Ga direct naar de content

Het meten van weten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 9 1986

Het meten van weten
Sinds een aantal jaren wordt het
economenvolk via ESB en Intermediair
onrustig gemaakt met publikaties van
de economen-‘top 30’ en -‘top 40’.
Gaat het hier om een hogere vorm van
zelfbevrediging (en leedvermaak!) of
maakt het ons echt lets wijzer over de
opbrengst van wetenschappelijk onderzoek? Om hierop een antwoord te
kunnen geven, wordt in dit artikel een
aantal methoden om de output van
economen en economisch gnderzoek
vast te stellen met elkaar vergeleken
en geplaatst in het ruimere kader van
de groeiende behoefte aan maatstaven om de produktie en de waarde van
het universitaire bedrijf te evalueren.
Een van de terreinen waarop – vooral
door de invoering van de z.g. voorwaardelijke financiering 1) – steeds
meer wordt gedaan aan outputmeting
is het uit de collectieve middelen gefinancierde universitaire onderzoek.
Een adviescommissie 2) adviseerde
vorig jaar zelfs aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen om waar
mogelijk output als grondslag voor de
financiering van het wetenschappelijk
onderzoek tegaan hanteren. Ook in de
recente ministeriele beleidsnota Hoger
onderwijs; autonomie en kwaliteit 3),
wordt aangedrongen op de ontwikkeling van ‘performance indicators’ als
noodzakelijk hulpmiddel in de evaluaties van onderzoek en onderwijs van
en door instellingen. Dat vereist tenminste enige consensus over de maatstaf voor die ‘performance’. We zullen
de volgende vier ontwikkelingen op het
gebied van outputmeting van economisch onderzoek beoordelen:
– de ‘economen-top 40’, gebaseerd
op de produktie van individuen, gemeten aan de hand van artikelen;
– de ‘economen-top 30’, eveneens
gebaseerd op de produktie van individuen, maar gemeten aan de hand
van citaten;
– het rapport van de economische faculteitvandeRijksllniversiteitGroningen, waarin de produktiviteit van
grote onderzoekclusters wordt gemeten aan de hand van een groot
aantal publikatiecategorieen; en
– het rapport van de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen, waarin de produktie van
onderzoekgroepen wordt gemeten
aan de hand van publikaties (artikelen, boeken, dissertaties).
Om het methodologische probleem
zo zuiver mogelijk te stellen laten we
de pikante vraag hoe verschillende onderzoekers, onderzoekgroepen of faculteiten ‘scoren’ in deze verschillende systemen hier graag rusten. De dis-

cussie over deze vraag kan het best
worden samengevat met het woord
van de dichter:,,Beauty is in the eye of
the beholder”.

De top 40___________
In 1980 werd de eerste economen
top 40 gepubliceerd 4), eerst in ESB,
daarna jaarlijks in Intermediair. De
top-40 wordt samengesteld door
A.D.S. de Schuite, nom de plume van
twee vooraanstaande Nederlandse
economen. De samenstelling is gebaseerd op het idee dat de produktiviteit
van economen blijkt uit het aantal, de
omvang en de kwaliteit van hun artikelen. Boeken zijn niet opgenomen omdat de kwaliteit ervan moeilijk objectief
valt vast te stellen (althans moeilijker
dan bij tijdschriften). Bovendien worden nieuwe ideeen doorgaans eerst in
de vorm van een wetenschappelijk artikel gepubliceerd en pas later eventueel in boekvorm uitgebreid herhaald.
Hoe wordt dan de kwaliteit van artikelen gemeten? De Schuite benadert
de kwaliteit door de bladen waarin ze
verschijnen te rangschikken in een
drietal categorieen: ‘zeer goede tijdschriften’, ‘uitstekende tijdschriften’
en ‘toptijdschriften’. Alleen Internationale tijdschriften worden in beschouwing genomen. De reden hiervoor is
dat alleen bijdragen aan de Internationale literatuur wetenschappelijk gezien betekenis hebben. ,.Bijdragen in
Nederlandse tijdschriften hebben dan
ook vaak het karakter van een bijdrage
aan een politieke discussie, van oplossing van een praktisch probleem, of
van een inleidend overzicht van nieuwe internationale ontwikkelingen op
het vakgebied” 5). Uit oogpunt van
kwaliteitsbeoordeling is verder van belang dat deze bladen een strikt proces
van ‘refereeing’ hanteren. Een aangeboden bijdrage wordt alleen voor publikatie geaccepteerd als de ‘referees’
(beoordelaars) het goed genoeg vinden. Het ene blad is daarbij selectiever
dan het ander. Dat bepaalt de plaats
van het blad in een van de drie
kwal iteitscategorieen.
Het systeem werkt verder als volgt.
Auteurs van artikelen in deze tijdschriften verdienen met hun publikaties punten. Die punten worden opgeteld over
een periode van vijf jaar. Perpublikatie
krijgt een auteur vijf punten plus een
punt per bladzijde (in het geval van een
grote bladspiegel anderhalf punt per
bladzijde). Dit getal wordt vervolgens
vermenigvuldigd met twee als het om
een ‘zeer goed tijdschrift’ gaat, met

drie als het een ‘uitstekend tijdschrift’
betreft, en met vier als het een ‘toptijdschrift’ is.
Ten slotte vindt nog een correctie
plaats voor het aantal auteurs van een
artikel. Als een artikel n auteurs heeft
krijgt elke auteur —-—de deel van de
n+1
punten.

De top 30

_______

Sinds 1981 publiceert ESB jaarlijks
een economen top-30. De eerste jaren
werd deze verzorgd door J.J. van
Duijn. De recentste top-30 werd opgesteld door T.M. Buitendorp en M.A.
Langman. Evenals bij de top-40 gaat
het hierbij om een rangschikking van
personen. De top 30 is niet gebaseerd
op publikaties, maar op citaten. Daar
ligt de volgende redenering aan ten
grondslag. Om bij te dragen aan de publieke kennis zal een onderzoeker
moeten publiceren. Dat is een ding; of
andere onderzoekers uit die publikatie
waardevolle kennis en inzichten putten
en daar in eigen geschriften blijk van
geven, is een tweede. Dit laatste bepaalt volgens de redenering van Van
1) Zie C.A. Hazeu, Voorwaardelijke financiering van onderzoek, ESB, 16 februari 1983,
biz. 163-165.
2) Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Onfwikkeling, Rekenschap van creativiteit (eindrapport), ‘s-Gravenhage, September 1985 en Werkgroep Bedrijfseconomisch
Beleid en Beheer van de Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling,
Ins & Outs. Achtergrondstudie over bedrijfseconomisch beleid en beheer van onderzoekorganisaties bij input-, throughput- en output
financiering, ‘s-Gravenhage, juni 1985. Zie
ook D.J. Wolfson, Rekenschap van creativiteit, ESB, 4 September 1985, biz. 867.
3) Ministerie van O en W, Hoger onderwijs;
autonomie en kwaliteit. Een andere besturingswijze, 16 oktober 1985, en W.J. Deetman,
Doelmatigheid en hoger onderwijs vanuit politiek perspectief , in: P.B. Boorsma en J.B.J.
Koelman, Doelmatigheid in het hoger onderwijs, ‘s-Gravenhage, 1986, biz. 3-12.
4) ESB, 17 december 1980, biz. 1414-1415,
Intermediair, 21 mei 1982, biz. 11-13, 16 december 1983, biz. 13-17, 14 december 1984,
biz. 27-29 en 27 december 1985, biz. 23-25.
5) A.D.S. de Schuite, Top-40 der Nederlandse
economen, Intermediair, 21 mei 1982, biz.
11-13.
6) ESB, 18 november 1981, biz. 1143-1145,
15 december 1982, biz. 1338-1340,14 december 1983, biz. 1158-1159, 12 december 1984,
biz. 1174-1175 en 18/25 december 1985, biz.
1305-1307.

7DR

Duijn de waarde van een publikatie 7).
Hoe meer citaten dus, hoe beter het
onderzoek of de onderzoeker. Een
ranglijst moet dus gebaseerd zijn op
aantallen citaten. Daarvoor maakt hij
gebruik van de Social Sciences Citation Index (SSCI), die wordt uitgegeven
door het Amerikaanse Institute for
Scientific Information. De SSCI omvat
alle
maatschappijwetenschappen.
Wat de economische discipline betreft
wordt van 150 tijdschriften (waaronder
drie Nederlandse, t.w. De Economist,
het Tijdschrift voor Economische en
Sociale Geografie en de European
Economic Review) alle in artikelen genoemde referenties genoteerd. Verder
wordt nog een beperkt aantal boeken
nagetrokken, als regel congresbundels.
Bij de samenstelling van zijn ranglijst heeft Van Duijn nog een aantal additionele regels toegepast:
– alleen in Nederland opererende
Nederlandse economen komen in
aanmerking;
– boekbesprekingen, die de SSCI wel
opneemt, doen niet mee;
– verwijzingen naar eigen werk tellen
niet mee; verwijzingen van onderzoekers die elkaar binnen een kring
veelvuldig citeren zijn daarentegen
niet uitgesloten;
– een beperking tot de algemene
economie, incl. de econometrie en
de wiskundige economie; de bedrijfseconomie is buiten beschouwing gelaten 8).
Een bezwaar van de SSCI, waarvoor
Van Duijn niet corrigeert, is dat bij publikaties door meer dan een auteur alleen de eerste geindexeerd wordt.

Het Groningse rapport
Anticiperend op het rapport van de
Verkenningscommissie Economische
Wetenschappen is onlangs onder
auspicien van het bestuur van de economische faculteit van de Rijks Universiteit Groningen door Szirmai en Corsel 9) een produktiviteitsstudie verricht. De onderzoekoutput van de verschillende economische faculteiten is
gei’nventariseerd op basis van publikaties. Bron vormen de wetenschappelijke verslagen van de instellingen. De in
beschouwing genomen periode is
1980-1983. De volgende acht publikatiecategorieen en bijbehorende wegingsfactoren zijn onderscheiden:
1. Dissertaties
– intern
5
– elders
4
– extern
1
2. Boeken
4
3. Geredigeerde bundels
1
4. Herdrukken
1
5.. Artikelen
1
6. Rapporten
0,5
7. Annotaties
0,5
8. Vakpublikaties
0,25
Opmerkelijk is dat de artikelen niet
706

nader geclassificeerd zijn naar de kwaliteit van het tijdschrift. De output is vervolgens toegerekend aan vier categorieen, t.w.:
– Algemene economie;
– Bedrijfseconomie;
– Econometrie en wiskunde; en
– Overig.
In de categorie ‘overig’ zit o.a. het
onderzoek van de niet-economische

vakgroepen.

Verkenningscommissie
Economische
Wetenschappen
Ging het bij de top-30 en de top-40
om initiatieven van gemvolveerde individuen, de Verkenningscommissie
Economische Wetenschappen heeft
een andere achtergrond. Ze werd in
1985 ingesteld door de minister van O
en W als uitvloeisel van de Taakverdelings- en Concentratie-exercitie in de
economische discipline. De commissie had een drieledige taak:
a. het beschrijven van de aard en de
omvang van het door de overheid
gefinancierde
wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de
economie, de econometrie en de
actuariele Wetenschappen dat
wordt verricht aan Nederlandse instellingen van wetenschappelijk
onderwijs;
b. het doen van uitspraken over de
kwaliteit, de doelmatigheid en de
samenhang van het onderzoek op
het gebied van de economische wetenschappen; en
c. het formuleren van aanbevelingen
met het oog op de gewenste ontwikkeling, waarbij voor het onderzoek
een profilering per installing wordt
uitgewerkt, rekening houdende met
eventuele mogelijkheden van verdeling van taakgebieden.

In het kader van de onder a. genoemde taak was er op het moment dat
dit artikel geschreven werd nog slechts
een concept-deelrapport 10) beschikbaar. Daarin heeft een inventarisatie
van onderzoekoutput plaatsgevonden
op basis van publikaties. Daarbij is een
ruime publikatiemaatstaf gehanteerd:
naast tijdschriftartikelen zijn ook boeken en bijdragen aan boeken, zowel
nationaal als internationaal meegenomen. In tegenstelling tot de top-30 en
de top-40 wordt de output niet per individu gemeten, maar per installing
(d.w.z. per economische faculteit en
daarbinnen per vakgroep; een afzonderlijke beschouwing is gewijd aan de
economische vakgroepen van nieteconomische faculteiten). De output is
verder toegerekend naar onderwerp,
waarbij op basis van de Journal of Economic Literature een tiental hoofdcategorieen wordt aangehouden. De in beschouwing genomen periode is
1979-1983. De bron wordt gevormd

door de wetenschappelijke verslagen
van de instellingen.
De commissie heeft niet alleen aantallen publikaties en aantallen gepubliceerde bladzijden geregistreerd, maar
heeft ook gedifferentieerd naar de wetenschappelijke kwaliteit van de geregistreerde publikaties. Wat de tijdschriftartikelen betreft zijn de tijdschriften onderscheiden in een vijftal kwaliteitscategorieen, A t/m E. De hoogte
van inschaling van een tijdschrift wordt
daarbij bepaald door de mate waarin
het geciteerd wordt 11). Ook de Nederlandse tijdschriften zijn ingeschaald,
voornamelijk in de twee laagste categorieen. De volgende gewichten zijn
gehanteerd:
Categorie
Gewicht
A (voortreffelijk)
4
B (zeer goed)
3
C (goed)
2
D (redelijk)
1
E (van gering wetenschappelijk belang)
1/2
Verder is van belang dat tijdschriften
in randgebieden van de economie
(wiskunde, ‘operations research’ e.d.)
in categorie D zijn opgenomen. Onderzoek in economische faculteiten in andere disciplines (b.v. sociologie of
recht) blijft buiten beschouwing.
In tegenstelling tot de tijdschriftartikelen zijn bij boeken en artikelen in
boeken slechts aantallen geregistreerd. (Artikelen in) boeken in de Engelse taal hebben een gewicht van 1,5
gekregen in verhouding tot bijdragen
in de Nederlandse (of Duitse of Franse)
taal. Verder heeft de commissie de volgende verhouding gehanteerd: vijf artikelen van 20 biz. per artikel in een categorie D-tijdschrift = vijf boekbijdragen
in de Nederlandse taal = een boek in
de Nederlandse taal. Tenslotte zijn
aantallen verdedigde dissertaties afzonderlijk geregistreerd.

Publikaties of citaten?
De belangstelling voor ‘performance
indicators’ in het universitaire wetenschappelijke onderzoek is de afgelopen jaren sterk gegroeid, niet in het
minst door de invoering van de voor7) Vgl. ook E. Garfield, Citation indexing – its

theory and application in science, technology,
and humanities, New York, 1979.

8) In de laatste top-30 zijn bedrijfseconomen
wel meegeteld. Dit was echter nauwelijks van
invloed op de ranglijst.
9) A. Szirmai en R.R. Corsel, Produktiviteit
van economisch onderzoek aan universitaire
instellingen, Groningen, januari 1986.
10) Verkenningscommissie
Economische
Wetenschappen, Concept-rapport van een

deel van de door de Verkenningscommissie
economische Wetenschappen verrichte inventarisatie betreffende de periode 1979-1983, januari 1986.
11) De gehanteerde citatenindexen zijn berekend door S.J. Liebowitz, en J.P. Palmer, Assessing the relative impacts of economic journals, Journal of Economic Literature, jg.22,
nr.1, maart 1984

waardelijke financiering in 1982. Het

lijkt daarom nuttig de boven beschreven ontwikkelingen in de economische
discipline te beoordelen tegen deze
bestuurlijke achtergrond. Thans is de
tussentijdse beoordeling (na twee jaar)
van de voorwaardelijke financieringsprogramma’s aan de orde. Daarbij
gaat het dus om het vaststellen van recente output. Vanaf volgend jaar zullen
eindbeoordelingen geveld moeten
worden. Daarbij is van belang dat de
minister na een overgangsperiode de
mogelijkheid van ‘reallocatieve gevolgen’ in het vooruitzicht heeft gesteld.
In een recente afspraak tussen minister en de instellingen is besloten dat
de externe beoordeling zal uitmonden
in een drietal categorieen: + +, + en
-. Het reallocatiemechanisme zal er
per saldo op neerkomen dat instellingen die relatief veel onderzoek als excellent ( + + ) krijgen beoordeeld, er
middelen bij kunnen krijgen ten laste
van instellingen die minder excellent
‘performen’.
Omdat ‘excellence’ zich niet laat
dwingen lijkt het daarom het meest
raadzaam als instellingen en faculteiten hun interne beoordelingsprocessen primair richten op het traceren van
hetgeen evident onder de maat gebleven is (de ‘bottom-10’). In dat beoordelingsproces kan de prestatie-indicator
van (gewogen) aantallen publikaties
een bruikbaar hulpmiddel zijn. Aan het
hanteren van een effectindicator 12)
zoals citatenanalyse kleven daarentegen zowel meetproblemen als meer
principle’le bezwaren.
De belangrijkste meetproblemen
zijn:
– de opgenomen bladen vertegenwoordigen de gevestigde orde;
nieuwe tijdschriften, tijdschriften in
multidisciplinaire gebieden, ‘radical’ tijdschriften (die een nieuw of
onderliggend paradigma vertegenwoordigen) zijn doorgaans niet opgenomen 13);
– Nederlandse bladen zijn niet
opgenomen;
– bij meer dan een auteur wordt alleen de eerste geteld.

– er vindt geen weging plaats van de
kwaliteit van de bladen waarin een
auteur wordt geciteerd;
– bepaalde modes in onderzoekgebieden kunnen onevenredige aandacht krijgen.

Een bruikbare outputmaatstaf ___
__
Een publikatiemaatstaf is dus een
geschikter hulpmiddel bij de beoordeling van onderzoekprogramma’s dan
een citatenmaatstaf. Wanneer wordt
aangesloten bij de bestaande ontwikkelingen kan er gekozen worden tussen de top-40-aanpak, de Groningse
methode en de door de Verkenningscommissie gevolgde methode. Zoals
gezegd, kan de beoordeling van de
‘performance’ van wetenschappelijk
onderzoek meer doelen dienen. Als
evaluatie van voorwaardelijke-financieringsprogramma’s het doel 14) is,
heeft de benadering van de Verkenningscommissie in beginsel vier voordelen:
– de output van onderzoekgroepen
wordt geregistreerd in plaats van
die van individuen of grove clusters;
– niet alleen internationale maar ook
Nederlandse publikaties tellen
mee, zij het met een lager gewicht.
Dat doet recht aan de positie van de
economische discipline als wetenschap die ook tot taak heeft bij te
dragen aan actuele maatschappelijke en beleidsdiscussies;
– niet alleen artikelen, maar ook boeken, bijdragen aan boeken, en dissertaties tellen mee;
– er vindt een vorm van kwaliteitsweging plaats.

Dit overziende lijkt het daarom het
overwegen waard wanneer faculteiten
intern de evaluatie van voorwaardelijke-financieringsprogramma’s aangrijpen om enige vingeroefeningen te
doen op maat van de Verkenningscommissie. Daarbij dient er wel rekeMeer principiele bezwaren tegen ning mee te worden gehouden dat het
citaten-analyses zijn:
rapport van de Verkenningscommissie
– ze geven_geen indruk van recente op onderdelen sterk gekritiseerd is.
output, maar van ‘past perfor- Een modificatie die b.v. zou kunnen
mance’; leeftijd wordt beloond; het plaatsvinden is om de tijdschriften uit
prestige van de gevestigde orde de door de commissie aangemerkte
wordt gemeten; ze hebben een con- randgebieden (wiskunde, ‘operations
serverende werking;
research’) hoger te waarderen. Dat- citaten zijn veelal niet onderling on- zelfde geldt voor een aantal bedrijfsafhankelijk; er blijken citeernetwer- economische en op deelgebieden geken (in een specialisme en/of rond richte tijdschriften.
een bepaald blad) te bestaan, waarDe output van de verschillende proin men elkaar over en weer citeert gramma’s kan vervolgens gerelateerd
en prestige toedeelt (de ‘mutual ad- worden aan de personele inzet voor
miration society’). Buitenstaanders onderzoek per programma. Uit een
lopen de kans genegeerd te wor- dergelijke procedure resulteert een
kengetal per programma. Als norm
den;
– een aanhaling hoeft niet per se in- voor ‘evident onder de maat’ kan dan
stemming te betekenen, maar kan bij voorbeeld worden genomen dat een
ook kritiek inhouden; het is niet alle- programma lager ‘scoort’ dan de helft
maal vooruitgang in de wetenschap van het gemiddelde. Als dat voorkomt
kan dat aanleiding zijn voor een inhoudie wordt gemeten;

ESB 16-7-1986

delijk onderzoek door de faculteit. In
gesprekken met de betreffende onderzoekgroep naar aanleiding van het bibliometrisch materiaal kan dan aan de
orde komen of er gegronde redenen
zijn die de relatieve ‘onder-score’ kunnen verklaren. Conclusie: bij zo’n precaire zaak als onderzoek blijven outputmaatstaven altijd hulpmiddelen in
een intersubjectief beoordelingsproces; ze treden niet in plaats daarvan.
Ten slotte kan worden opgemerkt
dat de voorwaardelijke financiering als
zodanig een relatief zwak instrument
van onderzoekbeleid van de overheid
blijft. In zijn huidige vorm is de toekomst van de voorwaardelijke financiering dan ook twijfelachtig. In het recente rapport van de OECD 15) wordt aanbevolen de voorwaardelijke financiering in het licht te plaatsen van een
spiegeling van de Nederlandse universitaire onderzoek-‘performance’ aan
het buitenland. Het is te verwachten
dat in een dergelijke procesgang ‘excellentie’ volledig langs disciplinaire lijnen zal worden gemeten. Interdisciplinair onderzoek zal daarin niet goed tot
zijn recht komen. Dat is een reden te
meer voor de overheid om ook voor dit
soort onderzoek een adequaat instrumentarium te ontwikkelen 16).

Cock Hazeu
12) Het verschil tussen prestatie-indicatoren
en effectindicatoren wordt uitgebreid behandeld door H.M. van de Kar, o.a. in: Beheersen
en begroten, in: D.J. Wolfson (red.), Naar een
beheersbare collectieve sector, Deventer,
1981, biz. 83-124 en in Het meten van overheidsvoorzieningen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 1983, nr.
7/8, biz. 280-292.

13) Vgl. H.L. Theuns, Over het meten van
kwaliteit in de economie en belendende disciplines, ESB, 12 december 1984, biz.
1181-1182.

14) Dit laat in het midden of de door de
Verkenningscommissie gevolgde bibliometrische aanpak ook de meest geschikte is om
een inhoudelijke sterkte-zwakte-analyse van
het vakgebied te maken.
15) OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, Review of national science
and technology policies. The Netherlands,
voorlopige versie, Parijs, maart 1986.
16) Dit punt komt ook aan de orde in: C.A. Hazeu, De organisatie van het onderzoekbestel;
beleidsvoering en besluitvorming in een gelaagd systeem, Beleid en Maatschappij, juli/
augustus 1986.

707

Auteur