99
Hoogste d.wl)
2.48
l2
.10
59.34
9.77
34.65
100%
7 Mei

1928
2.4771
12.10
59.305
9.754
34.624
f

100.
30 Apr. 1928
2.48
1
1t,
12.10
5
1
8

59.33
9.76*

34.654
100
Muatpariteit
2.48%
12.10%
59.26
48.-
34.59
/

100

D
ata
Zwit-
serlan
Weenën
PraaR
Boeka-
Milaan
Madrid
*,)
rest’)
)
**)

8 Mei

1928
47.79
34.92%
7.34
1.53
13.06
41
.86*
9

1928
47.78% 34.95
7.34
1.53
13
.
06
*
41.56
10

,,

1928
47.79
34.90
7.34
1.53
13.06
41.56
11

,,

1928
47.77%
34.90
7.34
1.53
13.06
41.59*
12

,,

11128
47.87%
34.90 7.344
1.53


14

,,

1928
47.77 34.90
7.35 1.53


Laagsted.w.1)
47.74
34.85
7.32 1.50
13.02
41.50
Hoogst.ed.wl)
47.80
35.05
7.37
1.574
13.09
41.974
7 Mei

1928
47.80
34.95
7.34
1.53
13.06
41.12
30 Apr. 1928
47.81%
34.95
.7 35
1.55 13.07
41.18
Muntpariteit
48.-
35.
2)
48.-
48.-
48.-

Data
Stock- Kopen-
Oslo
Hel-
Buenos-
Mon-
4)

holin

hagen)
forf’)
Aires’)
treal’)

8 Mei

1928
66.524
66.50
66.42k
6.24
106
2.47i,
9

,,

1928
66.50
66.50
66.40
6.234
106
2.477/
8

10

,,

1928
66.50
66.50
86.40
6.24
106
2.477/
8

11

,,.

1928
66.50
66.50 86.40
6.24
108
2.47%
12

1928
66.474
66.47)
66.40
6.231
106
2.477/
8

14

1928
66.474
66.474
66.40
8.24
106
2.47s/
Laagste d.w.
1
)
66.44
86.44
66.35
6.22
1058%
2.47%
aoogste d.wi)
66.55
66.55
66.45
6.26
106%
2.48%
7 Mei

1928
66.525
66.50 66.40
6.24
106
2.4771
8

30 Apr. 1928
66.60
66.55 66.45
6.24
106
2.48
Iuntpariteit
66.67
66.67 66.67 6.264
10581,
2.48%
4)
Noteering te Amsterdam.
*4)
Noteering te Rotterdam.
2)
Particuliere opgave.
2) Wettelijk gestabiliceerd tusschen
7.534j
en 7.21
1
/2.
In heteerste nummer van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

JiOE1iSJN TE NEW YORK.
(Cable).

D
a a
Londen
($ per £)
Parijs
($ p. lOOfr.)
Berlijn
($ p. 100
Mk.)
Amsterdam
($ p. 100 gid.)
8 Mei

1928
4,88
1
1,,
3,93% 23,92%
40,34
9

,,

1928
4
1
88
1
/16 3,9314
23,92%
40,35
10

1928 4,88
1
1
46

3,93%
23,9234
40,34%
11

,,

1928
4,888,
23,92%
40,35%
12

1928
4,888/,
3,935,
23,92%
40,35%
14

1928
4,88
11
1
32

3,93%
23,93% 40,37
16 Mei

19271
4,859/,
3,91s
6

23,69% 40,00%
Muntpariteit
..
4,8667
19,30 23,81%
4031
t8

KOERSEN TE LONDEN

Plaatsen en
Landen
INoteerings.l
eenheden
28Apr.
1928
5Mei
1928
1

7112
Mei
1928
i
Laagste
l
Hoogstel
1
12Mei
1928

Alexandrië.
.
Piast.
p.
97%
9734
97
/l6
97′
9734
Athene

.. ..
Dr.
p. £
37334
373’/

373 374%
3748
Bangkok

Sh.p.tical
1/10T59

1110%
11I0′
111081
4

1/106/,
Budapest
. ..
Pen.
p. £
27.95
27.95 27.92
27.97
27.954
B.
Aires
1). ..
d.
p. $
47
51
/
471s,
6

47
26
1
32

47
27
1
32
47
51
1
64

Calcutta
……
Sh.
p.
rup.
16
16
15′
116
1
1
32

Constantin..
Piast.p.
£
9571,
957%
950
965 955
Hongkong
..
Sh.
p. $
21025
1
,
2:051 2/0%
211
,
18
210
Sh.p.yen
lii”
4

27
Pil
5

4

52
1/108/,
1111

1

1’10 vi
Lissabon

..
Escu.p.
2i1
0

112
112%
114
113%
d.
per
$
24
24
23% 24%
24

Kobe

……..

llontevideo’)
d. per
$
51
50710
50% 51%
50%
ontrea1l)
..
$
per
£
4.88′
4.88%
4.88
4.88
4.88%

1exico
……..

R.d.Janeiro’)
d. per Mii.

/64
4
5S9:
64
/
529
1

82
5161
18
559:
464
Shanghai

Sh.
p.
tael
0/719!
-:
21721
s

2/7% 2183
2’8
1
I
Singapore.
..
id.
p. $
2/3
25
/
32

2/3%
46
2/3tl
23
Ti
:
2
1
32/4
Valparaiso
2).
$ p.
39.64 39.58 39.57 39.62 39.60
Warschau
•. 1
Zi. p £
43.50
43.51

1
43%
43%
43%
1) Telegrafisch transtert. 2)90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 8)
Londen’)
N.York’)
Londen
7 Mei
1928.. 27
58%
7 Mei
1928….
84111%
8

,,
1928.

2711
59I1
8

,,
1928…
84111%
9
1928..

279
59
9

,,
1928….
8411134
10
1928..

278j
58%
10

,,
1928….
84111%
ii
1928..

27e1,
59%
11

,,
1928….
84111%
12

,,
1928..

271,

12

,,
1928….

14 Mei
1927..

2515,,
56
14 Mei
1927….
8411134
20
Juli
1914.
.

24ii
5

59
20
Juli
1914…
.
84111
‘)in pence p.oz.stand.
2)
Forelgnsllver
In
ic.
p.oz.fine.
3)
lnsh.p.oz.fine

STAND VAN ‘s RLJKS KAS.

Vorderingen.
1

30 April 1928
7 Mei 1928

Saldo bij de Nederlandsche Bank


Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
/

4.116,43
1

200.838,71
Voorschot
op
ultimo Maart 1928 aan
de gem.
op
voor haar door de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten
op
de Rijksinkomsten belasting….. …
40.135.422,99
,,

40.135.422,99
Voorschotten aan Surinae ……….
n,
11.918.473,60
,,

11.931.045,86
Voorschotten aan Curaçao


….

Kasvord. weg. credietverst.a/h. buitenl
,,
138.324.561,15
.,
136.994.585,48
Daggeldleeningen

tegen onderpand
van Staatsschuldbrieven


Saldo der postrekeningen van Rijks-
comptabelen

………………….
18.810.700,58
32.244.251,06
Vordering
op
het Staatsbedrijf der
P.,
..T.

en

T.’)……………………………
Id.
op
andere Staatsbedrijven 2)
5.095.348,03
5.095.348,03

Verplichtingen.

Voorschot door de Nederl. Bank
….

/

9.880.719,32

/

9.060.223,79

Waarvan
direct bij de Ned. Bank..,

4000.000,-

3.000.000,-

Schatkistbiljetten in omloop)………, 103.526.000,-

,
103.526.000,-
Schatkistpromessen in Omloop ………19.640.000,-

9.970.000,-

Zilverbons in omloop ………………11.545.604,-

11.491.927,-
Schuld a. d. Bank
v.
Ned. Gemeenten 2)..


Id. aan

Ned.-lndië

………………
..21.549.212,13

22.290.902.05
Id. aan

Curaçao …………………
……..178.844,51

194.726,73
Id. a. h. Alg. Burg. Pensioenîondss)
..

,,

1.324.115,12

2.614.603,47
Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P., T.
en
T. 2)..

46.690.276,48

58.412.822,18
Id. aan andere Staatsbedrijven
2)……

1.315.000,-

1.315.000,-
…..
22
Id. aan diverse Instellingen
2)
……..
….206.439,04

12.218.240,20
1)
Waarvan
f
12.056.000 vervallende
op 1
Juli 1929.
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

5Mei 19981

1

12 Mei 1928

Vorderingen:
f22.444.000,-
fl9.748.000,-
,,

4.646.000,-
,,
6.937.000,-
Saldo

bij
‘s
Rijks kas
……………..

Verplichtingen:
Voorschot uit
‘s
Rijks kas aan N.-lndlë

Saldo bij de Javasche Bank
………..

Voorschot Javasche Bank aan N.-Indië


150.000,-
,

150.000,-
Schatkistpromessen in omloop
…………

Schuld

het Ned.-Ind. Muntfonds
aan
33.508.000,-

33.656.000,-
Muntbiljetten in Omloop

…………..

Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank
1.114.000,–
,

805.000,-
,,

1.114.000,-

938.000,-

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

429

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 14 Mei 1928.

Activa.
Binnenl.Wis-(Hfdbk.
f

49.772.783,37
se1s,Prom.,
Bijbnk. ,,

3.335.008,44
enz.indisc.(Ag.sch. 11.550.382,19 64.658.174,-
Papier o. h. Buiteni. in disconto.
.. ……
-.
Idem eigen portef..
f
193.630.127,-
Af :Verkochtmaar voor’
de bk. nog niet afgel.
»


193.630.127,-
Beieenrngen
Hfdbk.
f

47.214.333 29
C
:
e
r
.
c
r
l

Bijbnk. ,,

5.956.977,93
in
Ag.sch.

65.770.368 41
op onderp.

f

118.941.679,63

Op Effecten..
.
.-. .. t

115.404.679,63 Op Goederen en Spec.

3.537.000,-
118.941.679,63
Voorschotten a. h. Rijk

.

…..

,,
2.089.909,37
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud … ….
f

67.679.665,-
Muntmat., Goud

,, 367.468.818,36

435.148.483,36
Munt, Zilver, enz.

,,

24.923.014,.-
Muntmat., Zilver..

,


460.071.497,36
Belegging
1
1
6
kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds

……………………,,
23.521.426,96
Gebouwen en Meub. der Bank…… ..

,,
5.000.000,-

Diverse

rekeningen ………………,,
40.498.518,58

(
908.411T332,88
Paeslva.
Kapitaal
……………………….f
20.000.000,-
Reservefonds …………………. …

,,
7.027.840,39
Bijzondere

reserve …………….. ……
8.000.000
,-
Pensioenfonds

………………….

..
5.136.757,47
Bankbiljetten in omloop…………..

,,
811.535.330,-
Bankas8ignatiën in omloop………….
913.056,90
Rek.-Cour.
5
Het Rijksaldo’s:

Anderenf 38.737.209,59

,,
36.737.209,59
Diverse rekeningen . …. …. ……..,,
19.061.138,53

f
9081411.332,88

Beschikbaar metaalsaldo ……… ..


f
289.787.686,46
Op de basis van i, metaaldekking….,,
119.950.567,18
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,,
1.448.938.430,-

Voornaamste oosten in duizenden
guldens.

Goud
Andere
Beschikb.
Dek-
Data
Circulatie
opeischb.
I
schulden
i

Metaal-
1

kings
Munt
1
Munt mat,
saldo
perc.

14 Mei

1
28
67680
367.4l9
811535
37.650
289.788
54

7

,,

’28
67.684
367.469 828.012 35.582
286.505
53

30 April ’28
67.689 367.469
853.274
35.288
283.122
52

23

,,

’28
67.701
367.469
783.360 38.743
296.593
56

16

,,

’28
67.701
367.469
793.704
37.702
294.225
55

10

’28
67.705
367.472 807.087
42.631
290.311
54

16 Mei’27
59.001
359.739
813.082
33.982
276.242
53

25 Juli

’14
65.7031
98.410
1
310.437
1

6.198 43.521
1
)
1

54

Totaal
Schatkist-
B lee- Papier
Diverse
Data
bedrag
Idisconto’
s
promessen
rechtstreeks

•e

e
ningn

op het
buiten 1.
reke-
ningen
1)

14 Mei

1928
64.658

118.942
193.630
40.499

7

,,

1928
73.827
3.000
121.446
192 270 41.601

30 April 1928
63.288
4.000
155.380
189.706
40.865

23

1928
49.594

105.502
189.501
37.143

16

1928
53.693

111.521 181.948
42.989

10

1928
61.413
5.000
128.222
181.635
38.680

16 Mei

1927
102.028

138.787
143.659
54.929

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686 20.188
509
1)
Op
ce
basis van

metaalueKKing.
•) niuitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Vnnrnnamste oosten in duizenden guldens..

Data

Metaal
Circu-
latze

Andere
opeischb.
schulden
Discont.
Div. reke-
,zingen’)

14 April

1928..
1.090
1.498
581 817
453

7

,,1928…
1.101
1.552
.531
819 428

31 Maart 1928..
1.101
1.585
514
822
417

24

,,

1928..
1.100
1.408
548 826 395

17

,

1928:..
1.100 1.443
566
.
827 466

16 April 1927_
1.041
1.481 916 640
495

5 Juli

1914…
645 1.100
560
735
396

‘)
oiuitposi
eer
activa.

12 Mei 1928
193.000
306 300
38.500
124.040
5

,,

1928
193.400
305.000 39.900 124.420
28Apr.1928
197.300
303.600
48.800 123.220

14Apr.1928
173.028

18.652
311.183
38.827 121.973
7

,,

1928
173.302

19.184
311.296
45.977
121.419
31Mrt.1928
173.331.

17.912
309.920
44.982
120.642
24

,,

1928
173.245

18.647
308.589 44.055
121.747

17 Mei 1927
185.323

29.627 312.080
55.657 142.213
15

,,

1926
200,070

38.006
330.470 41.754
164.101

25 Juli1914
22.057

31.907 110.172
12.634
4.8422)

1
Wissels,
1
1″
Diverse

I
Dek-

Data
Dis-
buiten
Belee-

1
reke-

1
ktngs-
conto’s
.
N.-Ind.
ningen
1
ningen’)

Percen-
betaalb.
t
.
tage

12Mei 1928 112800
56
5

,,

1928
115.800
56
28Apr.1928
121.300

55

14 Apr.1928
ï3.015
25.154

1
70.142 56.392
55
7

,,

1928
12.548
24.732
1
74.812
59.253

54
31 Mrt.1928
12.582
25.605
74.514 57,463
55
24

,,

1928
12.895
25.224
74.758
54.297′
54

17 Mei 1927
14.036
20.007 63.243 57.834
58
15

,,

1928
10.169
21.175
40.568 66.246
64

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934 2.228
44

‘)
Sluitpost
activa.

5)
Basis
5
15
metaaldekking.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste
posten, onder bijvoeging der Currency
Notes,
in duizenden ponden sterling.

Data
Metaal
CirdulatleV
Currency Notes
Bedrag
1
Bankbil/.
1
00v.
Sec.

9 Mei

1928
161.905
135.218
295.084
56.250
245.463
2

,,

1928
160.730
135.756
294.769
56.250
245.082
25 April 128
160.467 134.743
292.024
58.250
242.566
18

1928
158.619
134.659
294.862
56.250
245.566
11

1928
157.703
135.560
298.174
56.250
248.549
5

,,

1928
157.245 136.605
296.217
56.250
246.533

11
Mei

1927
153.959
136.170
295.719
58.250
246.032
22 Juli

1914
40.164
29.317


Data
l

00v.
1

Sec.

1

Other
1

Sec.

1
Public
1
Depos.
1

Other
Depos
Reservel
t

Dek-
kings-
nprr
ii

9 Mei ’28 29.457 55.695 13.075 100.782 46.437 40
2 ,, ’28 31.385

56.697 13.680 101.410 44.724 387/
8

25April’28 29.065 55.932 17.956 94.839 45.473 405/
16

18 ,, ’28 31.720 60.190 17.504 100.435 43.710 37
11

’28 33.110 62.689 17.780 102.220 41.893 3
4
18
5

’28 34.790 57.351 25.998 88.883 40.390 3
5
‘/8
11 Mei ’27 47.824 47.220 12.758 102.094 37.539 3251
8

22 Juli ’14 11.005 33.633 13.736 42.185 29.297 52
1) Verhouding tusschen Reserve en Deposit8.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

Waarvan’
Tegoed
Wis-
Waarv.
1
Belee-
Data
Goud
in het
IZilverj
in h t
selS
ningen
buitenl.’)
1
1
buit
ee
n
l
.
l

10
Mei ’28
5.543
1.864
343
61
1.869f
14
1.791
3

,,

’28
5.543
1.864
343
60
2.711
14
1.714
26Apr.’28
5.543
1.864
343
59 1.897
14
1.739
19

,,

’28
5.543
1.864
343
58
1.680
12
1.761
12

,,

’28
5.544
1.864
343
58
1.588
14
1.796

12 Mei’27
5.547
1.864
342
57
1.935
11
1.674

23Juli’14
4.104

640
-.
1.541
8
769

Bult.gew.
1
Schat-
Diver-

1
1
ï’Courant

Staat Data
voorsch.
1
kist bil-
sen
3)
Circulatte
ajd. Staat1jetten
2)

i
culieren

10
Mei’28
23.500
5.930
28.342
60.385
8.894
31

3

,,

’28
23.900
5.930
28.311
60.120
9.034
36
26Apr.’28
23.050
5.930
28.152 59.198
9.336
195
19

’28
23.400
5.930
27.500
59.514
8.571
170
12

,,

’28
23.800
5.930
27.150
60.027
7.998
101

12 Mei’27
28.900
5.694
16.179
52.617
9.158
43

23 Juli’14
– –

5.912
943
401
‘) waarvan oescnioaar ’80.) minioen. j in uiscutitu gcnwncn WCrCIED
voorsch. v. d. Staat aan buiteni. regeeringen.
3)
Sluitpost activa.

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.
Andere Beschikb.
Data

Goud

Zilver

Circulatie opeischb. metaal-
schulden

saldo

.6

430.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaaniste posten in mullioenen Reichsmark.

Daarvan
1
Deviezen
Andere
Data
Goud
bij bui-
J
als goud-
wissels
Belee-
ten!. circ.
1

dekking
en
nIngen
banken
1)
geldende
cheques

7 Mei

1928
2.040,9
85,6
197,5
2.280,4
39,2 Î
30 April 1928
2.040,9
85,6
167,7
2.492,9
102,8
23

,,

1928
2040,9
85,6 169,3
2.035,6
36,0
14

,,

1928
2.019,2
85,6
194,1
2.248,7
39,6
5

,,

1928
1.900.1
85,6 196,6
2.600,7
75,4
7 Mei

1927
1.849,8
101,2
127,0
.
1.931,4
27,1
30 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9
50,2.1

Data
1

Effec-
1

Diverse
1

Circa-
Rekg.- Diverse
1
1

ten

1
Acfiva
2
)
1

latie
1

Crt.
Passiva

7 Mei

1928
94,0
558,1
4.238,9
4:10,5
189,5
30 April 1928
94,0
588,9
4.409,5
557,9
193,3
23

,,

1928
94,0
542,1
3.760,1
671,1
190,6
14

,,

1928
94,0
527,9
3.996,5
613,9
1.96,1
5

,,

1928
94,0
613,2
4411,0
602,3
185,1
7 Mei

1927
92,9
485,0 3:504,0
572,0
188,7
30 Juli

3914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0′ t)
Onhelast.
2)
W.o. Rentenbankscheine
7
Mei, 30,
23, 14, 5
April’28,
7 Mei ’27, resp. 43; 16; 68; 51; 23; 67 mijl.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.
Voornaaitiste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud
o.

Rckg.
Cr1.

12
1928

rz
lo
l

,’ç

N
.cj

10
Mei
771
467
44
552
46
393
2.123
20
96

3

,,
771
467
44
543
61
392
2.126
39
78
26Apr.
760
472
44
557
48
392
2.1013
17
116′
19
760
464
44
544
41
391
2.105
19
87
12

,,
758
451
44
530
52
390
2.134
1
61
12 Mei
2
638
422
40
471
33
400
1.892
13
70,
1)
Aan de schatkist gecedeerd.
2)
1927.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESEBVE BANKS.
Voornaaniste postei i’n in 11 menen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal
1
Dekking
1

In
‘ter-
disc.
V.
d.
In
de
o pen
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks gekocht

25Apr.’28
2.723,3
1.266,8
162,6 709,1 365,8
18

,,

1
28
2.719,4
1.;129,7
165,1
619,6
350,8 1
11

,,

’28
2:748,8
1.344,5
163,9
618,7 361,6
4

,,

1
28
2.743.5
1.305,9
164,4
601,5
343,6
28Mrt.’28
2.760,0
1.381,9
170,5
524,1 346.1
21

,,

’28
2.775,8
1.442,5 170,1
477,0
332,7
27 Apr.’271 3.040,9
1

1.668.9
166,5
443,6 241,9

Data
Belegd
in
u. s.
Notes
Totaal

Gestort
’73-
Dek- Alem.
Dek-

1

__________
Gov.Sec.
in circu-
latie
Kapitaal

kin gs_
perc.’)
kings-
perc.
2
)
25Apr.’28
304,8
1.52,6
2.474,6
137,6
67,3
71,3,
18,,

’28
340,7
1.582,0
2.423,3
137,6
67,9
72,0
11

,,

’28
378.0
1.588,8
2.478,4
137,1
67,8
71,6
4

,,

’28
381,2
1.601,0
2.435,0
135,7
68,0
72,1
28Mrt.’28
385,8
1.567.1
2.404,2
136,2 69,5 73,8
21

,,

’28
385,3
1.565,3 2.359,7
136,6
70,7
75,1;
27Apr.’27
318,3
1.718,3
2.313,9
128,8
75,4
79,5
‘) Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare schulden:
F.
R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen voorraad munt-
materiaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. IIES. STELSEL.
Voornaamsteposten in millioenen dollars.

Dis-

JI?eservel
Data

Aantal contos

Beleg-
1
b

Totaal Waarvan
ij
de
1

banken

en

gingen 1 F. R. t depo-

time

sito’s

deposits

beleen.

1
banks
1

18 Apr.’281 645

15.763

6.618 11.767 1 20.899

6.841

11 ,,
1
281 646

15 7,59

6.592 1 1807

20.964 .6.824
4 ,, ’28

648

15.787

6.596 11.780
t
20.934

6.805
28Mrt.’28

649

15.410

6608 1 1.743 J 21) 568 . 6.778
21 ,, ’28

648

15.270 t 6.6:,5 11.708 1 20481

6.751
20Apr.’27

671

14.316 1 5.867 11.652 1 19238

6.031
i;tri liet
eind
van jedet’ kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 14 Mei 1928.

Het aspect van (le internationale foudsenmarkten is ook
in de achter oin.s liggende berichtsiveek over het aigemeen
vast geweest. Ditmaai heeft ook de beurs te B e r 1 ij 11 niet
bij de andere achter gestaan. Weliswaar was de stemming
eenigsziiis onregemati.g doch soinm3.ge speciale soorten, zoo-
als aan{leelen i1 de automobielnijverheid – in verbauid
met geruchten omtrent een 01) handen .ijncle fusie –
in ku’ns’tzijclefa’brieken,
enz.,
hebben blijk gegeven van zulk
een kraohtigen impuls, dat de meeste andere afdeelingen
zich hierbij hebben aangesloten.
Te P a i ij S heeft de opgewekte stemming zich eveneens
ten volle kunnen Jiandhaveu. Geruchten omtrent de in-
sc1irjiingcn op de 1hans aangeboden Fraaische staats.lee-
ning hebben melding gemaakt van een zoo:la.nig •succas, dat men de sluiting van de á
­
nschrijving binnen afzienbaren
tijd tegenioet meent te mogen zien. Hieruit heeft men ge-
volgtrekkingen gemaakt omtrent ‘het ‘tijds’ip van stabilisa-
tie van het J?’raitsciie ‘betaalmiddel en men is allerwe
g
en
overgegaan tot het sainkoopen van diverse fondsen.
Te L on d e ii is de fondsenmarkt bijzonder levendig ge-
weest. Groote omzetten hebben plaats gevonden en in cle
meeste gevallen zijn deze bij aanzienlijke koersver’beterin-
gen tot stand giekonien’. Opnierkelijk was het, dat de koop-
lust zich niet tot en.k&e fondsen, of groepen van fondsen
heeft beperkt, doch dat vrijwel de geheele beurs hieraan
deel heeft genomen. Toch waren er enkele •afdeelingen,
ive’ke in het bijzonder naar voren zijn getreden en tot
“eze mag in de eerste plaats de industrieele markt worden
gerekend. Het waren vooral aankoopen voor Amerikaansche
rekening, welke het koerspeil van tal van papieren uit deze
afdleeling hebben opgedreven.. Weliswaar hebben af en toe
winstncming

en de koersen eenigszi’ns gedrukt, doch niet
tot een zcodanig peil, dat de verkregen winsten ‘in belang.
rijke mate werden aangetast.
De markt te N e w Y o r k is eveneens»vast, van toon e-weest, hoewel cle vrees voor een’rliscontoverhooging n’el
sterker is geworden. Do verwachting van een verhooging
van den rentevoet vloeit voornamelijk voort uit de minder
liqtii.r’e positie van de Fecleral Reserve Bank te New York.
Blijkbaar wenscht de financieele leiding wel voort te gaan
met e inkrimping van ‘de credietfaciliteiten, doch wil zij
c
i
e
discontoverhooging zoo lang mogelijk uitstellen. Tegen. over de berichten van de gekimarkt stonden echter meldin-
gen uit de nijverheid, welke bijna alle gewag maakten van
een aanmerkelijke opleving. De staalindustrie bijv. heeft in
April een zeer groote productie opgeleverd en ook uit
andere kringen zijn de berichten optimistisch geweest.
In teenstel1ing met de internationale fondsenniarkten
is onze beurs in de achter ons liggende berichtsperiode. over
het algemeen niet zoo levendig geweest, behoudens enkele
– doch gewichtige – uitzonderingen. De
beleggi’ngsaf dce.
ling was rustig en heeft’gen groote koersveranderingen in
het licht gesteld. De invloed van de stijvere gelclmarkt –
pro’ongatie is tot 4% It 434 ‘pOt.. gestegen – is niet groot
geworden. 6 pCt. Ne:l. Werk. Schuld 1922: 105
1
/2, 10551.,
105% 4% pCt. Ne:l. Werk. Schuld 1917: 10051,, 100
3
/
8
,
100%; 4% pCt. Ned.-Incl.ië 1926: 98
7
1., 984, 987/
1
, 9351,
;

5 pCt. Brazilië 1913
f
20-100: 78, 77%, 77%; 8 pct. Sao
Paulo: 107/, 107, 107
1
/8.
De grootste omzetten hebben in de markt voor
indus-
triecic
aancicelan
plaats gevonden en hier zijn bovendien
opmerkelilke koersverschillen voorgekomen. Op den voor-
grond hebben buitenl’andsche aan”eelen gestaan, zooa.ls
Zwee:!sche Lucifer Maatschappij, d’Ougrée-Marihaye, Sepa-
raitor en7; de verbeteringen zijn hier vaak bijzonder groot
geweest. Daarnaa&t is weer de aandacht gevallen op aan-
deelen Philips Gloeilampenfabrieken, waar de hoogste no-
teeringen echter niet geheel behouden konden ‘blijven. Ten
aanzien van kunstzi’desoorten is de stemming een.lgszins
verdeeld geworden. Voor aandeelen Hol1an.

sche Kunstzijde
Industrie heeft zich gering aanbo:l ontwikkeld, terzelfder
tijd, dat aandeelen Maekubee en Enka sterker gevragd
werden. De belangstelling voor laatstgenoemde papieIen is
echter ‘tegen het einde van de berichtsperiode eenigszins ge-
luwd, zootat ook hier een daling ten aanzien van het hoog

ste peil plaats heeft gevonden. Margariaesoor’ten varen
ka’.m. Aan deelen Centrale Suiker Maatschappij zijn vrij sterk
achteruit geloopen, doch konden later een klein herstel
boeken. Centrale Suiker Mij.: 83%, 78%, 81%, 82; mli.
Kunstzijde Industrie: 283%, 285%, 279%, 274, 271%; Roll.
Mij. t. h. m, van Werken in Genv. Beton: 234, 231, 225, 227,
231; Jurgens: 294%, 285; Maekubee: 208%, 213%, 219,
218; Net. Gist & Spiritus: 446, 440, 420 (ex div.), 420%;
Ned. Kunstzijc’efabr.: 574, 586%, 595, 569%, 570; Philips
Gloeilampenfabr.: 7
4
9%, 761%, 789, 776; Zweedsehe Luci-

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

431

fer Mij.: 387; 391%, 417, 4154; Separtor: 188% 185, 191,
194; Ougrde Marillaye: 358%, 383%, 392%, 407.
Opgewekt was voorts de afdeeing voor
petroleunl.aan-

deden,
waar met name aandeelen Koninklijke Petrolewil
Maabschappij uit de markt werden genomen. De mededee-
ling, dat het slotdividend 14 pCt. zal bedragen, heeft een
goeden indruk gemaakt, waarbij nog het gerucht kwam om-
trcnt een aanstaande emissie van aandeelen. Dit gerucht
werd. in den vorm waarin het was verspreid, tegengespro
ken, doch de beurs schijnt het principe van een uitgifte
aanvaardbaar te achten, blijkens de stijging, welke sinds-
dien plaats heèf t gevonden. Dordtsohe PetroleumInd. Mij.:

368%, %
360, 373%, 380%; Gec. Roll. Pet. Cy.: 237%,
231%, 236, 230; Kon. Pctr. Mij.: 398, 3901/
s
, 403, 405%,

410; Perlak Petroleum: 71%, 70%, 72; Peuclai’.va: 24%,
23i/, 24; Marland Oil: 41?/
8
, 40%, 407/s.

De
rubbermarkt
was weinig veranderd, doch de grondtoon
is niet opgewekt geweest. Op den laatsten dag van de be.
richtsperiole viel een nieuwe inzinking op te merken, welke
in tegenstelling stond tot •het bericht, dat de voorraad te
Londen verder was afgenomen. A.msterd. Rubber: 247 %,
245%, 240%, 241; Dell Batavia Rubber: 170%, 169
5
/s,
167, 162% ; Hessa Rubber: 315, 317%, 304, 310; Indische
Bubber: 256%, 245, 238%; Java Caoutchouc: 150, 151%,
146%; IÇaii Telepak: 260, 255, 259%, 257; Kenderig Lem-
boe: 3.08, 297, 304%; Ned..Ind. Rubber & Koffie: 290, 288,
285%; Oost Java Rubber: 285%, 278, 270; R’dnm Tapa-
noeli: 120%, 124, 118%; Serbadjadi: 210%, 213, 207%,
204; Sumatra Caoutchouc: 183, 185, 182%, 186, 178; Su-
matra Rubber: 206, 214, 213%; Ver. md. Cultuur Onder-
nemingeri: 132%, 136%, 131%; Interoontinental Rubber: 1411, 13%, 13
8
/s.
Tabakseendeelen
hebben evenmin bijzonder groote va.
naties aangetoond hoewel de stemming hier wel opgewekt
kon worden genoemd. Areudsburg: 678 680, 670%, 640 (ex
div.) ; Besoeki Tabak: 534, 540, 538, 537; Dcli Batavia:

563
1
/2,
557, 550%, 563%; Dell Mij.: 466, 453%, 462, 463;
Oostkust: 214%, 215, 206%, 206; Senembah: 522%, 519,
516%, 520; Soekowono: 385, 392, 400, 409.

De af deeling voor
suikei-aandeelen
heeft geen handel van
beteekenis gekend. Alleen in aandeelen Javasche Cultuur
Maatschappij is iets omgegaan; de koers van dit fonds heeft
ook van een verbetering blijk gegeven. Voor het overige
was de gron.dtoon weinig opgewekt, behalve, tegen het einde
van cle berichtsweek, voor aandeelen H.V.A. Cultuur Mij.
der Vorstenlanden: 189, 189%, 190%; H.V.A.: 762%,
757%, 747
1
/2,
755, 763%; Javasche Cultuur Mij.: 436%, 435,
444, 413 (ex div.), 407; Kalibagor: 415, 414, 418, 416;
Moormann: 405, 398, 399, 393; Ned..Ind. Suiker Unie: 309, 303%, 299, 301; Poerworedjo: 125, 124; Sindanglaoet: 465, 462, 466, 462; Suiker Cultuur Mij.: 308, 307
1
/
4
, 304, 305%;
•Tjep.per: 840%, 849, 842, 849; Watoetoelis Poppoh: 835,
838, 825.

Scheepvaertaandeelen
bewogen zich op den achtergrond,
waarbij echter nu en dan blijk werd gegeven van veel weer-
stand. Hollan•d.A.merika Lijn: 79%, 78%, 78, 79%; Java.
China-Japan Lijn: 136, 134%, 138, 139; Kon. Ned. Stoom.
boot
Mij.:
88%,
89%, 92; Ned.. Scheepv. Unie:
213%,
212%,
214%; Stoomv. Mij. Nederland: 200%, 201, 202%.
De afdeeling voor inijnbouwaasi.deelen
was weinig geani.
meerd, met uitzondering van aancieelen Salida, w’aaiin de
omzetten op sommige dagen zelfs tamélijk groot zijn gewor-
(len. Alg. Exploratie Mij.: 105%, 1047/
s
, 101; Billiton le
Rubriek: 1034, 1031, 1040, 1038; Boeton Mijnbouw Mij.:
177%, 175%, 175% ; Muller & Co.’s Mijnbouw Mij.: 95, 95%,
94; Rodjang Lebong: 119%, 120%, 119, 116; Singkep Tin
Mij.: 425, 427, 420; Salida: 53%, 48%, 53
1
/2,
51%.

Bankaandeelen
hebben over, het algemeen blijk gegeven
van een vaste stemming. Amsterd. Bank: 185, 186
1
/2,
187%., 188; Roll. Bank v. Z..Amerika: 71%, 72 Incasso
Baiik: 125%, 126; Koloniale Bank: 269%, 267, 268%;
Ned.-Ind. Handelsbank: 185, 182% 183%, 185; Mcd. Han-
del Mij..: 19051, 190%, 188%, 189; R’damsche Bankverg,:
99%, 99
1
/2,
100; Twentsohe Bank: 143 (ex div.), 142, 143%.
De
Amerikaansche markt
was kalm. Ten onzent hef t
mén alleen voor enkele speciale fondsen belang gekoesterd,
zooals Wabash, United States Leather, enz. United States
Leather: 51%, 49%, 50; Anierican Smelting &
Refining Cy.: 190%, (ex div.), 188
5
/s, 190%; Anaconcla Cop.
per: 143, 139%, 142%, 142%; Amenican Water Works: 72, 66%, 66; Studebaker:
6851, 67%, 68; United States Steel
Corporation: 1487/
s
, 145%, 147%, 1467/
s
; Atchison Topeca:
196%, 194%; Ene: 60
5
/8,
60%, 627/
s
, 62
5
/s; Missour,i Kan.
sas & Texas: 37%, 387/
s
,
39111,;
St. Louis & San Fransisco:
120, 122 (ex claim) ; 199, 120% ; Southern Pacific: 130%,
128
15
1,
130%; Union Pacific: 199%, 200%,, 199; Wabash Railway: 857/
s
, 90%, 03
1
116,

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

15 Mei 1928.

-De t a r iv e-markt is deze week sterk van aanzien veran-
derd en de oorzaak daarvan heeft in de allereerste plaats gelegen in het op 9 Mei gepubliceerde maandbericht per
1 Mei van het Ministerie van Landbouw te Washington
omtrent den stand van de wintertarwe der Vereenigde
Staten. In de eerste dagen der week was de stemming nog
vrij vast, en het herstel, dat na de flauwe dagen van het
begin der maand was ingetreden, kon zich nog goed hand-
haven. Weliswaar wachtte men met zijn transacties alge-
meen op de publicatie van het Washingtonsche maand-
bericht, doch daar zeer ongunstige cijfers verwacht won-
den, en Europa bovendien veel tarwe noodig heeft, kwa-
men toch geregeld nog al wat zaken tot stand. Italië en
Spanje kochten op flinke schaal en ofschoon op de Noord-westelijke markten van het Europeesche vaste land weinig
gekocht werd en ook in Eng&and de omzet veel kleiner
was geworden, zoo w’as toch het totaal der zaken lang niet
onbeteekenend. Op 8 Mei was zelfs Ohicago voor tarwe hoo-
gen dan den vorigen dag en ook nog op den 9den, op wel.
ken dag het maandbericht eerst na afloop der markt ge.
publiceerd werd, trad slechts een beperkte iverlaging in, welke veroorzttakt werd door uitstekende berichten om-
trent den Canadeeschen uitzaai. Daarna trad echter onder
den indruk van hot maan.dbenicht een sterke prijsverlaging
in. Dit bericht viel namelijk minder ongunstig uit dan men
verwacht had. De opbrengt werd geraaid op 479 millioen
btcshels, welke berekening twee dagen later een fout bleek
te bevatten, zoodat de raming op 486 millioen werd ver-
hoogd. Op 1 Mei 1927 bedroeg de raming 594 millioen,
terwijl de opbrengst ten slotte 552 millioen is geweest, met een gemiddelde der laatste 5 jaren van 549 millioen. Merk-
w’aardig zijn in het oogstrapport de cijfers voor de afzon-
derlijke staten. Hoe hevig de tarwe in de gebieden ten
Oosten van den Mississipi geleden heeft blijkt uit de ra-
mingen voor Ohio, Indiana en Illinois. Het slechtst zijn de
voruitzichten in Ohio, waar een oogst van slechts 1%
millioen bushels verwacht wordt tegen 29 millioen in 1927,
terwijl deze staat in 1923 zelfs een oogst van 43
1
/2
millioen
bushels heeft gehad. Ook in Nebraska blijken de vooruit-
zichten slecht te zijn, doch in Kansas
!en
Oklahoma te-
zamen rekent men op 50 millioen meer dan in het vorige
jaar. Die beide staten maken dus veel goed en dientenge-
volge viel het bericht nog al mee. Daarop volgde een zeer
rooskleurig officieel rapport over de Canadeesche vooruit-
zichten, waaruit blijkt, dat het weder er -sedert het begin
van Mei buitengewoon gunstig is voor den tarwe-u.itzaai.
Reeds is daarvan een groot gedeelte gereed gekomen en
terwijl het werk in het vorige jaar zooveel vertraging en-
dérvond, is men nu bij vroegere jaren eenigen tijd vooruit.
Het vochtgehalte van den bodem is in Canada overvloedig en er wordt een uitbreiding van den uitzaai verwacht. Ook
in Argentinië vindt de uitaaai onder gunstige omstandig

heden plaats en dit alles heeft aan de termijnmarkten der
uitvoerlanden tot een nieuwe sterke prijsdaling geleid. Het
sterkst was die weder te Chicago waar van 7 tot 14 Mei
cie tarweprijzen 8 h 11 dollarcent per 60 1bs. zijn gedaald.
Te Winnipeg bedroeg de verlaging 5
1
/
2
á 7 cent. Sedert de
reeordpnijzen van 30 April zijn voor Mei en Juli de prijzen
te Chicago ongeveer 20 cent (12pCt), te Win.nipeg 9% cent
(6 pC.t.) gedaald: Winnipeg heeft de laatste dagen, nu de
Pool wegens de uitstekende Canadeesche vooruitzichten
misschien verplicht zal zijn, haar prijzen flink te verlagen,
meer aan de prijsdaling meegedaan dan in de eerste week
dezer maand.
In Argentinië konden de tarweprijzen zich aanvankelijk
beter handhaven dan in Noord-Amerika, doch op 14 Mei
waren ook de Argentijnsche termijnmarkten flauw en on-
geveer 30 centavos per 100 KG. lager dan op den 7den.
Sedert 30 April heeft deprijsdaling te Buenos Aires en
Bosanio ruim 50 centavos of circa 4 pCt. bedragen.
Aanvankelijk werd Argentijnschetarwe in Europa drin-
gend aangeboden, zonder sterke vraag te ontmoeten, doch
stakingen in eenige Argentijnsehe havens hebben Inter de
vraag naar spoedige Argentijnsche tarwe doen toenemen.
Het ligt echter voor de hand, dat de flauwe houding der
Noor.d.Amerikaansche markten een herstel der Europeesche
vraag tegenhoudt, al zal een eventueel lager prijsniveau
waarschijnlijk weder tot ruimer inkoopen leiden, want de
wereldversohepingen zijn de laatste weken klein geweest.
De naar Euiopa onderweg zijnde hoeveelheden hebben dan
ook eenige vermindering ondergaan, hetgeen in Engeland
de markt steunde. Het betere weder in Europa heeft in
verschillende landen reeds een verbetering in den stand van het winter graan met zich gebracht, doch het is nog
steeds te koud en er valt speciaal in Duitschiand .

432

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

Noteeringen.

?’h1cago

Buenos Aires

Data

Tarwe

Maïs’
Haver

Tarwe
1
Maïs Lijnzaad
Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

12Mei’28 1501/
8
1034

6584

12;15

8,20

16,- 5 ,, ’28 160/
4

l08

64
51
8

12,30

8,20

16,-
12Mei’27 1415/

82

49
,
1
8

12,15

6,_

16,10
12 Mei’26 161s/

70
1
1
8

40

13,50

6,80

15,30
12 Mei’25 162w

1
15

15,35

10,20

21,55
20Juli’14 82

5631
s

3634

9,40

5,38

13,70

Locoprjzen te Rotterdam/Amsterdam.

s
oor
en
14
Mei
1928
7 Mei
1928
16
Mei
1927

Tarwe (ffardwinter II)
. .
15,25
15,75
15,50
Rogge (No. 2 Western) ..’
15,55
15,95
.

13,60
Mais (La Plata)

……..
2

239,-
238,-
168,-
Gerst (No. 2 barley)

,
.
a
261,- 262,-
259,-
Haver (Canada 3) ……..
1

15,75 15,75
12,50
Lijnkoeken (Noord-Amen-
kavanLaPlata-zaad)…
1

13,40
13,30
11,65
Lijnzaad (La Platal
.
..
.
..8
370,-
371,_
374,-
1)
per 100 KG.
2)
per 2000 KG.
8)
per 1960 KG.

AANVOEREN in tons van 1000 KG.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen
6112Mei
Sedert
Overeenk.
61I2Mei
Sedert
Overeenk.
1928
1
Jan.
1928
tijdvak
1927 1928
1Jan.
1928
tijdvak
1927
1928
1927

39.646
813.421
791.032
4.6143
26.982 28.715 840.403
819.747
Tarwe………………..
Rogge

……………….
1.966
72.497 102.625

. –

72.497 102.625
.’-
7.900 9.357


67
7.900 9 424
Boekweit ……….. ………
13.110
363.539
498.228
.7.918
85.737 87.042
449.276
585.270
4.378
127.823 171.539

3.240
2.899
134.063
174.438

Mais ……………………

2.063 68.693 66.864


1.436
68.693
68.300

Geref

…………………

4.500
85618
99.469
5.750
154.161
93.392
239.779
192.861

Haver

………………

2.644
83.260
68.658

1.184

84.444
68.658

Lijnzaad

…………….
Lijnkoek

……………
m
3.853
44.862
46.351
405
16.459
14.940
61.321
64.291
Tarweeel

………….
Anderè meelsoorten
94
=

5.132
7.2315.132
7.231

steeds te weinig regen om flinken groei v.het gewas tè-
veeg te brengen. Uit het dezer dagen gepubliceerde Pru-
sische oogstrapport blijkt echter wel eenige verbetering
sedert 1 April. Ook in Engeland is de toestand verbeteid
evenals in Frankrijk, ‘doch.daar is vrij veel •tarwe cletinitief
verloren gegaan en door andere gewassen vervangen. Guii-
stig. blijven de vooruitzichten in Italië en Roemenië.

Voor r o g ge was het Washingtonsche maandibericht
zeer ongunstig. De oogst der Vereenigde Staten wordt op
slechts 39.3 niillioen bushels geraamd, terwijl op 1 Mei
1927 de ramiug 47.8 millioen bedroeg en de oogst in dat
jaar ten slotte 58.6 millioen heeft beloopen. In 1922 hadden
de Vereenigde Staten een rogge-oogst van 103.3 millioen
bushels. Ook in Duitschland wordt over de te velde staande
rogge geklaagd en de stand is er minder goed dan die der
tarwe. Voor rogge heeft dan ook te Chicago de prijs zich
heel wat beter kun,nen handhaven dan ‘voor tarwe. Wel
trad een prijsdaling in maar de prijzen kwamen niet be-
neden het peil van 3 Mei, het laagste punt, dat in de vorige
week de tarwe- en rogge-prijzen te Chicago bereikten. Al
sloot rogge op 14 Mei voor Mei
634,
voor Juli 334 dollar-
cent per 56 lbs. lager dan een, week te voren, zoo waren
de prijzen ten slotte onveranderd (Mei termijn) en
hooger (Juli-termijn) dan op den 3den. Uit die laatste
verhooging blijkt het gevolg van het zeer slechte oogstbe-
richt. .Verschepingen van rogge uit Noord-Amerika en Ar-
gentinië zijn ditmaal Vrij wat grooter geweest ‘dan in de
vorige week. . .

Voor m a ï s is de markt in den loop der week nog al
wat verbeterd, omdat in verschillende Europeesche landen,
waarbij ook Nederland, de verbruiksvraag in den loop der
week verder verbeterde. Stoomende en afgeladen Platamaïs
kon daardoor Vrij sterk in prijs verbeteren, ofschoon aan
de Argeatijnsche termijumarkten ten slotte wel eenige
prijsverlaging intrad. Krachtig hebben naast de toenemende vraag ook cle Argentijnsche stakingsberichten – ‘tot de hoo-
gere prijzen voor spoecl’ige maïs meegewerkt, doch een ver-
mrndering der verschepiagen van Platamaïs vond nog niet
plaats en ‘de afgeleden hoeveelheid was ook nu weder zeer
• ruim.’ Andere- maissoorten dn Platamaïs worden tegen-.woordig slechts zeer weinig afgeladen en ook daarin ligt
‘een redën. voor de handhaving van de Argentijnsche prij-
zen op liet tegenwoordige – hooge niveau. Een flinke out-
wikkeling der zaken in Platamals op zomer-aflading wordt
‘daardoor echter tegengehouden. Volgens de deze week ge-
publiceerde officieele Argentijnsche raming van ‘den maïs-
oogst heeft de opbrengst dit jaar 35,4 . millioen quarters
• bedragen, terwijl de, vorige oogst indertijd door •de Argen.
tjjusche regeering op 37:5 millioen ‘werd . gesohat, welke
schatting echterwaarschijnljk vrij wat te laag is geweest.
De verlaging, welke in den loop der week aan de Argentijn-
sche termijumarkten is ingetreden, beloopt ten slotte niet
meer ‘dan 5 ii 10 centavos per .100 KG.
In Nederland speelt Nederlanclsch-Indische mais tegen.
voodig., een belangrijke rol,, maar. de aanvoeren zullen

waarschijnlijk spoedig afnemen. Initu.ss.chen hestaat voor
spoeclige Platamals nog ‘steeds een groote premie boven
cfladiug in Mei en later en binnen eenige weken mag men
dus voor beschikbare maIs een lager prijspeil verwachten.
Noord-Amerika is ‘deze week voor maIs flp.uw geweest
wegens goed weder voor den uitzaai e de eerste ontavik-
keling der nieuwe mais en eeh’grootere met mais bezaaide
oppervlakte dan in het vorige jaar, zoodat te Chicago van
7 tot 14 Mei een verlaging van ongeveer 734 do1lrcent per
56 lbs. is ingetreden. Op dit verlaagde prijsniveau is Noord-
.-.merikaansohe mais echter nog steeds te duur voor export
naar Europa. In. Roemenië zijn de vooruitzichten voor den
iiieuwen oogst gunstig en ook ‘in Zuid-Afrika. Vnn tijd tot
tijd worden ‘in Engeland op af lading in ‘den nazomer zaken
in Zuid-Afrikaansche mais gedaan, doch de prijzen daar-
voor zijn veel hooger clan voor Platamaïs.
In spoedige ge r s t blijven de zaken over het algemeen
moeilijk met beperkten omzet, doch toen Noord-Amerika in
de tweede ‘helft .dezer week goedkooper aan .de markt kwam,
werd in Nederland Vrij wat Amerikaansche genst op spoe-
•dige aflading gekocht. Ook leidde de prijsdaling, wlke’ aan
de termijnmarkt te Winnipeg intrad, tot eenige toename
der zaken in Noor.d-Amerikaansche gerst op .aflading in
cle laatste maanden van het jaar. Zeer sohaarsch blijft het
aanbod van ‘den Donau, doch Britsch-Inclië heeft deze week
een flinke hoeveelheid ‘gerst’ afgeladen. Ivlincler flauw dan
Mei en Juli, .welke ongeveer 334 dollarcent per 48 lbs.
in prijs zijn gedaald, ‘is deze week te Winnipeg de October-
termijn geworden en het groote deport ‘tusschen ouden en
ilieusijen oogst heeft dus eenige vermindering ondergaan.
Zeer flauw is de laatste ‘dagen te Winnipeg de markt
geweest voor h a v e i
.
, waarvan de prijzen den laatsten tijd
en ook ‘in liet ‘begin dezer week, zoo sterk waren gestegen.
Cauadeesohe haver wordt steeds dringender aangeboden en
zal nu misschien veder een grootere rol ook in Europa
gaan “spelen dan langen tijd het geval is geweest,’ vooral
wanneer de verschepin.gen van ‘de Oostelijké Canadeesche
havens weer in veilen gang zullen zijn. Reeds werden ‘op
15 Mei meen. zaken naar Nederland gedaan. Vast is bijna
de geheele week de ‘havermarkt gebleven in de Vereeeigde
Staten, waar de oogstoorlLitzichten ‘weinig bevredigedd
schijnen te zijn. Eerst op 14 Mei ”aste Chicago ook haver
lager. Voor Pla.tahaver is na eeuige afname der vraag, deze
week de kooplust in Europa, vooral in Duitsohlanci en
Nederland, weder toegenomen en op 11′ en 12 Mei. werden
er vrij wat zaken gedaan in spoedige Plataha.ver op. Rot-
terdam en Antwerpen. Daarna vermindorde echter weder
cle omzet met grooter Argentijnsch aanbod.

SUIKER.
De verschillende sui’kermarkten wal

en de – a.fgeloo’pen
week awa -kar gestinid, aangezien de toch reeds geringe be-
langstelling van Amerikaansche en E.ngelsche raffinadeurs
en speculanten geheel verflauwde toen houders hun vraag
prijzen ietwat verhoogden.

16 Mei 1928

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

433

De termijnmarkt in N e w Y o ‘r k ondervond hiervan den
terugsl’ag, en de slonoiteeringen lagen dan ook gemiddeld
een 5 tal punten beneden de opening; het slot was als
volgt: ,
Sp. 0. 4,52; Mei 2,60; Juli 2,71; Oct. 2,87; Dec. 2,90;
Maart 2,78.
De ontvangsten in de Atlantische ‘havens der V.S. be-
droegen deze ‘week 58.000 tons, de versmeltingen 55.000
tons tegen 72.000 tons iii 1927 en de voorraden 520.000 tona
tegen 280.000 tons.
In Cuba- en andere koloniale suiker ging nagenoeg niets
om. Toen ‘aan het eind der voorafgaande week de vraag
‘voor geraffineerd’ iets verbeterde en vastere berichten op
de New Yorksche beurs gelanceerd werden, meenden hou-
ders van ruwsuiker hunnen vraagprijs tot ongeveer 2% d.c.
c. & fr. te kunnen verhoogen met het hierboven gemelde resul-
•taat. Op basis van 2% dc. werd eene ‘kleine transeetie af-
gesloten.
De laatste C uh a-statistiek is als volgt:

1928

1927

1926
Tons

Tons

Tons

Cubaansche prod. tot 815 .. 3.900.000 4.325.000 4.410.770
Consumptie …………….37.728

47.000

58.000
Weekontv. afscheephavens

93.552

67.675 103.435
Totaal sedert 1/1 ………..2.747.070 3.034.886 3.307.556
Werkende fabrieken

18

29

75
Weekexport …………….71.141 82.901 84.439
Totale export sédert 111 ……1.395.190 1.600.488 1836.415
Voorraad afscheephavens … 1.336.182 1.447.664 1.471.142
Voorraad Binnenland ……1.130.900 1.292.114 1.185.279
In Engel asd verlaagden raffinadeurs den prijs van
hun product deze week met 3d. voor alle posities. Op de
termijnmarkt waren de slotnoteeringen Mei, Aug. en Dec.
Sh. 15/9%; Maart 1929 Sh. 18/0%. De Engelsche Board of Trade statistiek over April wordt
met de volgende cijfers bekend gemaakt:

Apr. ’28 Apr.’27 J./A.
1
28 J./A.
1
27
Tons

Tons

Tons

Tons
Import Ruwsuiker. . .-. 162.277 114.559 537.733 364.787

99

Ueraffineerd .. 33.016

67.827 110.940 192.104

Totaal……195.293 182.386 648.673 556.891
Voorraad Binul. suiker 20.800

9.850


Voorraad in entrepôt.. 213.600 300.700


Voorraad in raffinaderij 64.350 62.000


Opbr. raffinaderijen .. 64.265 71.851 297.302 236.482
Tot. binneni. verbruik 116.120 139.960 468.604 483.626
Totale export ………..4.407 6.352 21.992 18.557
Voorraad 31 Mrt. 1928 306.650 ‘ 1927 348.300
30April1928 298.750

1927 372.350
Op J a v a hebben de V.I.S.P. hunne eerste raming voor
oogst 1928 met 30.000 tons verhoogd, zoodat de cijfers nu
luiden 1.511.000 ‘tons Superieur en 846.000 lens bruine sui-
ker. Indien de oogst der niet ‘aangesloten fabrieken op
10 pOt. hiervan geraamd wordt, zou dit :voôr 1928 een to-
taal maken van ca. 2.590.000 tons (tegen een opbrengst van
2.379.000 tons in 1927). Verdere verhoogingen ‘dezer raming zijn waarschijnlijk.
Voor ‘tweedeha.ndoeh suikér was de markt stil en bewogen
zich de fluetusties binnen zeer beperkte grenzen.
U ie r t e 1 a n d e was de markt de afgeloopen week kalm
gestemd en sloot op nagenoeg dezelfde noteeringen als bij
opening ni. Mei
f
16%; Aug.
f
17′; Dec.
f
17% en Maart

f
177%. De omzet bedroeg deze week 6300 tons.
NOTEERINGEN.

Londen
New York
Amsterdam

White Java’s 1 Cuba’s
Data

per

Tates f.o.b. per
1
9& c.i.f.

Centri-
Augustus Cubes1

1

‘ fuga is

No.1 1
Mei/Juni
t

Mei

basis
990
14 Mei ’28
f

1671
t

30/71
12110
131134
4,52
7 Mei ’28
,,

17
1
1
16

301I0
12/101/,
1311%
4,52
14
Mei ’27
,, 20s
35/6
15/1%
1417%
4,83
14
Mei
1
26
,,

18111
16

33/-
151-
1111034
4.41

ruwsuiker
basis
880

4Juli ‘141
f 11
13
1,,
181-


3,26
basis
990
1 1)
Het verschil
tusschen ruwsuiker 88
0
en
f
4
/,,
h
i krist.suik.
990
is aan te nemen
opf3p. 100 KO.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.
Manchester, d.d. 9 Mei 1928.

Prijzen van Amerikaansche katoen hebben nogal gefluc-
tueerd en staan onder den invloed van weerberichten en

Noteering voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

11
Mei
1928
4 Mei

1

1928
27 April
1

1928
IIMei
1927
11 Mei
•1926

New York
voor
Middling…
22,05e 21,35e 21,85e
15,60c
19,10e
New Orleans voor Middling 21,23e 20,82e
21,08e
15,10e
18,17e
Liverpool voor
Middling
. .
11,62 d 11,60 d
11,61 d
,
8,67 d
10,27 d

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen).

,
1 Aug. ’27
Overeenkomst (ge periode
tot
1926127 1925126
4 Mei’28

Ontvangsten Gulf.Havens.
}
7921

12425

9112
21

Atlant.Havens
Uitvoer naar Gr.Brittannië

1246

2381

2083

pp

,,’tVastelandetc.

4402

5828

4021
Japan……

977

1628

1039

Voorraden.
(In dulzendtallen balen).

Overeenkomstig
tijdstip
4Mei’28
1927
1926

Amerik. havens.
.
.. _.
1454
1932
972
691
785
1439
New York ……..
117
224
25
Binnenland ..
.

………

New Orleans
349 495 309
Liverpool …………-
591
1065 553

speculanten. Noteeringesi waren Donderdag en Vrijdag 30
punten flauwér, doch stegen Zaterdag 9 punten. In Liver-
poo1 daalden prijzen jl. Maandag opnieuw 15 punten, ter-
wijl New York futures dien dag 54 tot 70 punten hooger
sloten. Gisteren was Liverpool Mid-American spot 26 pun-
ten hoogér en noteerde 11.85. New York opende 23 tot 32
punten hooger, doch sloot 1 tot 10 punten lager. Deze
groots fluctuaties verstoren het. vertrouwen en zijn een
beletsel voôr den handel. Ook Egyptische katoenprijzen
zijn aan fluctuaties onderhevig en het gebrek aan vertrou-
wen in prijzen van beide soorten, als ‘ook de afwezigheid
van vraag, werden de vorige week duidelijk weerspiegeld
mde geringe verkoopeni in Liverpool, die slechts ca. 36.000
balen bedroegen.
De Amerikaansche garenmarkt is over ‘het algemeen
flauw. De stijgende katoenprjzen brachten gisteren een aan-
zienlijke vraag. Ervaringen van spinners schijnen nogal
uiteen -te loopen, doch in vele gevallen zijn er goede zaken gedaan, zoowel in twist als inslaggaren, voornamelijk dek-
kingskoopen. Het is voor spin.ners echter moeilijk hoogere prijzen te bedingen en men klaagt algemeen over de slech-
te prijzen, die men voor geboekte orders heeft betaald.
Voor binnenlandsch verbruik zijn goede zaken gedaan in 3012 en 40/2 en terwijl in enkele gevallen de betaalde
prijzen ruim
34
d. meer dan verleden week bedragen, laten
zij toch nog een aanzienlijk verlies op productiekosten. De
meeste Egyptisclie spinners hebben weinig goeds over de
markt te zeggen. De vraag is verre -van voldoende, hoewel
in enkele gevallen van een goeden omzet sprake is. De
Master’s Spinners Federation besloot ji. Vrijdag,’ zoowel
in de Amerikaansche als Egyptische sectie, een stemming
te houden over de kwestie van loonsverlaging. De stem-
biljetten moeten voor den 21sten Mei worden ingeleverd.
De spinners worden gedwongen te antwoorden, daar op de
biljetten vermeld staat, dat als men geen antwoord ont-
vangt, men dit beschouwt als ten gunste ivan het voorstel
te stemmen. De verdere gang van zaken zal afhangen van
het feit, of 80 procent van de leden der Federation vôôr het
voorstel stemmen. Indien dit het geval is en men zich aan
de ‘tegenwoordige overeenkomsten houdt, moet er nog een
opzeggingstermijn van een maand verloopen ‘vôördat dit besluit van kracht wordt, hetgeen beteekent, ‘dat een stil-
stand van het werk niet vSôr einde Juni kan plants hebben.
In ‘de doekmarkt is sedert de vorige week weinig ver

andering gekomen. Prijzen zijn vast met neiging tot stij-
gen, daar de markt weer ‘opgeloopen is na den iets flauweren
toon van jl. Vrijdag. Men toont veel belangstelling in prij-
zen, doch het aantal geboekte orders is ‘bepaald teleurstel-
lend. Shanghai en Bombay koopen kleine hoeveelheden
fancies, doch men hoort niet van zaken op grootere schaal.
De mailberichten van ,,De Straits” luiden bepaald pessi-
mistisch, terwijl de jongste moeilijkheden tusschen Japan
en China in Noord-China zeer verontrustend zijn. Daar
staat tegenover, dat er thans weer zaken gedaan zijn in

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Mei 1928

greys, in styles, clie sedert .geruimen tijd niet meer in de
markt zijn geweest. Over het algemeen gaat er weinig om,
terwijl. prijzen zich kunnen handhaven.

Liverpoolnoteeringen

Oost. koersen

1Mei 8Mei
2Mei 9Mei T.T.opBr..Indië
1/5li
115
F.G.F. Sakellaridis2 1,40 21,60 T.T.op Hongkong 2/0

2/051.
G.F. No. 1 Oomra 8,60 8,40 T.T. op Shanghai 21734 2j734

KOFFIE.

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel
te Rotterdam.)
Noteeringen en voorraden in Brazilië.

te Rio
te Santos
.
Wisselkoers
Data

Voorraad
1
Prijs
Voorraad
1

Prijs
te Rio
op Londen
(In Balen)
1
No.
71)

(In Balen)
1
No.

14
Mei

1928
303.000
1
27.225
1.109.000
1
33.500
6
7

.
,,

1928
298.000
1
26.225
1.157.000
1
33.000
6
30April1928
283.000
25.525 1.102.0001
33.000
6
16 Mei

1927
139.000
23.900
949.000
1
24.500
515/

Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balei.

te Rio
1

te Santos
Data

1

Afeloopen

1

Sedert
Afgeloopen 1
Sedert
wee
1Juli
1

week

1
1Juli

12 Mei 1928

80.000
1
3.419.000
1
172.000 8.961.000
14 Mei 1927

38.000 3.063.000 153.000 8.325.000
1)
In Reis.

De vaste stemming, waarvan reeds in het vorig bericht
moest worden melding gemaakt, hield ook in de afgeloopen
1

week onafgebroken aan, hetgeen het meest tot uitdrukking
kwam in de noteeringen aan de termijnmarkten. Ten onzent
liepen de termijnprijzen van het Gemengd contract nog,
234 á 3 ct. op en zelfs voor •de loopende maand 4 ct., ter-
wijl de noteeringen van het Santoscontract – waarop ech-
-ter, zooals bekend is, slechts uiterst weinig omgaat – ruim
4 ct. hooger moesten worden gezet.
Trouwens, ook in de productielan-den waren de prijzen
algemeen .hooger. Santos liep 2/- h 31- per cwt. op en Rio,
dooreen ongeveer 2-. In Nederlandsch-In-dië steeg cle prijs
van Palembang Robusta ongeveer 2 ct. per
34
EG. en die
van Robusta W.I.B. faq. en van de meeste tusschênsoorten’
(ongewasschen Benkoelen, Man-dlieling, enz.) 34 h 1 ct. Ook
gewasschen Centraal-Amerikaansche soorten waren hoo-
ger in prijs en er kwamen zaken in Guatemala, Columbia en enkele andere soorten tot stand tot prijzen 1h 2 ct. per
34
EG. boven die van een week geleden.
1.
In loco werden cle officieele noteerin-gen met 1 ct. ver-
1

hoogd. De afzet voor binnenlandsche consumptie liet rio steeds te wenschen over, doch naar het buitenland was hij
niet onbevredigend.
Te beginnen met Donderdag 10 dezer werd de limiet der
dageljksche aanvoeren in de haven van Rio door het
1

Comité tot Permanente Verdediging van de Koffie ver-
laagd van 14.800 balén op 10.240 balen. Deze maatregel
schijnt er op te wijzen, dat Brazilië van plan is het groote
prijsverschil, dat reeds zoo langen tijd tusschen Rio- en
,

Sntos-koff ie bestaat, zon mogelijk te verkleinen door ver

hooging van den Rio-prijs. Er is van den loopenden Rio-
oogst nog laag niet zflôveel naar de afscheephaven •doorge-
laten om dozen maatregel aan een . andere beweegreden tel

kunnen -toeschrijven. Bovendien, nog zeer kort geleden was
bekend gemaakt, .dat het Instituut bereid was de markten
van Rio en van Victoria ,,ind.ien noodig” te steunen, en dadelijk daarop werd de vermindering van de limiet der
aanvoeren te Rio bekend gemaakt. Dat deze steun de be-‘ doelde uitwerking zal hebben, is onder de bestaande om-‘
standigheden, nu Brazilië het heft geheel in handen heeft,
niet onwaarschijnlijk.
Officieel werd nog namens het Instituut bekend geaakt,
dat cle voor uitvoer via Santos in aanmerking komende
hoeveelheid van den volgenden oogst geraamd wordt op
7.392.500 balen, dat is dus de hoeveelheid, afkomstig uit
den Staat Sao Paulo en het zuiden van den Staat Minas
Geraes. De- afl-aclers-firma -Nioac & Cia. te Santos sein-de
eveneens, dat zij cleii volgenden oogst raamt op ongeveer 734 -mjlljoen balen. Een en ander beteekent dus eene niet onbelangrijke verlaging tegenover de -tot nu toe vrij alge-
meen aangenomen cijfers van 8 S 9 millioen.
– Dë prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prornpte verscheping sijn thans ongeveer 1051- S 107/-
per- wt. en van dito Prime ongeveer 109/- S 1111-, terwijl
zij
vini Rio type New-York 7 niet beschrijving, prompte ver-‘
sbheping
;
bedragen
iI-
S 76/-.
:vs
RÔbista: op af lading van Nederlan-dsch-Indië zijn de’

prijzen in de eerste hand op -het oogenblik:
Palembang Robusta, Mei verscheping, 39 ct.; Paiembang
Röbusta, Juni verschepin.g, 38
3
/
4
ct.; Ma.ndiieling Robusta, Mei/Juni :verscheping, 42 ct.; W.I.B. f.a.q. Robusta, – Juni verscheping, 47% ct.; W.I.B. f.a.q Robusta, Juli/Dec, ver-
scheping, 4734 ct.; W.I.B. f.aq. Robusta, Oet./Dec. versehe-
piiïg, 47 et., alles per
34
EG., cif, uitgeleverd gewicht, netto
contant.
De of ficieele loco-iioteeringen werden verhoogd voor Supe-
rior Santos van 63 op 64 ct. per
34
EG. en voor R-obusta
van 47 op 48 et.
De noteerin-gen aan cle Rottercianische termijn-markt
vdr-en aan de ochtend-call als volgt: –

Santo-contract

Gemengd contract
basis Good

basis Santos Good

j
Mei
1
Sept.] Dec. Mrt.jl Mei.I Sept.
1
Dec.
1
Mrt.

15 Mei58

57

5534 – — 46

4634
44
34 431,
8

5334 5234 5134

– 42′,,
43

42

41
1

,,

5234 51

5034

– 421
4
42′

407

40
24 April

h
51

50


42
‘4
23
/a 4134 40’1
8

De slot-noteerigen te New-York van het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:


Mei

Sept.

Dec.

Maart –

14 Mei

$ 15,35

$ 15,59

$ 15,50

$ 15,55
7 ,,

,, 14,90

,, 14,95

,, 14,78

14,50 –
30 April …….,, 14,50

,, 14,30

,, 14,08 –

13,80 23

14,41

,, 14,30

,, 14,10

13,87
— Rotterdam, 15 Mei 1928.

– –

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

– –

Zichtbare voorraad op 1 Mei in duizenden balen.
• .

1928

1927

1926

1925

1924
Voorraad in Europa.. 2.014 1.732 1.614

1.709 1.658
Stoomend JBrazilië ..

467

455

449

444

288
n.Europa kOost

Indië.

64

69

29

12

47

2.545
2.256
2.092
2.165
1.993
Voorraad Ver. Staten
892 807
694
695 652
Stoomend)

– –
naar

,Brazjlië
469
439 304
183
474
Ver.StatenJ
3.906 3.502
3.090 3.043
3.119
Voorraad in Rio
283
126
74
93
239
Santos..
1.102
882
1.354
2.168
1.057
Bahia
49
20
15
31
30
Victoria.
94
7


Totaal

… … *5434
‘4.537

*4533 *5335

*4445
Op

1

Âpril

………*5.255
‘4.558

‘4786
‘5.389

‘3.964

1927
1926

192.5
1924

1923
Op

1

Juli

……- ……..’4.720
‘4.571

‘5085
‘5.071

‘5.340

1 Juli 1924
4.592.000 balen

1 Mei 1925
2.644.000
1 Juli 1925
1.786.000
1 Apr. 1926
3.902.000
‘Niet inbegrepen de binneni.
1 Mei 1926
3.531.000
Voorraden in Sao Paulo.
.
1 Juli 1926
2.833.000


1 Apr. 1927 3.888.000

1 Mei 1927
3.133.000
1 Juli 1927
3.312.000
1 Apr. 1928 12.653.000

RIJNVAART.

Week van 6 t/m. 12 Mei 1928.

De -aanvoeren v-an zeezijde bleven stati-onnair.
Er was in het begin -der -week -tamelijk veel vraag, -welke
echter geleidelijk afnam. Er was uitsluitend vraag naar
]iollan-d-sche ruimte, -door-dat -de schepen van -Du.itsche nat-io-
naliteiten in verband met de nog -heer-scheude staking in
Du.itschl and – on-der het scheeps- en -bootenpe.r-soneel, voor
eventueele transporten niet in aanmerking kwamen. Dien-
tengevolge verzamelde zich veel Duitsche ruimte, waar-
– voor geen emplooi- was. In het laatst der weak bestond
onder deze schepen toenemende neiging om ledig naar de
Ruhr te sleepen. Ook Hollandsche ruimte bleef vol-doende
-beschikbaar. De ertsvraohten voor de Rulirhavens bleven
olficieel genoteerd op
f 1;-
met
34
en
f 1.10
met
34
los-
tijd-.
Bij oponthoud -door staking onderweg of na afloop
var den 1otijd wer-d

een -d-aghuur van 2% á 3 cent per
ton gegarandeerd. Naar den Bovenrjn werd uitsluitend in
dakhuur bevracht op basis van 2% á 3 cent per ton. Het
sleep-loon noteerde op basis van het 30 S 3234 cent tarief.

Auteur