Ga direct naar de content

Groei krijgt steun van overheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 12 2001

Groei krijgt steun van overheid
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4329, pagina 791, 12 oktober 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten hebben tijdens hun laatste reguliere overleg, de Ecofin-raad, toegegeven dat de
economische groei in de eurozone dit jaar waarschijnlijk beneden de twee procent zal uitkomen.
Hoewel bij de EU-ministers in grote lijnen overeenstemming bestaat om het beleid van structureel terugdringen van begrotingstekorten
en saneren van overheidsfinanciën voort te zetten, woedt tegelijkertijd een debat over het al dan niet toelaatbaar zijn van oprekking van
bepaalde begrotingsafspraken.
In het zogenaamde Stabiliteitspact is het streven naar een overschot op de begroting op middellange termijn vastgelegd en door iedere
EMU-lidstaat onderschreven. Daarnaast leggen de EMU-lidstaten jaarlijks een Stabiliteitsprogramma aan de overige lidstaten en de
Europese Commissie ter goedkeuring voor, waarin met jaarlijkse begrotingsdoelstellingen uit de doeken wordt gedaan hoe aan dat
streven wordt tegemoet gekomen. Ook bestaat er een in juni goedgekeurde EU-begrotingsrichtlijn, die stelt dat in opeenvolgende jaren
een beter saldo gerealiseerd moet worden. Volgens het Stabiliteitspact is echter ook een tekort van maximaal drie procent van het bbp
toelaatbaar, zij het slechts incidenteel onder bijzondere omstandigheden.
Met de teruglopende economische groei bestond reeds het gehele jaar druk om de begrotingsafspraken enigszins op te rekken.
Momenteel is het erg verleidelijk om de terroristische aanslagen in de VS en de risico’s daarvan voor de wereldeconomie op korte termijn,
als bijzondere omstandigheid aan te merken en daaraan een legitimatie te ontlenen voor een oprekking van de overheidssaldi. De
nationale overheden zouden dan niet langer gebonden zijn aan eerdere doelstellingen. Zo bekeken vormen de aanslagen een alibi voor
iets dat in veel landen politiek gezien toch al gewenst was.
De verzamelde EU-regeringsleiders verklaarden kort na de Ecofin dat de sanering van de overheidsfinanciën in de afgelopen jaren
voldoende ruimte hebben gecreëerd om de automatische stabilisatoren te laten werken. Zolang het uiterste van het Stabiliteitspact – een
tekort van maximaal drie procent van het bbp – maar wordt gehonoreerd, zullen heel wat EMU-landen dit jaar een hoger tekort dan de
aanvankelijke doelstelling laten zien.
Zie figuur 1 .

Figuur 1. Overheidssaldo EMU-landen, % bbp

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur