Ga direct naar de content

Groei wordt stabiel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 1 1995

Groei wordt
stabiel

De DNB-conjunctuurindicator duidt
tot en met eind mei aanstaande op
verdere verbetering van de conjunctuur (figuur 1). De realisatie-index,
afgeleid van de produktie in de verwerkende industrie, loopt parallel
aan de indicator en toont dus eveneens een fors herstel.
Geleidelijk aan, nauwelijks zichtbaar in figuur 1, neemt het tempo
van de conjunctuurverbetering af.
Als de voor seizoen en toevallige bewegingen gecorrigeerde realisatie-index de DNB-conjunctuurindicator
blijft volgen, dan zal de (gecorrigeerde) groei toenemen van 3,8% in sep-

DA7
tember jl tot 5,3% in januari en daarna licht dalen tot 4,7% in mei aanstaande. De verwachting is derhalve
dat de groei zich zal stabiliseren, wat
een normale reactie is na het krachtige conjuncturele herstel. Onzeker is
echter of vervolgens afname van de
groei zal optreden of dat deze, net
als momenteel in de VS, op het bereikte niveau zal blijven. In een sinusoi’de beweging gaat de top in de
groei vooraf aan die in de stand van

de conjunctuur (in figuur 1 is de
stand van de conjunctuur afgebeeld).
Als overeenkomstig de verwachting
de groei in de eerste maanden van
dit jaar zijn top zal bereiken, dan
volgt later dit jaar een top in de
stand van de conjunctuur.
Extra informatie over de huidige
en toekomstige stand van de conjunctuur kan worden verkregen door de
vijf componenten waaruit de DNBconjunctuurindicator is opgebouwd,
nader te beschouwen (figuur 2). Drie
componenten, de IFO-indicator van
de Duitse industrie, de verwachte bedrijvigheid en de feitelijke orderontvangst, vertonen nog steeds een opgaande conjunctuur. Vooral het forse
conjunctuurherstel in Duitsland is opmerkelijk. Tegelijkertijd tonen deze
drie componenten voor de komende
maanden een minder steile hellingshoek wat duidt op stabilisatie van de
groei. Voor de reele geldhoeveelheid
op basis van Ml geldt hetzelfde zolang gekeken wordt tot en met mei
aanstaande. Deze grootheid loopt
echter verder vooruit dan de andere
componenten. Volgens Ml wordt na
mei de conjuncturele top bereikt en
gepasseerd. De (inverse van) de verwachte omzet van nieuwe binnenlandse NCM-polishouders laat momenteel een contrair beeld zien:
neergang in plaats van opgang. Afgezien daarvan duiden de componenten net als de indicator zelf op de
mogelijke nabijheid van een conjuncturele top.

Conclusle

Figuur 2. Componenten van de con-

junctuurindicator
Reele geldhoeveelheid

Verwachte bedrijvigbeid

Feitelijke orderontvangst

IFO-indicator Duitsland

De DNB-conjunctuurindicator toont,
net als vier van de vijf samenstellende delen, tot eind mei verdere verbetering van de conjunctuur, maar in
een afnemend tempo. Dit maakt het
waarschijnlijk dat de economische
groei zich binnen afzienbare tijd zal
stabiliseren.
Verwacbte omzet NCM-polisbouders

(geinverteerd)

Figuur 1. DNB-conjunctuurindicator

81 82 83 84 85

86 87

9O 91 92

93 94

95 96

90

ESB 1-3-1995

95