Ga direct naar de content

Haal meer uit de mdw-operatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 27 2001

Haal meer uit de mdw-operatie
Aute ur(s ):
Burg, B.I., van der (auteur)
De auteur is directeur van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap, Den Haag.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4325, pagina D14, 27 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Dossier: Effecten en toekomst van mdw
Tre fw oord(e n):
ondernemerschap

De mdw-operatie was een noodzakelijke operatie gegeven het feit dat wet- en regelgeving te uitgebreid en te ondoorzichtig waren
geworden en leidden tot te grote rigiditeiten op de markt, welke de efficiëntie en innovatie bedreigden. Geconstateerd kan worden dat
de mdw-operatie in het algemeen inderdaad een bijdrage heeft geleverd aan meer marktwerking, meer dynamiek, minder
administratieve lasten en betere wetgevingskwaliteit. Er kan echter veel meer bereikt worden door sterker te profiteren van het
interdepartementale karakter van deze operatie.
Beleidsaanbeveling 1: Zet keihard in op de Wetgevingskwaliteit en de vermindering van de administratieve lasten.
De kwaliteit van wet- en regelgeving is nog lang niet altijd transparant, consistent en uitvoerbaar. Ook valt de gerealiseerde
administratieve lastenreductie tegen, zoals ook Vianen opmerkt.
Het mdw-traject is door de interdepartementale opzet bij uitstek geschikt om na te gaan hoe individuele wet- en regelgeving vanuit
diverse departementen op het niveau van de onderneming samenkomen en uitwerken. Analyseer deze wetten in samenhang. Zorg dat in
diverse wetten op terreinen als milieu en ruimtelijke ordening, of arbeidsomstandigheden en veiligheid:
» verschillende begrippen voor dezelfde eenheden worden geïdentificeerd en geharmoniseerd;
» tegengestelde eisen die vanuit deze verschillende wet- en regelgeving aan het bedrijfsleven worden gesteld, worden verwijderd. Een
voorbeeld is ‘het zagen in ijzerconstructies’. Vanuit de milieuwetgeving kan hiervoor een vergunning worden verstrekt, terwijl vanuit de
wet ruimtelijke ordening voor dezelfde activiteit een verbod met dwangsom kan worden opgelegd!
» onnodige (meervoudige) vraag om gegevens niet plaats vindt.
In de mdw-operatie is hier weliswaar een start mee gemaakt, onder andere via productwetgeving, harmonisatie van het ondernemers- en
zelfstandigenbegrip en loonbegrippen, maar in de toekomst zou hier nog veel sterker op ingezet moeten worden.
Voor het ondernemerschap zou dit meer rechtszekerheid, minder reële kosten, minder irritatiekosten, betere naleving van wet- en
regelgeving, lagere administratieve lasten en in sommige gevallen ook het verdwijnen van onnodige belemmeringen voor innovatie
betekenen. Vooral mkb-bedrijven hebben hier belang bij, omdat zij over het algemeen minder goed geïnformeerd zijn en zich ook minder
goed te weer kunnen stellen, door het ontbreken van tijd en specialistische kennis (ontbreken van de staffunctie).
Betere wetgevingskwaliteit en minder administratieve lasten zullen op macro-niveau leiden tot een beter ondernemingsklimaat, een betere
concurrentiepositie en toename van de economische groei 1 .
Beleidsaanbeveling 2: Ga bij beleidsvoornemens in het algemeen en een mdw-operatie in het bijzonder, specifiek kijken naar de
effecten van marktwerking en (de)regulering op ondernemerschap en daarbinnen het mkb.
Op basis van het overzicht van effecten van het marktwerkings- en dereguleringsbeleid op het mkb 2 zou de conclusie getrokken kunnen
worden dat dit beleid zowel voor nieuwe ondernemers als, in mindere mate, voor bestaande mkb-ondernemers veel positieve effecten
heeft. Voordelen zijn onder meer eenvoudiger toetreding tot de markt en grotere flexibiliteit en innovativiteit. Toch zijn er ook wel enige
kanttekeningen te plaatsen bij de geconstateerde positieve effecten van de mdw-operatie voor de genoemde groepen.
Zo is het de vraag of mkb-ers op deelmarkten die geliberaliseerd worden, wel gelijke kansen hebben om toe te treden (hoge instapkosten)
en of ze als afnemer wel onderhandelingsmacht op zo’n ‘geliberaliseerde markt’ hebben. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de
benzine- en energiemarkt. Zo zal toetreding tot de benzinemarkt, door de complexiteit van het systeem van veilen en hoge kosten van
concessies, voor mkb-bedrijven niet eenvoudig zijn.
Hebben mkb-ers wel een eerlijke kans om te concurreren in deelmarkten waar een of enkele dominante spelers de dienst uitmaken?

Het verschil in onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars ten opzichte van leveranciers van medische hulpmiddelen in een regio,
vormt een voorbeeld van mogelijk scheve uitkomsten 3. Hiertegenover worden samenwerkingsverbanden van het mkb, die kleine
ondernemers in staat stellen om een weerwoord te bieden aan deze inkoopmacht, soms op puur juridische gronden verboden.
Alles overziend is mijn vraag: mdw, mag het een onsje meer mkb zijn?

Dossier Effecten en toekomst van mdw
A. Jorritsma-Lebbink en A.H. Korthals: Mdw: een operatie met effect
M. Stefanski: Mdw in vogelvlucht
J.B.G.M. Holtus en G.W.J.M. Linssen: In het kraaiennest van mdw
J. Boone, reactie: De vragen die mdw niet stelt
D.P. van den Bosch: Meer vrijheid in de vrije beroepen
W. Koole en H. Sandriman, reactie: Notarissen: kernproblemen onopgelost
J. Vianen: Werkt mdw voor het mkb?
B.I. van der Burg, reactie: Haal meer uit de mdw-operatie
W. Derksen: Marktwerking en publieke belangen
A. Klamer, reactie: Welk belang prevaleert?
D.J. Janssen: Verder met mdw
H.A. Keuzenkamp, reactie: Doelen of dolen
W. Etty en M.D.L. Veraart: Ontvoogding van de burger
F.J. De Vijlder, reactie: Verandering technische uitgangspunten nodig
E. Bauw, F. van Dijk en P. van Wijck: Impulsen voor een effectievere overheid
H.M.C.M. van Oorschot, reactie: Nog een lange weg te gaan
J.J.M. Theeuwes: Nooit meer zonder mdw
C.N. Teulings, reactie: Niet ontpolderen maar depolitiseren
A.M. Reitsma, epiloog: De markt meester

1 CPB, Externe notitie administratieve lasten 99/45, Den Haag, 1999.
2 EIM, Marktwerking: kansen en bedreigingen voor het MKB, Zoetermeer, 1999. Zie met name blz. 31.
3 MKB-Nederland, Marktwerking en het MKB, Delft, 2001

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs