Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

inhoud

4494s
september 2006  jaargang 91

Een kans voor ICT-beleid?

4

E. Bartelsman  In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag waarom
investeringen in ICT in Europa lager liggen dan in de Verenigde Staten
en waarom de bijdrage van ICT aan de economie hier geringer is. Tevens
wordt een aantal richtingen aangegeven waarin het antwoord wellicht kan
worden gevonden.

De economische effecten van ICT

9

D. Pilat  Dit artikel bespreekt de rol van ICT in economische groei. Het
toont aan dat ICT geen panacee is, maar een technologie die, onder de
juiste voorwaarden en gecombineerd met andere investeringen en veranderingen, kan helpen om de economische groei en productiviteit te versterken.

ICT-gebruik, productiviteit,
groei en waardecreatie

16

B. van Ark, R. Inklaar en G. de Jong  Gezien de complexe wijze
waarop ICT-gebruik en productiviteit inwerken op de prestaties van de
onderneming is het niet verwonderlijk dat meer ICT zich niet automatisch
vertaalt in betere macro-economische prestaties.

ICT en productiviteit:
waar blijven de vruchten?
H. van der Wiel en G. van Leeuwen  Verschillen in productiviteitsgroei
tussen de Verenigde Staten en Nederland kunnen niet uitsluitend worden
verklaard uit verschillen in ICT-intensiteit, want de bijdrage van ICT aan
de productiviteitsgroei omvat meer dan investeren in ICT-hardware. De
onderbouwing van ICT-beleid is daarom gebaat bij meer onderzoek naar
de externe (spill-over) effecten van ICT-gebruik.

en verder…

ten geleide

1

ict in beeld

14

redactioneel

48

I-Barometer

49

22

ESB september

2006

Hoe voorzien bedrijven in hun
flexibiliteitsbehoefte?
F. Cörvers en R. Montizaan  Afhankelijk van het functietype binnen
bedrijven hebben werkgevers behoefte aan numerieke of functionele
flexibiliteit van het personeel. Voor ICT-functies lijkt de behoefte aan
functionele flexibiliteit te domineren. Daarentegen voorzien vooral
kwetsbare groepen aan de onderkant op de arbeidsmarkt in de behoefte
aan numerieke flexibiliteit.

27

inhoud
Column: Kijk over de ICT-grenzen heen 32
M. Frequin

Het belang van diensteninnovatie
voor het uitnutten van ICT

34

H. Bouwman en W. Janssen  Innovaties op het gebied van informatieen communicatietechnologie en -diensten komen tot stand in open
innovatienetwerken, waarbinnen ondernemerschap een belangrijke rol
speelt. Overheidsbeleid om ondernemerschap en netwerkvorming te
stimuleren is niet erg effectief gebleken. De aandacht van de overheid
dient, net als in bijvoorbeeld Duitsland, meer uit te gaan naar servicei
­nnovatie en service-engineering.

Erflaters van de ICT:
innovatie, ondernemerschap
en Nederlands succes

39

W. Hulsink, D. Manuel en T. Elfring  De crisis in de Nederlandse en
wereldwijde ICT lijkt voorbij. Sommigen zien in de recente successen van
bedrijven van eigen bodem een omslagpunt. Echter net zo zeer dat één
zwaluw nog geen zomer maakt, zo zorgen de internationale successen
van TomTom, LostBoys en TeleAtlas er nog niet voor dat Nederland een
Europees ICT-centrum is, danwel wordt.

Second best, geen tweede keus

44

P. Donselaar en S. Raes  Economen zijn geneigd om zich
vooral te richten op het zoeken van beleidsoplossingen die
in economische zin optimaal zijn. De auteurs betogen dat
bij het versterken van de benutting van ICT meer aandacht
voor beleid, dat economisch gezien misschien second best
is, maar beter aansluit bij draagvlak in de samenleving,
op zijn plaats is.

ESB september

2006